UOC Missatge MISSATGE D'ACOLLIMENT
Incorporació a la UOC: Resultats de l'enquesta feta als nous estudiants

Benvolgut, benvolguda

Ens plau posar-nos en contacte amb tu per a presentar-te els resultats de l'enquesta que et vam enviar, el passat mes de gener, per a valorar el teu procés d'incorporació a la UOC. Així mateix, et volem agrair la teva col·laboració, ja que gràcies a aportacions com la teva podem seguir treballant per tal de millorar la informació i els serveis que us oferim.

Com a conclusió general, cal destacar que el nivell de satisfacció global dels estudiants enquestats envers el procés d'incorporació s'ha incrementat lleugerament respecte del semestre anterior i presenta uns valors significativament elevats. En concret, els estudiants que es van incorporar a la UOC aquest últim semestre van demostrar una satisfacció d'un 4,34 de mitjana sobre 5, la qual cosa situa l'índex general de satisfacció en un 8,6 sobre una escala de 10.

Els estudiants que es van incorporar a la UOC aquest ˙ltim semestre van demostrar una mitjana de satisfacciˇ d'un 4,34 sobre 5, la qual cosa situa l'índex general de satisfacció en un 8,6 sobre una escala de 10.

Molt lligada a aquest nivell de satisfacció global, cal destacar la satisfacció envers el procés de matriculació, que es manté en una mitjana de gairebé 4,3 sobre 5, i, sobretot, la valoració de l'entrevista el tutor abans de la matrícula, que es destaca amb una puntuació mitjana de 4,37.

Satisfacció global amb la incorporació
Satisfacció global amb la matrícula
Satisfacció global amb el tutor
llegenda

A continuació, us presentem els resultats de l'enquesta íntegra desglossats per àmbit de referència:

  • NIVELL DE SATISFACCIÓ AMB LA INFORMACIÓ SOBRE LA INCORPORACIÓ
És molt destacable l'opinió dels estudiants enquestats al voltant de la informació i l'assessorament rebuts tant a través del Campus Virtual, el correu electrònic i el correu postal, així com en els diferents centres de suport de la UOC.

Nivell de satisfacció amb la informació publicada al Campus Virtual

El nivell de satisfacció amb la informació publicada a la pàgina d'inici del Campus Virtual sobre el procés d'incorporació a la UOC va augmentar per segon semestre consecutiu fins a situar-se en una mitjana de 4,2 sobre 5.

Nivell de satisfacció amb la informació rebuda per correu electrònic

Igualment, la informació relacionada amb la incorporació a la UOC rebuda per correu electrònic va augmentar la seva valoració entre els nous estudiants en relació al semestre anterior, de manera que el nivell de satisfacció al respecte s'ha situat en 4,3 punts sobre 5.

Nivell de satisfacció amb la informació rebuda per correu postal

La valoració dels nous estudiants envers la informació rebuda per mitjà del correu convencional és de 3'8 sobre 5, lleugerament inferior a l'atorgada en el semestre anterior, però encara superior a la de fa dos semestres.

Nivell de satisfacció amb la informació sobre les assignatures

Finalment, pel que fa a la informació relativa a les assignatures (continguts, avaluació, materials...), el nivell de satisfacció dels nous estudiants es situa en 3'66 punts sobre 5.

Nivell de satisfacció amb la informació sobre els canals d'atenció a l'estudiant

L'índex de satisfacció dels nous estudiants pel que fa a la informació rebuda sobre els canals d'atenció que la UOC posa a la seva disposició per dirigir-hi consultes, queixes... es manté pràcticament en el mateix nivell que el semestre anterior, i es situa en 4,01 punts sobre 5.


  • NIVELL DE SATISFACCIÓ AMB L'ASSESSORAMENT DEL TUTOR I DELS CENTRES DE SUPORT

Els nous estudiants valoren mot positivament l'assessorament presencial rebut pels centres de suport durant el procés d'incorporació a la UOC, així com el temps de la sessió amb el tutor.

Nivell de satisfacció amb la disponibilitat del tutor

A la qüestió "Considero que el temps durant el qual he pogut disposar del tutor ha estat suficient", els nous estudiants han respost amb una valoració de 4,04 punts sobre 5.

Nivell de satisfacció amb l'assessorament rebut des dels centres de suport

La informació i l'assessorament rebuts des dels diferents centres de suport ha incrementat l'índex de satisfacció dels estudiants respecte del semestre anterior, fins arribar pràcticament als 4,4 punts sobre 5.

Nivell de satisfacció amb les sessions informatives celebrades als centres de suport

L'índex de satisfacció dels nous estudiants amb les sessions informatives celebrades als centres de suport ha crescut lleugerament per segon semestre consecutiu fins a situar-se en 4,13 punts sobre 5.


  • NIVELL DE SATISFACCIÓ AMB L'AVALUACIÓ D'ESTUDIS PREVIS

Els nous estudiants que varen sol·licitar l'Avaluació d'Estudis Previs (AEP) valoren mot positivament la manera en què es va dur a terme aquest tràmit. Així, l'índex de satisfacció general creix per segon semestre consecutiu fins a situar-se en 3,46 punts sobre 5, fet que confirma l'increment continuat de l'índex de satisfacció general envers l'Avaluació d'estudis Previs.

