Si ets colombià i resideixes a Colòmbia, informa't de les beques ICETEX

Els destinataris de les beques han de ser preseleccionats per ICETEX.

Els destinataris de les beques han de ser preseleccionats per ICETEX.

S’han convocat vuitanta beques destinades a cobrir l’import de la matrícula des del primer semestre del curs 2018-2019 al primer semestre del curs 2020-2021. 

Per a ser-ne beneficiari, el sol·licitant ha de complir les condicions següents.

 • Tenir la nacionalitat colombiana i residir a Colòmbia, o bé en un país que no formi part de la Unió Europea, ni a Noruega, Islàndia, Liechtenstein o Suïssa.
 • Haver estat preseleccionat per ICETEX per a concórrer a aquestes beques i presentar la documentació sol·licitada per ICETEX.
 • Complir els requisits legals d’accés i, si escau, d’admissió, als estudis de màster universitari objecte de les beques.
 • Podran acreditar el compliment dels requisits legals d’accés a estudis de màster universitari els titulats de sistemes educatius aliens a l’espai europeu d’ensenyament superior (EEES), sense necessitat d’homologar els títols, si acrediten un nivell de formació que és equivalent als títols universitaris oficials espanyols corresponents i que faculta al país expedidor del títol per a accedir a ensenyaments de postgrau.

Criteris de selecció

L’òrgan de selecció valorarà i ordenarà les sol·licituds de beca que compleixin els requisits segons la puntuació obtinguda de conformitat amb els criteris i els barems següents (amb un màxim de 10 punts).

Expedient acadèmic: s’atorgarà un màxim de set punts, segons la nota mitjana de l’expedient, que es calcularà d’acord amb la fórmula prevista en la normativa acadèmica de la UOC, partint de la taula d’equivalència dels sistemes de qualificació que s’adjunten a l'annex 1 de la convocatòria. S’atorgarà la màxima puntuació al candidat que obtingui la nota més elevada; la resta es puntuarà proporcionalment.

Experiència professional: s’atorgarà un màxim de tres punts. S’atorgarà la màxima puntuació al candidat que acrediti més anys d’exercici professional i laboral en l’àmbit específic del programa de màster universitari a què opti; la resta es puntuarà proporcionalment.

Sol·licitud i termini de la presentació

Les persones interessades que compleixin els requisits establerts han d’emplenar el formulari de sol·licitud de la UOC específic per al programa sol·licitat.

Accedeix a tots els programes i consulta la data d’inici de docència (19 de setembre o 17 d’octubre) des de l’enllaç

El termini de presentació de sol·licituds acabarà l’1 de juny de 2018 (incloent-hi aquest dia).

Programes de màster universitari inclosos: 

 • Ciència de Dades
 • Desenvolupament d’Aplicacions per a Dispositius Mòbils
 • Enginyeria Informàtica
 • Aplicacions Multimèdia
 • Desenvolupament de Llocs i Aplicacions Web
 • Enginyeria de Telecomunicació
 • Anàlisi Política
 • Administració i Govern Electrònic
 • Ciutat i Urbanisme
 • Avaluació i Gestió de la Qualitat en l’Educació Superior (AQU)
 • Psicopedagogia
 • Direcció d’Organitzacions i Economia del Coneixement
 • Responsabilitat Social Corporativa
 • Turisme Sostenible i TIC
 • Direcció i Gestió de Recursos Humans
 • Màrqueting Digital
 • Intel·ligència de Negoci i Big Data
 • Humanitats: Art, Literatura i Cultura Contemporànies
 • Gestió Estratègica de la Informació i el Coneixement en les Organitzacions
 • Comunicació Corporativa, Protocol i Esdeveniments
 • Social Media: Gestió i Estratègia
 • Periodisme i Comunicació Digital: Dades i Noves Narratives
 • Drets Humans, Democràcia i Globalització
 • Anàlisi de l’Entorn Econòmic
 • Dificultats de l’Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge
 • Estratègia i Creativitat en Publicitat
 • Salut Digital (eHealth)

 

Què cobreix la beca?

La quantia individual de la beca representa una bonificació aproximada del quaranta per cent (40%) sobre l’import de la matrícula del programa formatiu que es formalitzi de manera semestral per al període comprès entre el primer semestre del curs acadèmic 2018-2019 i el primer semestre del curs 2020-2021.

Si el programa formatiu al qual opta el beneficiari és un màster propi, la quantia individual de la beca a què es fa referència en el paràgraf anterior s’aplicarà sobre l’import total de la matrícula del programa formatiu que es formalitzi per al primer semestre del curs acadèmic 2018-2019, atès que la matriculació d’aquest tipus de programes s’efectua una única vegada abans de començar l’activitat docent.

La bonificació esmentada no és aplicable a l’import que s’ha d’abonar en cas de segones i següents matrícules d’un mateix crèdit, ni serà acumulable a altres descomptes que la UOC hagi acordat aplicar a col·lectius determinats. Així mateix, aquesta bonificació només s’aplicarà els semestres acadèmics objecte d’aquestes bases i, per tant, no es pot posposar, ajornar o fraccionar per a semestres posteriors.

L’import de la matrícula del màster propi és determinat pel preu dels serveis acadèmics, de caràcter docent i no docent, fixat cada curs acadèmic pel Patronat de la FUOC.

Resolució

El vicerector de Docència i Aprenentatge de la UOC, o la persona que el substitueixi, ha de formular l’adjudicació definitiva en la qual s’inclouran els candidats que finalment resultaran adjudicataris, una vegada que s’hagin resolt les al·legacions que, si escau, s’hagin presentat contra l’adjudicació provisional.

L’adjudicació definitiva de les beques es farà pública al tauler de la seu electrònica de la UOC el 5 de juliol de 2018.

Els adjudicataris de les beques disposaran del període comprès entre el 5 i el 17 de juliol de 2018 per a formalitzar la matriculació al programa formatiu a què hagin optat en la sol·licitud de beca.

Els adjudicataris que no formalitzin la matriculació en aquests períodes s’entendrà que desisteixen de la beca atorgada, de manera que seran substituïts, per ordre rigorós, pels candidats que constin en la llista d’espera.

Consulta la convocatòria completa en aquest enllaç.

Per a més informació, escriu-nos a global_access@uoc.edu.

Més notícies
  Carregant...