L'empresa en la societat del coneixement Codi:  M3.009    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Llista dels materials de què disposa l'assignatura   Materials   Sistema d' avaluació a la UOC  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La globalització de l'economia, la creixent difusió de les tecnologies de la informació i la comunicació i els canvis en la demanda mundial estàn afavorint l'aparició de nous dissenys organitzatius. Els efectes són molt clars: les empreses han de sobreviure, adaptar-se a aquest nou entorn, han d'afrontar els reptes derivats del canvi tecnològic, han de ser més flexibles, més àgils, i amb una major capacitat de resposta davant de les noves necessitats del client.

Però en aquest entorn altament competitiu l'objectiu de les empreses no ha de ser només la supervivència. La cerca de l'excel·lència empresarial ha provocat l'aparició de formes organitzatives noves en les quals, molt sovint, es produeix el fenomen de "ruptura de la cadena de valor tradicional" amb el conseqüent desenvolupament d'algunes activitats pròpies de l'empresa, fora de la seva pròpia organització. Es tracta de la segregació d'algun o de tots els elements de la cadena de valor de manera que s'assoleixi la major eficàcia i eficiència per a cada una d'ells. Aquesta segregació comporta l'aparició de les anomenades organitzacions virtuals.

D'altra banda, la competitivitat en mercats altament globalitzats, junt ament amb la implantació de ràpids sistemes de comunicació han provocat que gran nombre d'empreses localitzin les seves compres, fabricació i vendes en la part del món que les és econòmicament més rendible.

És per això que les organitzacions, en general, i les empreses en particular, s'enfronten aquest nou segle a un dels reptes més importants i singulars de l'era actual: aprendre a dirigir el conjunt de coneixements que hi ha en elles, amb la finalitat de crear valor en la nova societat del coneixement, generant avantatges competitius sostenibles i competències essencials que permetin aconseguir l'excel·lència organitzativa.

En conseqüència, és necessari analitzar el procés de transformació econòmica que ha portat a l'actual definició de la societat del coneixement, protagonista de l'anomenada "era dels intangibles", és a dir, l'època que les activitats intangibles de les organitzacions, creadores d'actius immaterials, són les que justifiquen la major creació de valor en l'economia actual, i les noves concepcions de l'economia del coneixement i de les organitzacions basades en el coneixement.

Amb aquest nou pòrtic s'entra en l'estudi i constactació empírica del nou paradigma del coneixement i, més en concret, en l'anàlisi dels processos i models principals per crear, mesurar i, en definitiva, gestionar els coneixements que hi ha en l'organització i que aquesta posseeix, els quals, una vegada identificats, reben el nom de capital intel·lectual.

Donat aquest context, a l'assignatura s'analitzan i estudian els efectes que aquests aspectes tenen sobre el procés estratègic empresarial, és a dir, sobre la definició, formulació, selecció e implantació de l'estrategia organitzativa.

Amunt

L'estudiant que cursi aquesta assignatura adquirirà un ampli conjunt de competències, tant de caràcter transversal com a específic.

Competències transversals:

Respecte al primer grup de competències transversals vinculades al model d'ensenyament virtual que identifica a la UOC, destaquem les següents que aconseguirà l'estudiant:

 1. Adquirir les habilitats necessàries per aconseguir el màxim rendiment de l'ús de les TIC, a través de la comprensió de l'entramat d'interaccions entre aquestes tecnologies i els diferents àmbits de l'esfera social.
 2. Desenvolupar la capacitat per adaptar-se als canvis originats per la dinàmica de la societat de la informació.
 3. Adquirir les habilitats necessàries per poder treballar i estudiar cooperativament en xarxa.