Nivell de satisfacció amb la informació del Campus Virtual relativa a l'Avaluació d'Estudis Previs

A la qüestió "La realització del tràmit d'Avaluació d'Estudis Previs a partir de la informació que hi ha al Campus Virtual ha estat fàcil", els nous estudiants van respondre amb una valoració de pràcticament 3,4 punts sobre 5.

Nivell de satisfacció amb el temps d'espera per a rebre la resolució d'AEP

L'índex de satisfacció dels nous estudiants en relació al temps d'espera transcorregut entre la sol·licitud d'Avaluació d'Estudis Previs i la notificació de la resolució s'ha incrementat respecte del semestre anterior, fins arribar a pràcticament 3,9 punts sobre 5.

Nivell de satisfacció amb la plasmació del resultat de l'AEP a l'expedient acadèmic

D'altra banda, els nous estudiants també han valorat positivament la manera en què el resultat de l'AEP queda reflectit en l'expedient acadèmic. Així, amb la qüestió "El resultat de les teves convalidacions -que apareix a Aportacions i Reconeixements del teu expedient- és fàcil de comprendre", l'índex de satisfacció es situa en 3,58 punts sobre 5.

Nivell de satisfacció amb el nombre de crèdits reconeguts

Finalment, en la darrera qüestió relacionada amb l'Avaluació d'Estudis Previs, l'índex de satisfacció dels nous estudiants que varen sol·licitar-la en el semestre actual baixa lleugerament respecte de l'anterior i es situa en 2'97 punts sobre 5.


  • NIVELL DE SATISFACCIÓ AMB L'ESPAI ACOLLIMENT DEL CAMPUS VIRTUAL

Nivell de satisfacció amb la funció de la dinamitzadora de l'espai Acolliment

Els nous estudiants que varen participar en l'espai Acolliment del Campus Virtual, una secció especialment dedicada a oferir informació i activitats relacionades amb la incorporació a la UOC, han valorat molt positivament la funció de la dinamitzadora d'aquest espai pel que fa a la resolució de dubtes sobre la primera matrícula a la UOC i per conèixer com s'estudia a la UOC

Percepció dels nous estudiants en relació a la funció de l'espai Acolliment

A la pregunta "L'espai m'ha servit principalment per:", un 29% dels nous estudiants que van omplir l'enquesta responen que els va servir per facilitar-los el procés d'incorporació a la universitat, mentre que un 27% manifesten que els va ser útil per conèixer la UOC i com s'hi estudia. Un 21% afirmen que l'espai Acolliment els ha servit per resoldre dubtes abans de formalitzar la matrícula i un 10% per a relacionar-se i interactuar amb altres companys.


  • PREFERÈNCIES DELS NOUS ESTUDIANTS EN EL SISTEMA DE MATRICULACIÓ

En relació al mitjà de matriculació, un 52% dels nous estudiants es decantarien per un sistema presencial. En relació als estudiants que no prefereixen que la seva primera matrícula a la UOC sigui presencial, el 33% optaria pel Campus Virtual com a mitjà de matriculació, el 4% triaria el telèfon i el 10% es manifesta indiferent.


  • PERCEPCIÓ DELS NOUS ESTUDIANTS EN RELACIÓ AL FET D'ESTUDIAR A LA UOC

Dificultat dels estudis

A la qüestió "A partir de la informació que he rebut fins al moment, considero que estudiar a la UOC tindrà, en general, una dificultat moderada", els nous estudiants responen amb una valoració de 3,77 punts sobre 5, índex lleugerament superior al registrat el semestre anterior.

Tranquilitat a l'hora d'afrontar els estudis a la UOC

Finalment, els nous estudiants es mostren bastant segurs a l'hora d'iniciar els seus estudis a la UOC. Així, valoren amb 3,92 punts sobre 5 l'afirmació "En general, em sento prou segur/a per afrontar l'inici dels estudis a la UOC amb tranquil·litat".

FITXA T╚CNICA DE L'ENQUESTA
Població: 5042 nous estudiants
Tipus de mostratge: de resposta voluntÓria
N˙m. respostes (voluntÓries): 1.078 (percentatge global de resposta: 21,4)
Marge d'error per un interval de confiança del 95 %(cas més desfavorable p=q=0,5) +/- 2,70 %
Format qŘestionari: web
Durada de publicaciˇ del qŘestionari: Del 8 al 23 de gener de 2004
Lloc de publicaciˇ: missatge als nous estudiants
Nota important: La bústia Acolliment és només emissora de missatges. En el cas que tinguis qualsevol dubte, tens a la teva disposició el Servei d'atenció de consultes i totes les bústies d’atenció del Campus Virtual a l'espai At. estudiant / Consultes. Per últim, recorda que també pots adreçar-te a qualsevol centre de suport seguint la informació que trobaràs a l'apartat Serveis / Centres del Campus.