Estadística aplicada a la recerca en SC Codi:  M3.005    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Llista dels materials de què disposa l'assignatura   Sistema d' avaluació a la UOC  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En aquesta assignatura es treballaran continguts relacionats amb l'estadística i amb l'aplicació que tenen en l'estudi de la Societat de la Informació.

L'objectiu principal del curs és facilitar a l'estudiant un mapa dels diversos mètodes quantitatius (estadístics) que hi ha susceptibles de ser utilitzats en qualsevol recerca sobre la Societat de la Informació, i també proporcionar les pautes metodològiques mínimes per a afrontar una investigació ordenada, rigorosa i amb conclusions útils i comprensibles.

No és l'objectiu de l'assignatura conèixer detalladament cada una de les tècniques quantitatives que s'hi aniran presentant i, en conseqüència, no tindrà un nivell formal elevat, ni matemàticament ni estadísticament. Ben al contrari, es tractarà de disposar, en finalitzar del curs, d'un grup de tècniques a l'abast amb els exemples corresponents d'utilització aplicada i les eines informàtiques que hi corresponguin, per tal que l'estudiant, en el moment d'iniciar una recerca, sàpiga plantejar el problema, desenvolupar-lo en les seves hipòtesis i supòsits teòrics previs, dotar-lo de contingut empíric per mitjà de la localització de les dades estadístiques necessàries i utilitzar la tècnica quantitativa més adequada d'acord amb els objectius de la recerca plantejada.

Amunt

La relació de competències que es treballaran al llarg del curs es la següent:

 Competències transversals:

·        Capacitat d'anàlisi i de síntesi

 ·        Capacitat per a identificar les fonts d'informació apropiades i utilitzar-les correctament.

 Competències específiques:

·        Dotar-se d'una formació sòlida en els aspectes socials, humanístics i tecnocientífics de la Societat de la Informació.

 ·        Facilitar l'adquisició de capacitats tècniques i metodològiques necessàries per a realitzar treballs d'investigació en l'àmbit de la Societat de la Informació.

  

De forma més detallada, els objectius associats a aquestes competències són els següents:

 ·         Facilitar a l'estudiant un mapa dels diversos mètodes estadístics que hi ha i que són susceptibles de ser utilitzats en qualsevol recerca sobre la Societat del Coneixement.

 ·         Identificar quines tècniques són les més apropiades per a analitzar dades de tall temporal i quines per a dades de tall transversal.

 ·         Identificar quines tècniques són les més adequades per a estudiar les relacions de dependència o d'interdependència entre variables.

 ·         Oferir les mínimes pautes metodològiques per a afrontar una recerca ordenada, rigorosa i amb conclusions útils i comprensibles.

 ·         Presentar eines informàtiques que permetin treballar d'una manera fluïda les tècniques estudiades.

Amunt

Aquest curs està basat, d'una banda, en el treball sobre diversos casos pràctics, relacionats amb la Societat de la Informació i, de l'altra, en l'aplicació de diferents tècniques estadístiques per a l'estudi de l'evolució del comerç electrònic a Espanya i per a la seva comparació internacional. Tot aquest treball anirà dirigit cap a l'establiment d'uns fonaments quantitatius per tal de desenvolupar posteriors investigacions sobre la Societat de la Informació.

Aquest assignatura té un enfocament eminentment pràctic. L'enfocament intuïtiu de l'assignatura a partir dels casos pràctics permetrà treballar de la mateixa manera, és a dir, intuïtivament, els diferents conceptes estadístics que hi van apareixent.

Es treballaran diferents tècniques, distingint conceptualment entre les univariants i les multivariants. Aquestes tècniques ens permetran treballar dades tant de tall temporal com de tall transversal, així com explorar possibles relacions de dependència o d'interdependència entre variables. Donada la complexitat del mapa que configuren el conjunt de totes les tècniques estadístiques, en el material de l'assignatura curs trobareu un arbre de decisió que us ha de permetre trobar la tècnica més adequada segons el tipus de problema que es vulgui analitzar.

De cadascuna de les tècniques, s'analitzaran les principals característiques formals, els requeriments d'informació estadística per al seu ús i les conclusions derivades del seu estudi. Per a aquest anàlisi es facilitarà tot un seguit de referències bibliogràfiques bàsiques, que podreu consultar en el mateix material.

Tots els càlculs que requerirà el treball amb les diferents tècniques estadístiques es farà amb l'ajut del paquet estadístic Minitab, aplicat sobre diferents casos pràctics, centrats en problemàtiques de caràcter econòmic, empresarial i social.

Amunt

Estadística I. Mòduls PDF
Estadística I PDF
Estadística II PDF
Estadística: prendre decisions a partir de dades Audiovisual
Matemàtiques i Estadística amb R PDF
Fitxes d'estadística Web

Amunt

L'avaluació a la UOC respon als criteris de flexibilitat, rigor acadèmic i qualitat. La flexibilitat respon a la voluntat d'adaptar-se als diferents ritmes d'estudi dels estudiants i és, per tant, un tret definidor del model educatiu de la UOC. Aquesta flexibilitat permet a l'estudiant adaptar el procés d'avaluació al seu ritme d'estudi, segons les seves necessitats educatives i la seva formació i experiència prèvia.
L'avaluació és l'eina que es facilita a l'estudiant per al control del seu propi progrés en l'estudi, sense rebaixar la qualitat i l'exigència. El sistema d'avaluació de la UOC permet als estudiants la constant comprovació dels seus avenços en el procés d'aprenentatge i al mateix temps és un instrument bidireccional de relació entre el personal docent propi i col.laborador i l'estudiant.
L'avaluació a la UOC es basa en l'avaluació contínua i l'avaluació final. L'avaluació contínua s'estructura entorn de les proves d'avaluació contínua (PAC), i l'avaluació final, entorn de les proves d'avaluació final (PAF). També es preveuen models d'avaluació específics per a les pràctiques externes i els treballs de final de grau, de màster i de postgrau, en general (TFG, TFM, TFP)

Amunt