Ètica i règim jurídic de la comunicació Codi:  16.002    :  4,5
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius   Continguts   Llista dels materials de què disposa l'assignatura   Materials  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

Es tracta l'ètica o deontologia professional a partir d'una concepció contractual, és a dir, concebuda com un "contracte" entre els mitjans de comunicació i els ciutadans per l'excel·lència del sistema de comunicacions en un context democràtic.

En aquest sentit el major èmfasi es posa en l'ètica periodística, donat que aquesta es pot fonamentar en el dret dels ciutadans a rebre informació, un dret humà reconegut a la Declaració Universal de les Nacions Unides de 1948. A més a més, històricament la deontologia del periodisme s'ha anat dotant de més instruments d'autorregulació com ara els codis ètics de caràcter general, els específics per a determinades matèries, els defensors dels lectors o dels telespectadors, els consells de la informació, els estatuts de redacció, etc.

Convé que els professionals de la comunicació coneguin la fonamentació deontològica de partida i aquesta sèrie d'instruments per tal de comptar amb unes bases que els permetin aconseguir un exercici de la seva activitat que sigui de qualitat tant des del punt de vista dels productes que hagin d'elaborar com el de les seves actituds cíviques.

 

Amunt

Objectius generals

Conèixer els principis i els mecanismes de la deontologia professional del periodisme i de la comunicació en general, i posar-los en disposició de crear-se un criteri propi sobre nombroses matèries que són objecte de controvèrsia.

Objectius per mòduls

Mòdul 1

Entendre quines són les bases filosòfiques de l'ètica i el lloc que aquesta disciplina ocupa en les propostes que fa la Filosofia de la Moral.

Familiaritzar-se amb el concepte usual de deontologia.

Reflexionar sobre les crítiques més freqüents a les propostes deontològiques de caràcter corporatiu.

Situar el concepte d'ètica en relació amb allò que està establert per les lleis.

Conèixer els drets humans bàsics i apreciar-los com a base de l'actual ètica universal.

Reflexionar sobre l'abast i l'aplicabilitat del concepte d'interès comú.

Mòdul 2

Calibrar els motius que porten a fer plantejaments deontològics a la feina relacionada amb els mitjans de comunicació.

Reflexionar sobre el paper que tenen els mitjans de comunicació en les societats democràtiques.

Ponderar els diversos punts de vista sobre les funcions dels mitjans.

Comparar els nivells de compromís ètic que requereixen el periodisme i altres activitats realitzades en els mitjans.

Comprendre el concepte d'autorregulació professional i fer una primera aproximació a les seves concrecions en l'àmbit dels mitjans.

Conèixer algunes de les fites de l'evolució de l'ètica de les diverses activitats professionals.

Mòdul 3

Aprofundir el concepte d'autorregulació introduït en el mòdul anterior.

Conèixer els principals mecanismes proposats pels col·lectius professionals i per les empreses per autorregular alguns aspectes de la seva activitat.

Conèixer la raó de ser i els objectius dels codis deontològics.

Familiaritzar-se amb els continguts dels codis deontològics més a l'abast.

Conèixer la raó de ser i els objectius de les instàncies més habituals d'arbitratge i control en el món de la comunicació.

Familiaritzar-se amb la gènesi o el funcionament d'organismes com el Consell de la Informació de Catalunya i el Consell de l'Audiovisual de Catalunya.

Conèixer els instruments d'autorregulació que es generen a les empreses.

Familiaritzar-se amb alguns d'aquests instruments, com ara els estatuts de redacció.

Mòdul 4

Conèixer els diversos dubtes ètics que es presenten en el treball audiovisual, i d'una manera especial en el que se centra en l'activitat informativa.

Aprofundir algunes qüestions deontològiques concretes d'especial incidència en el treball quotidià en els mitjans de comunicació.

Reflexionar sobre els principis ètics a partir de casos pràctics.

Amunt

Mòdul 1

0,75 crèdits

La fonamentació de l'ètica.

Ètica i moral. Ètica i deontologia. Ètica i dret. El concepte d'interès comú.

Mòdul 2

0,75 crèdits

Ètica i comunicació.

L'impacte dels mitjans en el món d'avui. Mitjans i democràcia. L'ètica i les professions de la comunicació. El paper del públic.

Mòdul 3

1,5 crèdits

Els mecanismes d'autorregulació.

Els codis deontològics. Els organismes d'arbitratge i control. L'ètica en el si de l'empresa.

Mòdul 4

1,5 crèdits

L'arbre de l'ètica de la comunicació.

Principi de veritat. Principi de justícia. Principi de llibertat. Principi de responsabilitat.

Amunt

Ètica i règim jurídic de la comunicació Web
Ètica i règim jurídic de la comunicació PDF

Amunt

El material didàctic és el contingut bàsicament en una pàgina web, la qual es composa d'un text principal al qual estan associades diverses finestres amb citacions, exemples, etc.

Hi ha també els textos d'alguns codis i d'altres documents significatius de l'àmbit de l'autorregulació, així com enllaços a pàgines web d'interès i la bibliografia bàsica que es pot consultar en cada mòdul.

El quart mòdul té una estructura una mica diferent que els anteriors. Consisteix en un tesuarus temàtic sobre els diversos aspectes de l'ètica periodística, a la manera d'un arbre on es possible accedir a una  branca concreta sense seguir necessàriament un determinat ordre.

Aquest darrer mòdul incorpora també un "fitxer de casos pràctics" que no s'hauran d'estudiar necessàriament a final de curs. És un repertori ampliable amb altres casos que estarà a disposició del consultor i dels estudiants per fer debats o exercicis.

Amunt