Transformacions polítiq. en la societat de la informació II Codi:  12.012    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Informació prèvia a la matrícula   Objectius   Continguts   Llista dels materials de què disposa l'assignatura   Materials  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
 

En aquesta assignatura sobre transformacions polítiques a la Societat de la Informació II estudiarem en profunditat l'impacte de les TIC en els processos de govern, actuació pública i representació política. La revolució en el desenvolupament i ús de les TIC s'ha vist íntimament lligat al fenomen de la globalització. L'aparició de diferents formes de globalització econòmica i social ha obligat als principals agents socials de l'escena internacional (Estats, el sector privat i la societat civil) a adaptar-se ràpidament a la nova realitat que planteja un món interconnectat en xarxa. Això ha afectat de forma especial a la forma de funcionament de l'Administració Pública, que ha passat de centrar els seus objectius d'acció en la prestació de serveis al ciutadà a través de l'ús intensiu de les TIC, que també han afectat àmpliament a les formes de participació política.

En aquesta assignatura, en primer lloc s'introdueixen els conceptes bàsics relatius a l'impacte de la Societat de la Informació sobre les polítiques públiques, la prestació de serveis públics i la democràcia. A continuació s'aprofundeix en l'estudi d'aquests punts. Concretament, s'examina el concepte d'Administració electrònica des d'una visió empírica fent-se una visió comparada d'aquest fenomen tant een l'entorn de la Unió Europea com a nivell mundial. Per un altre costat, s'analitzen tres grans àmbits d'acció política afectats per l'ús intensiu de les TIC com són l'educació, la salut i el treball. En el darrer punt s'estudia el fenomen de la Democràcia electrònica, és a dir, l'impacte de l'ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació en els processos de representació política, valorant-se diferents estratègies de participació directa dels ciutadans en els assumptes públics.

Amunt

És recomanable haver superat Transformacions Polítiques en la Societat de la Informació I.

Amunt

 

1.      Profunditzar en l'anàlisi dels principals conceptes relatius a la Societat de la Informació i el seu impacte en les formes de govern

2.      Relacionar conceptes com globalització i Societat de la Informació amb el role dels poders públics

3.      Identificar les principals variables que generen els processos de transformació política en les societats avançades

4.      Fonamentar els elements bàsics per a la comprensió de les dinàmiques de prestació de  serveis públics a travès de procedimients telemàtics

5.      Sistematitzar diferents enfocaments teòrics que intenten explicar l'impacte que les noves tecnologies de la informació i la comunicación presenten en les polítiques públiques

6.      Profuditzar en l'estudi de les iniciatives polítiques de promoció i difusió de la Societat de la Informació

7.      Diferenciar el paper dels distints nivells de govern (supranacional, nacional, regional i local) com elements difusors de l'ús intensiu de les noves tecnologies de la informació i la comunicació

8.      Valorar el procés de desigualtat digital que es genera en les formacions socials

9.      Definir els elements clau per a la introducció de processos de canvi i innovació en les Administracions Públiques vinculades a l'ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació

10.  Comprendre les possibilitats de la Societat de la Informació com a mecanisme de profundització de la democratització de la interacció social

Amunt

Mòdul I

La intervenció Pública en la Societat de la Informació

1.- Fonaments de l'actuació pública en l'àmbit de la Societat de la Informació.

2.- La desigualtat Digital

3.- Estratègies de regulació, promoció i difusió de l'ús de les TIC en la Societat de la Informació.

4.- Societat de la Informació i  territori.

 Mòdul II

L'impacte de les Noves Tecnologies de la Informació en les polítiques públiques 

1.- L'administració electrònica

2.- L'impacte de les NTIC en les polítiques públiques

2.1.    Educació

2.2.    Sanitat

2.3.    Treball

3.- Interacció Administració - ciutadà: Experiències comparades d'administració electrònica.

Mòdul III

La democràcia electrònica

1.- Fonaments teòrics de les noves formes de participació democràtica en la Societat de la Informació

2.- Concepte de Democràcia electrònica

3.- Sistemes de votació electrònica

4.- Experiències comparades de democràcia electrònica

 

 

 

 

Amunt

Transformacions polítiq. en la societat de la informació II PDF
Transformacions polítiq. en la societat de la informació II Web

Amunt

 

El manual sobre Transformacions Polítiques de la Societat de la Informació II, constitueix la font principal de coneixement de l'assignatura. Aquest material podrà complementar-se amb documents que es citaran o es facilitaran a la web de l'assignatura.

Al final del curs l'estudiant trobarà unes activitats i uns exercicis d'autoavaluació que poden ser molt útils per comprovar si s'han copsat i es recorden les idees principals del curs.

D'altra banda, les activitats d'avaluació continuada requeriran en alguns casos la consulta de documents addicionals per a la seva realització. En el cas de no estar disponibles on line, es podran trobar a la biblioteca.

Amunt