Tots els apartats

La beca Equitat permet que els estudiants de grau, i de primer i segon cicles, puguin tenir reduït el preu dels crèdits matriculats per primera vegada. La bonificació pot ser entre el 10% i el 50% de l'import dels crèdits de docència, en funció del tram que correspongui a l'estudiant segons la renda familiar.

Passos que heu de seguir per a optar a una beca (curs 2015-2016):

Informar-se dels requisits

Podeu consultar el detall dels requisits al web de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), que és qui gestiona la beca, i també a la pàgina http://www.matriculauniversitaria.cat/.

En termes generals, els requisits són aquests:

  • Matricular-se per primera vegada dels crèdits d'un grau, o d'uns estudis de primer o segon cicle.
  • No poden sol·licitar la beca Equitat les persones que ja tenen una titulació universitària oficial o compleixen els requisits per a obtenir-la. Sí que poden sol·licitar-la els estudiants amb títols obtinguts en universitats privades o centres adscrits.  
  • Tenir la nacionalitat espanyola. En el cas dels estrangers, caldrà que la persona sol·licitant, o algun dels seus sustentadors principals, hagi treballat a Espanya al llarg de l'any de sol·licitud de la beca. A més, els estrangers no comunitaris hauran d'acreditar la condició de residència.
  • No superar els trams de renda familiar disponible i de patrimoni establerts a la convocatòria. 

Sol·licitar la beca

La sol·licitud l'heu de fer per mitjà de l'Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat.

Si heu fet més d'una matrícula a la UOC, només se'n tindrà en compte una, la que us sigui més beneficiosa.

Si teniu acreditat un tram de renda familiar 1, perquè us concedeixin una beca Equitat heu d'haver demanat la beca general del Ministeri i que us hagi estat denegada.

Resolució

L'AGAUR resoldrà la beca en un termini de tres mesos a partir del tancament del període de sol·licitud. Llavors comunicarà les resolucions favorables a la UOC perquè puguem fer les devolucions econòmiques de la matrícula (dels crèdits de docència).

El retorn econòmic es farà per mitjà de transferència bancària al compte corrent que tingueu indicat a Expedient / Dades bancàries.

Tens dubtes? Consulta el Servei d'atenció.

Recorda que...
  • Els estudiants de màsters universitaris no podeu demanar la beca d'Equitat.
  • La bonificació de la beca Equitat només s'aplica als crèdits matriculats per primera vegada, no a les assignatures suspeses.
.