Aspectes legals i d'explotació del programari lliure Codi:  M2.014    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Llista dels materials de què disposa l'assignatura  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

"Aspectes legals i d'explotació del programari lliure" és una assignatura fonamental per a entendre el programari lliure i per a poder explotar-lo – en la seva fase de creació, distribució, integració i ús final – de manera segura i legal. Es consideraran per tant els conceptes i sistemes de la protecció legal del programari – els drets d'autor, les patents, les marques i secrets i sobretot els mecanismes legals que subjeuen el copyleft i "codi obert": les llicències lliures, per a aconseguir un coneixement general d'aquests temes i habilitats per a posar en pràctica aquest coneixement en contextos concrets.

El mòdul es proposa brindar als participants el coneixement i les eines necessàries per a percebre els problemes que puguin sorgir en aquest contesto, anticipar i resoldre la majoria dels dubtes legals que puguin manifestar-se, així com avaluar els riscos legals i establir pel vostre compte les estratègies corresponents i prendre unes decisions bé fundades.

Amunt

Aquesta assignatura no pressuposa cap coneixement legal previ, ni coneixements de programació (i per tant, pot ser apte per a managers) encara que si serà necessari que l'estudiant estigui familiaritzat amb el món dels ordinadors i la informàtica i amb conceptes bàsics de programació.

Amunt

Competències específiques:

 Aquesta matèria és principalment teòrica, encara que tractem d'aportar una aproximació molt pràctica a través de casos d'estudis, per a desenvolupar habilitats pròpies a la matèria. La principal competència que heu d'adquirir és el coneixement de l'els conceptes legals que són rellevants per a desenvolupar, distribuir, integrar i explotar el programari lliure.

Amb més detall, com participants en aquest programa heu d'adquirir les següents competències i habilitats:

1 . Coneixement del la figura dels drets d'autor com sistema de protecció del programari

Saber reflexionar sobre el "copyleft" com sistema de desenvolupament, protecció i distribució de programari.

2. Coneixement del marc legal de la propietat industrial aplicat al programari (patents, marques i secrets industrials)

Capacitat de reflexionar sobre la validesa de la protecció del programari per patents  Consideració dels usos dels drets de marca i de secrets per a controlar els usos del programari

3. Enteniment de les llicències de programari, els seus usos, els seus elements més importants i el seu control legal

Coneixement de les principals normes jurídiques (lleis, reglaments, etc.) que són d'aplicació a les llicències de programari.
Saber analitzar les llicència de programari i identificar els elements fonamentals (les dues parts intervinents, garantia de "títol", drets i obligacions, durada i preu), i la seva formació i validesa legal.
Coneixement dels usos, restriccions i prohibicions habituals en una llicència de programari propietari.

4. Coneixement del les llicències de programari lliure de major ús i comprendre les seves particularitats, a la llum de dos criteris d'anàlisis: obertura i llibertat.

Comprensió d'alguns problemes i aspectes correlatius a les llicències lliures, i saber valorar els riscos i els problemes legals teòrics i pràctics que puguin sorgir respecte al programari lliure. 

5 . Coneixement d'altres aspectes legals rellevants per al desenvolupament de sistemes informàtics. 

Tenir nocions del marc legal europeu de la protecció de dades personals i el marc legal del control dels productes de xifrat.

6 . Capacitat d'aplicar els coneixements legals adquirits a casos pràctics d'explotació del programari lliure 

Saber desenvolupar i unes eines d'anàlisis i d'orientació per a quan us enfronteu a casos similars en la vostra vida professional.

Competencias transversales

A través de les activitats del mòduls, heu d'adquirir certes competències transversals, relacionades amb la gestió de projectes informàtics de manera general:

  • Obtenció i anàlisi de la informació: investigació d'aspectes legals en Internet (p.i. llicències tradicionals, llicències lliures)
  • Capacitat de pensament analític: analitzar i entendre una situació complexa (objectius estratègics i comercials, rols, processos, arquitectures tecnològiques, organització del desenvolupament, llicències) en el seu context, analitzar
  • Capacitat de pensament sintètic: capacitat per a obtenir la visió global d’un problema per la integració de les seves parts i, per exemple, aportar solucions per als casos pràctics
  • Capacitat de pensament creatiu: aportar noves solucions a problemes
  • Capacitat de planificació: gestió de projectes i d'estudis Pren de decisions: capacitat per a recomanar i prendre decisions enfront dels casos determinats
  • Capacitat de comunicació: treballar en grup i compartir idees amb els companys

Amunt

Unitat 1: Introducció 
Introduïm a l'alumne en el Modulo, il·lustrant-li sobre la importància dels aspectes legals per al desenvolupament, l'explotació i ús de programari lliure i situant-los dintre del context tecnològic, comercial i polític.

Unitat 2: Propietat Intel·lectual: Drets d'Autor i Copyright 
Presentem la figura dels drets d'autor com sistema de protecció del programari i introduir els mecanismes legals del copyleft

Unitat 3: Propietat Industrial: Patents de Programari, marques i secrets
Es presenten l'origen i el marc normatiu de la protecció del programari per les patents, s'analitza en quina mesura afecten les marques "" al programari i s'explica quins són els avantatges de protegir el programari mitjançant la figura jurídica del "secret industrial"

Unitat 4: Introducció al contracte de llicència de Programari. Exposem el concepte de llicència de programari i analitzem la seva "naturalesa jurídica" així com presentar les principals normes jurídiques (lleis, reglaments, etc.) que són d'aplicació i els elements del contracte de llicència de programari 

Unitat 5: Anàlisi de les principals clàusules del contracte de llicència de Programari 
S'analitzen els drets, restriccions i prohibicions habituals en una llicència de programari propietari, les garanties i les responsabilitats del licenciante-proveïdor i la seva limitació

Unitat 6: Modalitats de llicència de Programari Lliure 
Presentem les llicències de programari lliure de major ús, enfocant les llicències GPL, LGPL, BSD, i MPL, i detallem les seves particularitats, així com discutim de la validesa legal de diversos mites al voltant del programari lliure. S'expliquen les principals diferències entre les llicències lliures, propietàries i altres llicències "gairebé" lliures.

Unitat 7: Efectes pràctics de les llicències de programari lliure 
Aprofundim les conseqüències pràctiques i aspectes correlatius a les llicències lliures i comentar la relació entre llicències de programari lliure i altres branques de dret. Així mateix, vam presentar breument les obligacions i drets relatius a la privadesa i la regulació de productes de seguretat (xifrat).

 

Amunt

Amunt