Nova economia i e-business Codi:  M3.007    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Llista dels materials de què disposa l'assignatura   Materials   Sistema d' avaluació a la UOC  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura presenta una reflexió sobre la situació econòmica actual del món, les tendències de l'economia cap a la mundialització i l'aparició de nous elements en aquesta realitat que apunten cap a l'aparició d'una nova economia basada en el coneixement. L'economia del coneixement no és exclusivament un sector econòmic, sinó que suposa un canvi en l'estructura econòmica de les economies tradicionals. El canvi en els processos productius i organitzatius, l'aparició de noves mercaderies, els augments de productivitat i la nova estructura de la demanda, amb nous consums i inversions intensives en coneixement, són alguns dels seus elements característics. Així doncs, en aquest curs s'analitzaran els fonaments econòmics de la societat del coneixement, a partir de l'estudi del procés de mundialització i de l'anàlisi dels fets econòmics i empresarials que ens porten progressivament cap a un nou tipus d'economia

 

Amunt

Aquest curs s'estructura a partir de coneixements bàsics d'economia que, en cas de no disposar-se, poden adquirir-se fàcilment a través d'algun manual de referència o a través de les explicacions dels consultors i del material didàctic.

Amunt

Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) s'han convertit en la base material d'un nou tipus de societat: la societat de la informació i el coneixement. Aquestes tecnologies, que incideixen directament en la capacitat humana de generació i aplicació econòmica del coneixement, situen a aquest recurs i mercaderia de progressiva importància en el centre de l'escenari del desenvolupament capitalista. Precisament, aquest curs pretén analitzar els canvis en el funcionament econòmic i empresarial derivats de la massiva incorporació del coneixement a l'activitat econòmica.

 

En concret, les competències que pretenem desenvolupar són:

  • Capacitat per adquirir una aproximació de les principals característiques de la globalització de l'economia i comprendre la fase actual de desenvolupament del capitalisme.
  • Capacitat per interpretar les diferents dimensions econòmiques del canvi tecnològic, amb especial atenció a l'impacte de la inversió i els usos de les TIC 
  • Capacitat d'entendre les particularitats econòmiques del coneixement.
  • Capacitat per a definir i desenvolupar mètriques de l'economia del coneixement.
  • Capacitat per a copsar la importància de les TIC i del coneixement en l'explicació del creixement econòmic a llarg termini
  • Capacitat per a interpretar la transició dels models estratègics i organitzatius basats en la xarxa d'empresa cap als models basats en l'empresa xarxa.
  • Capacitat per a establir les transformacions vinculades amb la irrupció de les xarxes de negoci sobre el conjunt d'elements de valor i sobre els resultats de l'activitat empresarial, en especial sobre la productivitat, la competitivitat i el rendiment.

Amunt

Hem dividit aquest curs en tres apartats bàsics. En el primer, Cap a una economia global del coneixement tractarem, de forma introductòria, els principals aspectes de la nova situació econòmica, que es caracteritza per la combinació d'una característica intrínseca del capitalisme: el seu procés de mundialització, amb una revolució tecnològica de primera magnitud, que situa al coneixement i a la globalitat en el centre de l'escenari del desenvolupament capitalista. Al segon apartat, De la Nova Economia a l'Economia del Coneixement s'aborden les propietats econòmiques del coneixement com recurs i com a mercaderia, així com una visió àmplia de l'economia del coneixement i les seves possibles mètriques. Finalment, en el tercer apartat, e-business i empresa xarxa es revisen algunes de les principals transformacions de l'activitat empresarial que han originat una nova forma d'estratègia, d'organització i de producció empresarial.

Amunt

Nova Economia i e-business Web

Amunt

En aquest curs emprarem la bibliografia recomanada pel seu seguiment al material didàctic i a la bibliografia bàsica, així com algunes fonts estadístiques específiques, a comentar en cada treball que hauràn de realitzar els estudiants.

Amunt

L'avaluació a la UOC respon als criteris de flexibilitat, rigor acadèmic i qualitat. La flexibilitat respon a la voluntat d'adaptar-se als diferents ritmes d'estudi dels estudiants i és, per tant, un tret definidor del model educatiu de la UOC. Aquesta flexibilitat permet a l'estudiant adaptar el procés d'avaluació al seu ritme d'estudi, segons les seves necessitats educatives i la seva formació i experiència prèvia.
L'avaluació és l'eina que es facilita a l'estudiant per al control del seu propi progrés en l'estudi, sense rebaixar la qualitat i l'exigència. El sistema d'avaluació de la UOC permet als estudiants la constant comprovació dels seus avenços en el procés d'aprenentatge i al mateix temps és un instrument bidireccional de relació entre el personal docent propi i col.laborador i l'estudiant.
L'avaluació a la UOC es basa en l'avaluació contínua i l'avaluació final. L'avaluació contínua s'estructura entorn de les proves d'avaluació contínua (PAC), i l'avaluació final, entorn de les proves d'avaluació final (PAF). També es preveuen models d'avaluació específics per a les pràctiques externes i els treballs de final de grau, de màster i de postgrau, en general (TFG, TFM, TFP)

Amunt