Competències en TIC a les ciències humanes i socials Codi:  04.506    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Informació prèvia a la matrícula   Objectius   Continguts   Llista dels materials de què disposa l'assignatura   Materials  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

L’assignatura Competències en tecnologies de la informació i la comunicació (CTIC), de 6 crèdits ECTS, i que forma part del bloc de matèries de formació bàsica del Grau d'Humanitats, transversal de la universitat, té com a principal finalitat iniciar-vos de forma gradual i integrada en l’adquisició de la competència pròpia de la UOC Ús i aplicació de les TIC en l’àmbit acadèmic i professional. Aquesta competència comprèn l’ús racional i crític de les TIC per a treballar i estudiar en la societat de la informació.

L'assignatura es basa en la metodologia de treball per projectes a la xarxa. Mitjançant la realització d'un projecte virtual en grup, sobre un tema vinculat a l’àmbit de les Ciències Humanes i Sociales, es pretén treballar de forma integrada un conjunt de competències específiques en TIC que anireu aprofundint en les altres assignatures al llarg del grau i que consolidareu en el treball/projecte final de carrera.

Amunt

Es recomana que curseu l’assignatura CTIC durant el primer semestre dels estudis de les Ciències Humanes i Socials. Atenent als seus continguts de tipus competencial, és necessari que els adquiriu quan més aviat millor per facilitar un bon procés d’aprenentatge a la resta d’assignatures del Grau.

Amunt

Aquesta assignatura té per objectiu dotar-vos d’una base de coneixements i competències en TIC a nivell acadèmic i professional treballant les competències específiques següents:
  • Cercar i localitzar informació a la xarxa.
  • Tractar i elaborar la informació digital.
  • Presentar i difondre la informació digital.
  • Adquirir estratègies de comunicació a la xarxa.
  • Dominar les funcions bàsiques de tecnologia digital.
  • Planificar i gestionar un projecte virtual.
  • Adquirir una actitud digital cívica.
  • Adquirir habilitats de treball en equip en xarxa.

Amunt

L'assignatura treballa un conjunt de continguts de tipus reflexiu, metodològic i instrumental que faciliten l'adquisició de les competències específiques en TIC.

Continguts reflexius:

- ús racional i crític de les TIC

- aplicació de les TIC en l’àmbit de l’estudi

- la xarxa social

- l’actitud digital

Continguts metodològics:

- planificació i gestió de projectes virtuals

- treball en equip en entorns virtuals

- estils de comunicació a la xarxa

Continguts instrumentals:

- nocions bàsiques de la tecnologia

- cerca, localització, tractament i presentació de la informació digital

Els continguts instrumentals es centren en l’aplicació de l’eina en situacions específiques de l’àmbit d’estudi.

Amunt

El món de les imatges: la imatge digital Web
La transformació digital de les humanitats i les ciències socials Web
L'expressió social a la xarxa global: Web 2.0 Web
Guia d'elaboració d'un guió documental Web
Nocions de tecnologia digital Web
Composició i redacció de la informació digital PDF
Guia Gsites PDF
Google Drive com a suport del treball col·laboratiu Web
El projecte digital en equip Web
Guia d'eines ofimàtiques Web
Guia bàsica d'edició de vídeo Web
Actitud digital Audiovisual
Els marcadors socials Web
Comunicació a la xarxa PDF
Com treballar en equip en entorns virtuals Audiovisual
Pautes per optimitzar l'organització de la informació digital Web
El projecte digital en equip Audiovisual
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic PDF
Cerca i localització d'informació per internet Web
Planificar l'estudi en línia Web
Procés de cerca i localització de la informació per Internet Web

Amunt

Per tal d'atendre i donar resposta a les necessitats individuals i personals dels estudiants, els recursos es presenten en llicència propietària i Open Source.

Amunt