Periodisme digital Codi:  16.037    :  4,5
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura   Materials i eines de suport  

Aquesta assignatura vol apropar-vos a la professió periodística i a la seva evolució més recent, centrant-se principalment en els webs informatius com a producte paradigmàtic del periodisme digital, un dels àmbits d'experimentació més completa i de més impacte social del llenguatge multimèdia.

L'assignatura ofereix a l'estudiant un coneixement sobre les característiques de les notícies a Internet, l'organització dels equips de treball, les rutines professionals, els models de negoci, la participació dels usuaris, entre d'altres aspectes.

El pla de treball cobreix totes les facetes principals del periodisme digital, amb exemples de les tendències actuals i apunts sobre els debats oberts i les perspectives de futur, especialment la convergència de mitjans en múltiples suports digitals.

Amunt

Els objectius generals són:

 • Conèixer els canvis que suposa Internet en el periodisme com a professió.
 • Entendre les característiques d'Internet rellevants per a la producció de continguts informatius.
 • Explorar les particularitats dels productes informatius a Internet en comparació amb els mitjans de comunicació tradicionals.
 • Entendre com s'organitza el treball quotidià dels periodistes digitals.
 • Interpretar els reptes que suposa el paper més actiu de l'audiència a Internet.
 • Avaluar les diferents alternatives existents com a model de negoci per a publicacions digitals.

Els objectius de cada mòdul són:

Mòdul 1:  El periodisme en el nou context comunicatiu

 • Situar el periodisme digital en el marc dels canvis tecnològics i socials actuals.
 • Entendre els canvis en la professió del periodista en el pas del model de comunicació tradicional al digital.
 • Conèixer les implicacions de l'ús d'Internet en la feina quotidiana del periodista.
 • Comprovar que les normes ètiques de la professió segueixen vigents en un context digital.

Mòdul 2: Els llenguatges del periodisme digital

 • Comprovar els canvis que el nou mitjà suposa per als gèneres periodístics tradicionals.
 • Repassar les característiques del text informatiu clàssic (i en concret de la notícia) i les innovacions que permet Internet.
 • Estudiar les possibilitats informatives que presenten els enllaços, com a element original d'Internet.
 • Avaluar les possibilitats que ofereix la integració multimèdia com a recurs periodístic.

Mòdul 3:  Les rutines productives en un context digital

 • Analitzar l'estructura de les redaccions digitals, les tasques dels periodistes i les eines que fan servir.
 • Repassar les fonts d'informació que utilitzen els periodistes i les novetats que hi introdueix Internet.
 • Entendre la dinàmica oberta d'actualització de les publicacions digitals i les implicacions que té per al treball del periodista.
 • Avaluar les tendències a la concentració de redaccions multisuport i multimèdia que assagen les empreses periodístiques.

Mòdul 4: L'usuari actiu i el periodisme digital

 • Repassar les diferents possibilitats que obre Internet per a la relació directa entre l'audiència i amb els periodistes.
 • Avaluar les implicacions per a la feina del periodista del paper actiu de l'usuari.
 • Valorar la possibilitat que els lectors es converteixin en font d'informació per a les publicacions digitals.
 • Analitzar els serveis de valor afegit que permet oferir Internet a les publicacions digitals.

Mòdul 5: Models de negoci del periodisme digital

 • Disseccionar la varietat de mitjans de comunicació digitals existents i identificar-ne les diferències.
 • Repassar i valorar les opcions que presenten les publicacions digitals per a obtenir ingressos.
 • Constatar els costos que ha d'assumir un mitjà digital.
 • Valorar el risc que suposen per a les empreses periodístiques els nous competidors que Internet ha permès fer aparèixer.
 • Reflexionar sobre els grans debats oberts en el periodisme digital.
 • Perfilar el marc legal en què s'exerceix el periodisme digital.

Amunt

1. El periodisme en el nou context comunicatiu (per Jordi Bribián)
1.1. El nou escenari comunicatiu
1.2. La pràctica periodística en el nou context

2. Els llenguatges del periodisme digital (per Anna Garcia)
2.1. Els gèneres periodístics a Internet
2.2. Estil de redacció del text periodístic a Internet
2.3. La notícia a Internet
2.4. L'enllaç com element informatiu
2.5. Integració multimèdia en productes periodístics digitals

3. Les rutines productives en un context digital (per David Domingo)
3.1. Les redaccions dels mitjans digitals
3.2. Fonts d'informació en el periodisme digital
3.3. La dinàmica del producte digital
3.4. Redaccions multimèdia i multisuport

4. L'usuari actiu: interactivitat i participació en el periodisme digital (per Sílvia Llombart)
4.1. La relació directa amb el lector
4.2. L'usuari com a part activa de la informació
4.3. El lector com a generador d'informació
4.4. Personalització i serveis

5. Models de negoci del periodisme digital (per Ismael Nafría)
5.1. Tipologia dels mitjans digitals
5.2. Els ingressos
5.3. Les despeses
5.4. Nous competidors
5.5. Debats oberts
5.6. Marc legal del periodisme digital

Amunt

Periodisme digital Web
Periodisme digital PDF

Amunt

El material didàctic de l'assignatura és un material on-line. A cada mòdul hi ha bibliografia complementària i també existeix una bibliografia recomanada que permet aprofundir en els temes tractats en l'assignatura.

Al material didàctic s'inclouen propostes de reflexió i activitats opcionals que permeten que l'estudiant  s'interrogui sobre qüestions de fons del continguts. Així també, els enllaços a exemples concrets que hi ha al material han d'ajudar a l'estudiant no només a assolir la matèria sinó a pensar de manera crítica sobre els diferents aspectes que s'hi desenvolupen.

El consultor lliurarà altres materials on-line per al debat i la reflexió al llarg del curs.

Amunt