En el segon grup de competències transversals identifiquem les següents: 

 1. Desenvolupar la capacitat per treballar en equips interdisciplinaris.
 2. Desenvolupar la capacitat d'anàlisi i síntesi.
 3. Desenvolupar la capacitat per aplicar els coneixements a la pràctica.
 4. Desenvolupar la capacitat per innovar.
 5. Desenvolupar la capacitat per adaptar-se a les noves situacions.
 6. Desenvolupar la capacitat d'expressar de forma clara, comprensible i ordenada els resultats d'una pràctica professional o d'investigació.
 7. Adquirir els coneixements metodològics necessaris per afrontar els reptes professionals o d'investigació d'una forma rigorosa.
 8. Desenvolupar la capacitat per a la gestió i per a la decisió sobre un conjunt complex i divers de dades i fonts documentals.
 9. Ser capaç de gestionar la informació i la comunicació en el camp de l'anàlisi de la societat de la informació i el coneixement mitjançant les TIC.
 10. Ser capaç de comprendre i interpretar textos, documentació, informes i articles acadèmics en anglès.
 11. Ser capaç d'aprendre de manera continuada i d'actualitzar els coneixements i les capacitats permanentment.
 12. Ser capaç de comunicar-se correctament, en català o castellà en contextos diversos, resultant convincent i adaptant el missatge i els mitjans emprats a les característiques de les situacions i les audiències.

 

Competències específiques  

Competències específiques generals del Màster SIC  

 1. Dotar-se dels coneixements fonamentals (teòrics i empírics) per a una comprensió interdisciplinària general i crítica de la societat de la informació i el coneixement i les transformacions que comporta.
 2. Dotar-se d'una formació sòlida en els aspectes socials, humanístics i tecnocientífics que conformen la societat de la informació i el coneixement.
 3. Capacitat de redacció i comunicació segons els estàndards científics.
 4. Facilitar l'adquisició de capacitats tècniques i metodològiques necessàries per dur a terme treballs de recerca i treballs d'índole més professional en l'àmbit de la societat de la informació i el coneixement.
 5. Contribuir a la comprensió del paper de la informació i el coneixement en la societat actual.
 6. Ser capaç de realitzar diagnòstics de la situació, dels canvis i de les potencialitats de les TIC en alguna de les àrees clau en transformació: economia, cultura, comunicació, relacions socials, dret, administració o política.  

Competències específiques de l'itinerari en Economia del Coneixement i Empresa Xarxa  

 1. Capacitat per descriure i utilitzar correctament els conceptes i dimensions principals que caracteritzen a les organitzacions virtuals.
 2. Capacitat per comprendre i fer entendre la importància de les noves orientacions empresarials influenciades per l'ús de les TIC en la capacitat d'adaptació i l'èxit de l'empresa als mercats.

Amunt

El curs L'empresa en la societat del coneixement s'ha estructurat en tres blocs temàtics íntimament relacionats: (1) Motors del canvi i repercussions per l'empresa, (2) anàlisi estratègica en moments de canvi, i (3) implementació estratègica: noves formes d'organitzar-se. 

El primer bloc temàtic "Motors del canvi i repercussions per l'empresa", tracta d'analitzar les causes del canvis que s'ha produïts les últimes dues dècades i les seves repercussions a la forma de gestionar i estructura una organització. La globalització, les noves tecnologies i creixement extraordinari de països està modificant la estructura competitiva de la majoria del sectors econòmics, en general, i de les empreses en particular.


Per tal d'assolir les competències associades a aquest mòdul, treballarem els següents continguts:


1) Com afecten els canvis a la empresa. Lectura de R. M. Kanter: "La gestión de un mundo globalmente conectado" de R.M Kanter

2) Factors determinants del procés de transformació. Apartats 1 i 2 de Les tecnologies de la informació i la comunicació i el procés de transformació organitzativa, del material didàctic "L'empresa en la societat del coneixement".

3) Concepte de actiu intangible. Mòdul El capital intangible como clave estratégica en la competencia actual, del material didàctic "L'empresa en la societat del coneixement".


