Aspectes econòmics i models de negoci del programari lliure Codi:  M2.015    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Llista dels materials de què disposa l'assignatura   Materials   Sistema d' avaluació a la UOC  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura d'Aspectes Econòmics i Models de Negoci del Programari Lliure se centra en l'estudi del paper del programari lliure al sector privat, i dels aspectes econòmics que hi estan relacionats.

D'una banda, s'analitza la indústria del programari en general des d'una perspectiva econòmica, com s'ha vist afectada per l'aparició de programari amb llicències lliures i quin potencial de canvi presenta aquest mercat de cara al futur. D'altra banda, l'assignatura també estudia com aprofitar el potencial del programari lliure en el sector privat, tant des del punt de vista de desenvolupament per si mateix, com de la implantació i migració a programari lliure en empreses.

Amunt

Es recomana haver cursat abans l'assignatura d'Introducció al Programari Lliure.

Amunt


Amunt

Les competències de l'assignatura són:

 • Capacitat d'organització i planificació.
 • Treball en equip.
 • Obtenció i anàlisi de la informació.
 • Capacitat de pensament analític.
 • Presa de decisions.
 • Orientació a resultats.
 • Conèixer i aplicar els models de negoci i els aspectes econòmics vinculats al programari lliure.

En cursar aquesta assignatura, l'estudiant assolirà els següents objectius:

Coneixements

 • Els factors econòmics més rellevants relacionats amb el programari.
 • Els diferents models de negoci de la indústria del programari.
 • Els models de negoci vinculats al programari lliure.
 • Els factors econòmics, tècnics i legals necessaris per crear una empresa per oferir serveis i productes relatius al programari lliure.


Habilitats

 • Analitzar el mercat de programari, i l'encaix del programari lliure.
 • Estudiar casos d'explotació de programari lliure al sector privat.
 • Dissenyar estratègies de negoci per a explotar el programari lliure al sector privat.
 • Planificar l'establiment de negocis relacionats amb el programari lliure.

 

Amunt

Els continguts de l'assignatura pretenen donar una visió àmplia i cohesionada dels principals aspectes econòmics lligats a l'explotació del programari lliure en el sector privat. Aquests continguts s'estructuren en un conjunt de mòduls didàctics i de lectures externes obligatòries.

Més concretament:

Mòdul 1. Nocions bàsiques d'economia

 1. La creació de valor
 2. Característiques econòmiques de la indústria del programari

Mòdul 2. El mercat del programari

 1. Negocis amb característiques similars al programari lliure
 2. Qui necessita programari?

Mòdul 3. Programari com a negoci

 1. Possibilitats de negoci entorn del programari
 2. Empreses dominants en el sector
 3. Màrqueting a l'empresa: a qui es vol vendre?
 4. Funció del producte: què es vol vendre?

Mòdul 4. Models de negoci amb programari lliure

 1. Caracteritzant models de negoci amb programari lliure
 2. Classificacions segons diferents autors
 3. Models de negoci amb programari lliure

Mòdul 5. Desenvolupar programari lliure en una empresa

 1. La producció de programari lliure
 2. La comunitat d'usuaris
 3. Cas d'estudi

Mòdul 6. Estratègies del programari lliure com a negoci

 1. La competitivitat del programari lliure
 2. La perspectiva del client
 3. L'estratègia empresarial

Mòdul 7. El programari lliure, un nou model econòmic?

 1. Les bases del model
 2. Les característiques del model del programari lliure
 3. La validesa i la viabilitat del model del programari lliure

Nota important: Bona part dels recursos externs de lectura obligatòria estan escrits en anglès, pel que es recomana tenir un bon nivell de lectura en aquesta llengua per seguir correctament l'assignatura.

Amunt

GNU/Linux: Ubuntu Desktop 16.04 LTS (64 bits, Live DVD) Programari en línia
GNU/Linux: Debian 8.5 (32 bits, netinstall) Programari en línia
GNU/Linux: Debian 8.5 (64 bits, installer) Programari en línia
GNU/Linux: Fedora 24 Workstation (64 bits, Live DVD) Programari en línia

Amunt

L'assignatura compta amb uns mòduls didàctics que constitueixen el material d'estudi principal, i que es complementaran amb les següents lectures externes obligatòries:

Mòdul 2

Bruce Perens: The Emerging Economic Paradigm of Open Source (http://www.uic.edu/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/1470/1385).

Mòdul 3

Michael Cusumano: The business of software, The business of software: a personal view (pàgines 1-23)

Mòdul 5

Collins-Sussman i Fizpatrick: What's in it for me? (vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=ZtYJoatnHb8).

Karl Fogel: Capítol 5 Money de Producing Open Source Software (http://producingoss.com/en/money.html)

Mòdul 7

Tim O'Reilly: Open Source Paradigm Shift (http://tim.oreilly.com/articles/paradigmshift_0504.html).

Alfonso Fuggetta: Open Source and Free Software: A New Model for The Software Development Process? (En anglès: http://www.upgrade-cepis.org/issues/2004/5/up5-5Fuggetta.pdf | En castellà: http://alarcos.inf-cr.uclm.es/doc/ig1/doc/temas/4/IG1-t4slibreabierto.pdf).

Michael Cusumano: The business of software, Open-source and free software del capítol 3 Services, products, and more services: how software became a business (pàgines 120-125)

Michael Cusumano: The business of software, Conclusions: the ideal versus the realistic software business (pàgines 272-281).

A més a més, els materials didàctics proporcionen una extensa bibliografia amb recursos complementaris, que estan disponibles o bé a Internet, o bé a la biblioteca virtual de la UOC.

Amunt

L'avaluació a la UOC respon als criteris de flexibilitat, rigor acadèmic i qualitat. La flexibilitat respon a la voluntat d'adaptar-se als diferents ritmes d'estudi dels estudiants i és, per tant, un tret definidor del model educatiu de la UOC. Aquesta flexibilitat permet a l'estudiant adaptar el procés d'avaluació al seu ritme d'estudi, segons les seves necessitats educatives i la seva formació i experiència prèvia.
L'avaluació és l'eina que es facilita a l'estudiant per al control del seu propi progrés en l'estudi, sense rebaixar la qualitat i l'exigència. El sistema d'avaluació de la UOC permet als estudiants la constant comprovació dels seus avenços en el procés d'aprenentatge i al mateix temps és un instrument bidireccional de relació entre el personal docent propi i col.laborador i l'estudiant.
L'avaluació a la UOC es basa en l'avaluació contínua i l'avaluació final. L'avaluació contínua s'estructura entorn de les proves d'avaluació contínua (PAC), i l'avaluació final, entorn de les proves d'avaluació final (PAF). També es preveuen models d'avaluació específics per a les pràctiques externes i els treballs de final de grau, de màster i de postgrau, en general (TFG, TFM, TFP)

Amunt