Tecnologia, economia i societat Codi:  M3.008    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Llista dels materials de què disposa l'assignatura   Materials   Sistema d' avaluació a la UOC  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Aquesta assignatura intenta explorar globalment les relacions entre el canvi social (entès en sentit ampli: canvis polítics, econòmics, socials, culturals, etc.) i el canvi tecnològic (en general, i més enllà de tecnologies específiques). Si bé s’utilitza habitualment l’expressió 'impactes socials de la tecnologia' per fer referència a la influència de la innovació tecnològica sobre el medi social, existeixen diversos enfocaments teòrics que han intentat, en alguns casos, precisar molt més les característiques i patrons de l’esmentat influx i, en d’altres, emfasitzar la manera en què diversos factors i actors socials configuren, al seu torn, la direcció i velocitat del canvi tecnològic.


La primera part del curs discuteix algunes de les tesis més rellevants sobre la relació global entre tecnologia i societat: la tesi del determinisme tecnològic i la tesi de la tecnologia autònoma, etc. El mòdul 1 revisa primer alguns texts clàssics en economia i història a favor de la tesi del determinisme tecnològic, en els quals es posa en relleu el paper que certs avenços científics i tecnològics han exercit en algunes transformacions històriques de la societat. A continuació es discuteixen posicions crítiques amb la primacia de la tecnologia sobre els processos socials que postulen les tesis deterministes. S’ofereix també un estudi de cas específic que mostra l’influx d’elements sociopolítics en la direcció del canvi tecnològic.


El segon mòdul del curs aborda específicament els models teòrics més recents proposats per explicar la interacció entre canvi social i canvi tecnològic. Fonamentalment es tractaran dues perspectives diferents encara que relacionades: el denominat constructivisme social, d’una banda, i la teoria de l’actor-xarxa, de l’altra. Ambdues perspectives posen l’atenció en el caràcter bidireccional i complex de la relació entre tecnologia i societat, les quals es co-produeixen formant entramats sociotècnics. Aquest curs, doncs, ens permetrà entendre que tan cert és que la tecnologia es constitueix socialment, com que la societat es constitueix tecnològicament.


Amunt

 • Identificar els problemes teòrics més importants i actuals de la relació entre canvi social i canvi tècnic.
 • Adquirir una visió profunda de les dimensions socials (econòmiques, polítiques, culturals, etc.) de la tecnologia.
 • Adquirir els fonaments conceptuals necessaris per poder avaluar i jutjar críticament els discursos sobre el canvi tecnològic presents en diferents àmbits actuals (política, mitjans de comunicació, etc.).
 • Conèixer els marcs teòrics més actuals sobre la innovació tecnològica i les diferències fonamentals entre ells.
 • Amunt

  1. Determinisme, autonomia i neutralitat

  1.1. Introducció
  1.2. Somnambulisme tecnològic
  1.3. Impactes i determinisme tecnològic
  1.4. És neutral la tecnologia?
  1.5. Un estudi de cas: la tecnologia del control numèric

  2. Models constructivistes del canvi tecnològic

  2.1. La configuració social de la tecnologia
  2.2. El model constructivista social
  2.3. El model de traducció: la teoria de l'actor-xarxa
  2.4. Tecnologia i relacions de poder

   

  Temporalització

  Mòdul 1: del 21 de setembre al 22 d'octubre

  Mòdul 2: del 25 d'octubre al 17 de desembre

      Els dos primers punts del mòdul 2 es treballaran del 25 d'octubre al 19 de novembre
      Els dos últims punts del mòdul 2 es treballaran del 22 de novembre al 17 de desembre

   

   

  Amunt

  La visión constructivista de la innovación tecnológica PDF
  La visión constructivista de la innovación tecnológica DAISY
  La visión constructivista de la innovación tecnológica EPUB 2.0
  La visión constructivista de la innovación tecnológica MOBIPOCKET
  La visión constructivista de la innovación tecnológica HTML5
  La visión constructivista de la innovación tecnológica PDF

  Amunt

  IMPORTANT:

  Els materials del curs es troben a la pastilla 'Materials i fonts' del menú de l'esquerra de l'aula, però un cop allà, no a on diu 'Materials de l'assignatura' (on trobareu una antiga web de l'aula que no farem servir) sinó a sota, a 'Fonts d'informació', dintre dels dos apartats 'Mòdul 1: Determinisme, autonomia i neutralitat' i 'Mòdul 2: Models constructivistes de canvi tecnològic' (a banda d'això trobareu altres coses a 'Fonts d'informació' però com a material complementari).

  Els materials són de dos tipus: un textos curts meus i diferents articles i capítols de llibres d'altres autors.

  Amunt

  L'avaluació a la UOC respon als criteris de flexibilitat, rigor acadèmic i qualitat. La flexibilitat respon a la voluntat d'adaptar-se als diferents ritmes d'estudi dels estudiants i és, per tant, un tret definidor del model educatiu de la UOC. Aquesta flexibilitat permet a l'estudiant adaptar el procés d'avaluació al seu ritme d'estudi, segons les seves necessitats educatives i la seva formació i experiència prèvia.
  L'avaluació és l'eina que es facilita a l'estudiant per al control del seu propi progrés en l'estudi, sense rebaixar la qualitat i l'exigència. El sistema d'avaluació de la UOC permet als estudiants la constant comprovació dels seus avenços en el procés d'aprenentatge i al mateix temps és un instrument bidireccional de relació entre el personal docent propi i col.laborador i l'estudiant.
  L'avaluació a la UOC es basa en l'avaluació contínua i l'avaluació final. L'avaluació contínua s'estructura entorn de les proves d'avaluació contínua (PAC), i l'avaluació final, entorn de les proves d'avaluació final (PAF). També es preveuen models d'avaluació específics per a les pràctiques externes i els treballs de final de grau, de màster i de postgrau, en general (TFG, TFM, TFP)

  Amunt