Al segon bloc temàtic "Anàlisi Estratègica en moments de canvi", veurem les principals eines d'anàlisi estratègic per la presa de decisions. Des de el esquema d'anàlisi sectorial de M. Porter, passant pel la cadena de valor i la matriu DAFO. L'objectiu es proporcionar un seguit de recursos i competències per tal d'afrontar la creació d'un nou pla estratègic.


Els continguts bàsics de referència d'aquest bloc temàtic són:


1) Introducció al concepte d'estratègia empresarial. Direcció Estratègica: mòdul didàctic 1.

2) Eines d'anàlisi externa de l'empresa. Direcció Estratègica: mòdul didàctic 2.

3) Model de Porter de l'anàlisi sectorial  - Nota Tècnica de M. Porter: "Las cinco fuerzas competitivas que le dan forma a la estrategia".

4) Eines d'anàlisi interna de l'empresa. Direcció Estratègica: mòdul didàctic 3.


Lligat amb el bloc anterior entrem al bloc "Implementació Estratègica: Noves formes d'organitzar-se", on veurem aspectes relacionats amb la posada en pràctica de la estratègia seleccionada. Una de les principals causes habituals del fracàs de un estratègia és la seva implementació. En aquest sentit veurem que tot i els canvis que hi ha hagut en els darrers anys, la forma d'organitzar-se de les empreses no ha canviat excessivament i això ha esdevingut un veritable problema. Analitzarem un parell de casos de empreses innovadores en la seva forma d'estructurar-se.


Els continguts bàsics de referència d'aquest bloc temàtic són:


1) Formulació d'Estratègies - Direcció Estratègica: mòdul didàctic 4

2) Avaluació i selecció d'Estrategies -  Direcció Estratègica: mòdul didàctic 5

3) Implantació de les Estratègies- Direcció Estratègica: mòdul didàctic 6.

4)  Noves formes organitzatives. Apartats 3 i 4 de Les tecnologies de la informació i la comunicació i el procés de transformació organitzativa, del material didàctic "L'empresa en la societat del coneixement".

5) Lectura de W. Chan Kim i Renée Mauborgne "La estrategia del océano azul".

Amunt

L'empresa en la Societat del Coneixement PDF

Amunt

Els materials bàsics dels quals consta l'assignatura són les lectures. Aquestes lectures es lliuren en format paper i, a més, estan disponibles en format pdf en l'apartat de Recursos de l'aula. Aquests materials bàsics comprenen dues lectures fonamentals, una d'elles elaborada per la Professora Dra. M. Jesús Martínez i altra pel professor Dr. Eduardo Bueno Campos.

No obstant això, per al seguiment adequat del curs serà necessari consultar i analitzar altres referències bibliogràfiques, algunes d'elles ja recollides en les lectures i altres aportades pel professor consultor al llarg del semestre.

Amunt

L'avaluació a la UOC respon als criteris de flexibilitat, rigor acadèmic i qualitat. La flexibilitat respon a la voluntat d'adaptar-se als diferents ritmes d'estudi dels estudiants i és, per tant, un tret definidor del model educatiu de la UOC. Aquesta flexibilitat permet a l'estudiant adaptar el procés d'avaluació al seu ritme d'estudi, segons les seves necessitats educatives i la seva formació i experiència prèvia.
L'avaluació és l'eina que es facilita a l'estudiant per al control del seu propi progrés en l'estudi, sense rebaixar la qualitat i l'exigència. El sistema d'avaluació de la UOC permet als estudiants la constant comprovació dels seus avenços en el procés d'aprenentatge i al mateix temps és un instrument bidireccional de relació entre el personal docent propi i col.laborador i l'estudiant.
L'avaluació a la UOC es basa en l'avaluació contínua i l'avaluació final. L'avaluació contínua s'estructura entorn de les proves d'avaluació contínua (PAC), i l'avaluació final, entorn de les proves d'avaluació final (PAF). També es preveuen models d'avaluació específics per a les pràctiques externes i els treballs de final de grau, de màster i de postgrau, en general (TFG, TFM, TFP)

Amunt