Transformacions polítiques en la societat de la informació I Codi:  12.011    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius   Continguts   Llista dels materials de què disposa l'assignatura   Materials  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La present assignatura forma part de la iniciació de l'estudiant en l'anàlisi de les transformacions polítiques que es plantegen a la Societat de la Informació. Els coneixements que tracta són troncals per a la formació de l'estudiant en el camp de la Ciència Política en un entorn telemàtic com és el de la Universitat Oberta de Catalunya. Aquests coneixements, però, s'ampliaran tant en el cas d'aquells alumnes que decideixin especialitzar-se en la intervenció i gestió relativa a les polítiques públiques en matèria de la Societat de la Informació com en el cas dels estudiants que optin per altres camps d'actuació en l'àmbit de les polítiques públiques. Sense anar mes lluny, existeix una altre assignatura obligatòria i troncal que aborda amb major profunditat, deteniment i desenvolupament els temes relatius a les Transformacions polítiques de la Societat de la Informació, que es tracten en aquesta primera assignatura. La citada nova assignatura s'anomena Transformacions polítiques de la Societat de la Informació II. Pel motiu d'aquesta continuïtat temàtica es demana a l'alumne una bona implicació en el desenvolupament de l'assignatura, ja que aquesta contribuirà al bon seguiment del conjunt de la llicenciatura. Al mateix temps, atès que es tracta d'una iniciació en el camp de les implicacions polítiques de les noves tecnologies de la informació i la comunicació en l'esfera pública, l'estudiant ha de ser conscient que l'aproximació que realitza l'assignatura no exhaureix l'àmbit de coneixement, sinó que aquest haurà d'anar ampliant-se en el transcurs del seu itinerari formatiu.

 

Cal afegir que l'enfocament de l'assignatura contribueix a establir connexions entre aquesta i altres àmbits de coneixement, ja sigui bé com a complement, com a marc introductori, o bé com a profundització en determinats temes relatius a la Societat de la Informació. Les  relacions més directes s'estableixen bàsicament amb les assignatures de Gestió pública i d'Anàlisi de polítiques públiques de la llicenciatura de Ciències Polítiques i de l'Administració i amb l'assignatura d'Institucions Polítiques i Socials de la llicenciatura en Humanitats.

Amunt

La realització de l'assignatura ha de permetre a l'alumne assolir els següents objectius:

 

  1. Conèixer en què consisteixen les noves tecnologies de la informació i la comunicació (NTIC) i veure com influeixen en el canvi dels processos socials i polítics de les societats desenvolupades. 

 

  1. Obtenir una visió teòrica i conceptual, des d'una perspectiva politològica, dels elements que estructuren i condicionen les polítiques de promoció de la Societat de la Informació.

 

  1. Situar des d'una perspectiva de Ciència Política i de l'Administració les polítiques públiques de la Societat de la Informació, tant a nivell supraestatal, com a nivell estatal, regional i local.

 

  1. Delimitar, des d'una perspectiva interdisciplinar, l'àmbit d'actuació de les polítiques públiques de la Societat de la Informació, tant a nivell d'augmentar la participació política (e-democracy) com a nivell de millorar l'eficàcia i l'eficiència en els  serveis que presta el sector públic (e-administration).  

Amunt

Mòdul didàctic 1: Introducció a la Societat de la Informació

 

1.- Societat de la Informació. Conceptes bàsics

2.- L'evolució de les telecomunicacions com a fonament de la Societat de la Informació

3.- Globalització i Societat de la Informació, el seu impacte en els processos d'interacció polítics i socials a escala mundial

4.- Internet i el seu impacte en els processos de desenvolupament econòmic i social

 

Mòdul didàctic 2: La incidència de la Societat de la Informació en l'Administració i el Govern

 

1.- La Societat de la Informació i el govern multinivell

2.- SI i rols de govern: Els àmbits Supranacionals, Estatals, Regionals i Locals

 

Mòdul didàctic 3: Societat de la Informació i Democràcia

 

1.- El nou rol ciutadà en una societat en xarxa. Les rets ciutadanes

2.- El desenvolupament de la democràcia participativa a traves de l'ús intensiu de les noves tecnologies de la informació

3.- Concepte i tipus de democràcia electrònica. Sistemes d'informació, debat i participació

4.- Sistemes de vot electrònic

Amunt

La col·lecció de lectures impresa, més les introduccions a cada mòdul i les guies de lectura que trobareu a la web de l'aula conformen la font principal de coneixement de l'assignatura. El primer mòdul ofereix una introducció al concepte de Societat de la Informació des d'una perspectiva mes pròxima a la politologia. El segon mòdul vol que analitzeu la incidència de la Societat de la Informació en l'Administració i el Govern, entenent  aquest com a govern multinivell. En el tercer mòdul es vol que veieu la relació entre la Societat de la Informació i la Democràcia, veient les diferents formes de participació política que es generen a partir de la generalització de l'ús de les NTIC per part de la població.

 

Els continguts dels tres mòduls es complementen de tal manera que al final de l'assignatura l'estudiant pugui tenir una visió àmplia i aprofundida sobre quines són les principals transformacions que s'operen en l'àmbit de la política en l'anomenada Societat de la Informació o del Coneixement.

Es convenient que abans de llegir les lectures de cada mòdul, l'estudiant llegeixi prèviament la introducció feta per la compiladora del text, així com les guies de lectura. Tots dos materials els estudiants els trobarà en la web de l'aula i procedint d'aquesta manera s'optimitzarà la comprensió dels texts que conformen la base de curs i s'assolirà un millor coneixement de l'àmbit en qüestió.

 

Al final del curs l'alumne trobarà unes activitats i uns exercicis d'autoavaluació que poden ser molt útils per comprovar si s'han copsat i es recorden les idees principals del curs.

 

D'altra banda, les activitats d'avaluació continuada requeriran en alguns casos la consulta de documents addicionals per a la seva realització. En el cas de no estar disponibles on line, es podran trobar a la biblioteca.

Amunt