Composició digital Codi:  06.526    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura   Materials i eines de suport   Sistema d'avaluació a la UOC  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura de Composició digital enfoca sobre dos grans camps professionals, el del disseny audiovisual i el dels efectes especials. El disseny audiovisual és present en tasques diverses. Així la creació de la línia gràfica d'una cadena televisiva o la creació de caretes de programes i clips de continuitat en són una mostra. També ho són les de disseny d'aplicacions audiovisuals en suports òptics. D'altra banda, els efectes especials al cinema o la publicitat esdevenen tan importants com sovint imprescindibles .

El temari de l'assginatura està relacionat directament amb els principals segments i àmbits de desenvolupament de projectes que tenen relació la composició digital. L'objectiu és donar-ne a conèixer tant la dimensió estetico-comunicativa, com el fluxe de treball i les característiques del mercat i dels projectes que hi estan relacionats. A nivell pràctic s'aprofundeix en el coneixement de les possibilitats d'After Effects com a programa paradigmàtic en la composició digital. El desenvolupament de pràctiques i projectes relacionats amb la composició digital acaben de donar la vessant pràctica de l'assignatura.

 

Amunt

És requisit per a la realització d'aquesta assignatura haver superat anteriorment la de Medis interactius. També és molt recomanable haver cursat anteriorment la d'Animació.

Amunt

L'assignatura de Composició digital contempla per una part la temàtica del disseny audiovisual i per l'altra la relacionada amb els efectes especials. S'entén la composició com la creació d'imatges complexes a partir de diverses fonts (fonts d'imatge natural com el vídeo o la fotografia i fonts d'imatge sintètica en 2D i 3D que poden ésser estàtiques o animades). A nivell professional es relaciona amb la producció per al cinema, la televisió i en general per als mitjans interactius. La part pràctica de l'assignatura es desenvolupa amb Adobe After Effects.

Amunt

 • Introduir i conèixer la dimensió històrica de la composicio digital
 • Conèixer els principis del disseny audiovisual
 • Practicar els procediments de composició digital
 • Conceptualitzar i realitzar aplicacions de composició digital

Amunt

Modul1. Dimensió històrica i d'aplicacions de la composició Digital

 • Introducció al concepte de Composició Digital
 • Reflexionar sobre aplicacions de la composició digital: el disseny audiovisual i els efectes especials
 • Analitzar de les manifestacions del disseny audiovisual


Mòdul 2 Disseny Audiov¡sual: marc conceptual

 • Reflexionar sobre la seva dimensió estètico-comunicativa de la composició digital
 • Analitzar la integració dels elements i les estructures de la forma en la composició digital


Mòdul 3: Projectes de Disseny Audiovisual a TV

 • Conèixer el procés de producció d'un projecte de disseny audiovisual
 • Anàlisi dels àmbit de treball d'un departament de disseny audiovisual en una televisió.
 • Analitzar casos de disseny audiovisual departament de gràfic de TV3


Mòdul 4: Efectes visuals i composició digital

 • Analitzar l'evolució i la situació actual dels sectors professionals implicats la composició digital
 • Estudiar l'evolució del maquinari i del programari de composició digital
 • Analitzar casos d'aplicació de la composició digital a  la publicitat i el cinema

Amunt

Material Suport

Amunt

CONTINGUT DEL DVD

MÒDUL 01 : Dimensió històrica i d'aplicacions de la Composició Digital. CLIPS DE VÍDEO

111 El concepte de composicio¿

112 La composicio¿ digital

121 Els efectes especials i els efectes visuals

122 Composició digital i disseny audiovisual

131 Disseny Audiovisual

132 Manifestacions del disseny audiovisual

133 El disseny audiovisual al cinema

134 El disseny audiovisual a la publicitat

135 Disseny audiovisual a la televisió

136 El disseny audiovisual als videoclips

137 El disseny audiovisual als entorns interactius

 

MÒDUL 02 : Disseny Audiov¡sual: marc conceptual. CLIPS DE VÍDEO

211 El llenguatge del disseny audiovisual

212 Funcions del disseny audiovisual

213 El Disseny audiovisual com a sistema de comunicació: el discurs estètic i la forma estètica

214 El Disseny audiovisual com a sistema de comunicació: el discurs semàntic  i la forma semàntica

221 L'espai, el temps i el moviment en la composició

222 La forma: les fonts de la composició

 

MÒDUL 03 : Projectes de Disseny Audiovisual a TV. CLIPS DE VÍDEO

311 La preproducció

312 La producció

313 La posproducció

321 La identitat audiovisual

322 Continuïtat i promocions

323  Canals i Programes

324 Informatius

 

MÒDUL 04 : Efectes visuals i composició digital. CLIPS DE VÍDEO

411 Fluxe de treball i off-line:

412 Digitalització, i volcat de formats

413 Talonatge

414 So

415 Composició digital

421 Harry i Henry

422 Del Cineon al Shake i los paquetes de Discreet.

423 After Effects un estandar en el motion gràphics

434 Procediments de posproducció d'efectes visuals

431 Funcions i encàrrecs

432 Procediments i equips de treball

433 Projectes d'efectes visuals

441 Posproducció de projectes

Amunt

L'avaluació a la UOC respon als criteris de flexibilitat, rigor acadèmic i qualitat. La flexibilitat respon a la voluntat d'adaptar-se als diferents ritmes d'estudi dels estudiants i és, per tant, un tret definidor del model educatiu de la UOC. Aquesta flexibilitat permet a l'estudiant adaptar el procés d'avaluació al seu ritme d'estudi, segons les seves necessitats educatives i la seva formació i experiència prèvia.
L'avaluació és l'eina que es facilita a l'estudiant per al control del seu propi progrés en l'estudi, sense rebaixar la qualitat i l'exigència. El sistema d'avaluació de la UOC permet als estudiants la constant comprovació dels seus avenços en el procés d'aprenentatge i al mateix temps és un instrument bidireccional de relació entre el personal docent propi i col.laborador i l'estudiant.
L'avaluació a la UOC es basa en l'avaluació contínua i l'avaluació final. L'avaluació contínua s'estructura entorn de les proves d'avaluació contínua (PAC), i l'avaluació final, entorn de les proves d'avaluació final (PAF). També es preveuen models d'avaluació específics per a les pràctiques externes i els treballs de final de grau, de màster i de postgrau, en general (TFG, TFM, TFP)

Amunt