Multimèdia i comunicació per a Humanitats i Filologia Codi:  04.000    :  4,5
Consulta de les dades generals   Descripció   Informació prèvia a la matrícula   Objectius   Continguts   Llista dels materials de què disposa l'assignatura   Materials  
ATENCIÓ: Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2020-2021. Us servirà per planificar la matrícula. Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura de Multimèdia i Comunicació (des d'ara MIC) és una assignatura específica de la Universitat Oberta de Catalunya amb caràcter transversal i obligatòria de 4,5 crèdits.

L'assignatura, s'inspira en els pressupòsits de la Declaració de Bolonya sobre estudis universitaris, i té com a finalitat  que posis en pràctica estratègies d'aprenentatge, de treball i d'estudi en un entorn virtual a partir de l'adquisició d'una sèrie d'habilitats expressades en termes de competències[1].

El desenvolupament de l'assignatura de MiC a partir de competències, encaixa en el nou paradigma d'educació centrat en l'estudiant. Aquest paradigma posa èmfasi en que l'estudiant és el que aprèn, és el centre del procés d'aprenentatge. Així, s'espera que amb el resultat de l'aprenentatge de l'assignatura assoleixis unes competències transversals, com la capacitat d'aprendre, de prendre decisions, de resoldre problemes, d'analitzar i sintetitzar la informació, d'organitzar-te el temps, de comunicar-te virtualment i de gestionar la informació.

En una societat en constant evolució, aquestes competències que es treballaran a l'assignatura són de gran importància per el teu bon seguiment dels estudis i, més enllà, en el teu procés de desenvolupament personal i professional.

L'avaluació d'aquesta assignatura es centra en les competències, les capacitats i els processos en lloc de la simple adquisició de coneixements.


[1] El terme competències va associat a allò que la persona és capaç o competent per executar, el grau de preparació, suficiència o responsabilitat per determinades tasques.

Amunt

Es recomana que cursis aquesta assignatura obligatòria durant el primer semestre, atès que els seus continguts de tipus competencial cal que els adquireixis al més aviat possible  per tal de poder cursar la resta d'assignatures dels Estudis d'una forma àgil i còmoda.

Amunt

Com a objectiu general:

 Adquirir les competències bàsiques per a treballar i estudiar en xarxa a la societat digital amb l'objectiu de  facilitar-te un òptim aprofitament dels estudis a la UOC.

 Com a objectius competencials:

 • Adquirir un estil de comunicació virtual en el marc d'una comunitat d'aprenentatge.
 • Fomentar la reflexió i l'esperit crític sobre l'impacte de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en la Societat de la Informació i el Coneixement.
 • Integrar la planificació i l'organització com a habilitats d'estudi i treball en l'entorn virtual.
 • Aprendre a desenvolupar i gestionar un projecte virtual.
 • Adquirir habilitats de cerca i selecció de la informació en xarxa.
 • Adquirir habilitats d'anàlisi, tractament i interpretació d'informació digital.
 • Adquirir habilitats de presentació de la informació digital i multimèdia.

Amunt

 

Els continguts de l'assignatura s'adeqüen a les competències a treballar:

 • L'estil de comunicació virtual: debats virtuals
 • Les TIC en la Societat de la Informació i el Coneixement.
 • La planificació i l'organització del treball del Projecte virtual.
 • Les cerques d'informació específiques a la xarxa vinculades a l'estudi: Internet i Biblioteca (revistes, bases de dades, llibres, reculls d'articles).
 • El tractament i la interpretació de dades: Access.
 • La presentació digital del projecte virtual: Word i PowerPoint.

Amunt

 

Els materials que trobaràs dins l´aula sota la pestanya ´Recursos´, ja citats anteriorment, et permetran l´assoliment gradual dels objectius de l´assignatura. Hi ha uns materials bàsics i altres de complementaris. Els bàsics són continguts avaluables de l’assignatura i són:

 • Orientacions sobre els debats virtuals
  És un document on es presenten tots els elements a tenir en compte per al correcte desenvolupament d’un debat virtual, des de les normes formals de participació, les etapes d’un debat virtual fins als paràmetres d’avaluació
 • Treball per projectes a MiC:
  orientacions metodològiquesÉs un document que recull les orientacions necessàries per a dur a terme un treball per projectes virtual
 • Estratègies de cerca i processament de la informació per Internet
  És un material didàctic que dóna elements per construir actituds, esquemes de comportament i estratègies amb vista a la utilització d´Internet. Presenta estratègies de cerca i tractament de la informació digital
 • Redacció de treballs en format electrònic
  És una guia d’estil que ofereix un ampli llistat de pautes i estratègies a tenir en compte a l’hora d’elaborar i editar treballs en format digital
 • Eina de redacció: introducció al Word
  Material interactiu per a conèixer l´eina Word
 • Eina de presentació: introducció a PowerPoint
  Material interactiu per a conèixer l´eina de presentacions PowerPoint.
 • Eina de tractament de dades: introducció a Access
  Material interactiu per a conèixer l´eina Access com a gestor de bases de dades.

Els materials complementaris situats dins la pestanya ‘Recursos’ de l’aula et permetran treballar, en alguns casos, aspectes que no tinguis assolits i, en d´altres, complementar la teva formació en àrees d´interès. Aquests materials no formen part del contingut avaluable de l’assignatura.

Amunt