El treball en la societat del coneixement Codi:  M3.010    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Llista dels materials de què disposa l'assignatura  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'anàlisi dels efectes del canvi tecnològic sobre l'ocupació ha estat un dels temes d'estudi més freqüent en la literatura econòmica, ja que el progrés humà està íntimament associat al canvi en les tecnologies utilitzades. Al llarg de la història econòmica, els avenços tecnològics han estat una font reconeguda de prosperitat econòmica i de creixement de l'ocupació, però també han suposat un repte permanent a l'organització del treball i als coneixements i habilitats requerits per l'ésser humà per ocupar un lloc de treball. No hi ha progrés tecnològic conegut que no hagi vingut acompanyat d'una redistribució sensible de l'ocupació entre activitats, entre ocupacions i entre col·lectius d'individus.

Com no podia ser de cap altra forma, la confluència de la globalització dels mercats, l'aplicació generalitzada de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC) a l'activitat econòmica i l'emergència de la societat del coneixement han donat lloc a un nou i viu debat entorn de la reorganització de l'ocupació i a les capacitats dels treballadors, que inclou una àmplia diversitat d'aspectes.

El curs El treball en la societat del coneixement pretén proporcionar als estudiants, per tant, aquells conceptes i eines d'anàlisi que els permetin comprendre les relacions existents entre tecnologia i ocupació i interpretar els canvis que experimenten el treball i la direcció de persones en les economies basades en l'ús intensiu del coneixement.

Amunt

Cal recordar que l'anàlisi del mercat de treball té un caràcter eminentment social i econòmic. Per tant, el contingut de les lectures és dens en conceptes econòmics i, en alguns casos, en tècniques d'anàlisi estadística. Si bé una formació econòmica prèvia és aconsellable, ja que facilita a l'estudiant la comprensió d'aquestes tècniques d'anàlisis, no és en absolut indispensable per a superar satisfactòriament aquest curs, ja que el procés d'avaluació se centrarà bàsicament en l'aprenentatge de conceptes i de la relació existent entre els mateixos. No obstant això, en el cas d'algunes lectures, els estudiants amb menor formació en tècniques d'anàlisi quantitativa probablement haurien d'efectuar un esforç superior.

Amunt

Aquesta assignatura pretén que l'estudiant aprengui les relacions existents entre la tecnologia i l'ocupació, reconegui l'organització del mercat de treball com a institució social i es familiaritzi amb les principals causes subjacents en els debats actuals sobre el mercat de treball en la societat del coneixement. Així mateix, és també un objectiu fonamental d'aquest curs que l'estudiant entengui les implicacions que l'aplicació de les TIC en l'activitat empresarial té en la direcció de persones i en l'organització del treball.

 

En concret, les competències que pretenem desenvolupar són:

 

 • Explicar els impactes de la globalització, l'economia del coneixement, i la innovació tecnològica sobre l'ocupació.
 • Analitzar els canvis que s'han produït en l'organització del treball a rel del desenvolupament del paradigma informacional.
 • Explicar quines són les característiques dels treballadors típics de l'economia del coneixement.
 • Comentar la relació entre les competències tecnològiques dels treballadors i el seu nivell salarial.
 • Examinar la tendència vers la interconnexió en xarxa dels elements de la cadena de valor i de les empreses a nivell global, i el seu impacte sobre les polítiques de recursos humans en les organitzacions.
 • Comentar les característiques principals de les relacions laborals en l'economia del coneixement.
 • Explicar què són la flexibilitat laboral i el teletreball, i les seves tipologies, i analitzar el seu impacte sobre els treballadors.
 • Comprendre la literatura especialitzada de l'àmbit de l'economia i l'empresa i interpretar els seus resultats.
 •   Escriure assajos de nivell avançat en matèria d'economia i empresa ben estructurats i argumentats.Amunt

L'assignatura s'estructura en cinc mòduls o blocs temàtics, que pretenen recollir les principals qüestions relacionades amb les característiques i controvèrsies del treball en la societat del coneixement:

En els dos primers mòduls, s'adopta el punt de vista del conjunt del mercat laboral per entendre els aspectes més amplis del treball en la societat del coneixement.

 • El mòdul introductori "El treball en l'economia del coneixement" tracta que l'estudiant comprengui el mercat de treball com a institució social i al treball com a font generadora de valor. Conté cinc publicacions que donaran lloc a la primera activitat d'avaluació continuada de l'assignatura sobre els principals reptes de l'ocupació en l'economia del coneixement.
 • En el segon mòdul -"Impacte de les TIC en la demanda i oferta de treball"-  s'analitzarà com el progrés tecnològic afecta tant al nivell general d'ocupació en una economia com també a la seva estructura. D'una banda, s'analitzaran els seus efectes sobre els diferents tipus d'activitats econòmiques (l'estructura sectorial de l'ocupació). Per l'altra, la seva incidència sobre els diferents tipus d'ocupacions (l'estructura ocupacional), les capacitats i habilitats requerides pels treballadors i el nivell d'ocupació en el conjunt de l'economia. Així mateix, en aquest mòdul s'analitzaran també les transformacions observades en la demanda i en l'oferta d'ocupació. D'aquesta manera, s'estudiaran els conceptes de treball flexible i autoprogramable així com el rol estratègic de la formació al llarg de la vida laboral. L'aprenentatge d'aquest apartat exigirà la lectura crítica de cinc publicacions addicionals, que donarà lloc a la segona activitat avaluable: l'elaboració obligatòria per part dels estudiants d'un article curt sobre les matèries analitzades.

Els dos següents mòduls es destinen a l'estudi de les diverses transformacions en l'organització del treball induïdes per l'aplicació generalitzada de les TIC en l'activitat empresarial.

 • En primer lloc, el mòdul "L'empresa xarxa i la direcció de persones" explica el progressiu desenvolupament d'un nou model empresarial -l'empresa xarxa- i les implicacions que aquest té per a la direcció de persones en les organitzacions.
 • Per la seva part, el quart mòdul -"El treball del coneixement i la flexibilitat laboral"- analitza com la interrelació entre dos aspectes centrals de la nova organització del treball: per un costat, la capacitat de generar coneixements per part dels treballadors, i, per un altre, la necessitat fer un ús flexible del capital humà per adaptar-se a les exigències d'un entorn canviant.

 

Finalment, el darrer mòdul -"Impacte sobre els treballadors de les noves formes de treball"- es centra en el treballador com a nivell d'anàlisi, per estudiar quines implicacions tenen per a l'individu les noves formes de treball. Es donarà atenció preferent al teletreball, però també s'estudiarà l'impacte de les noves tecnologies sobre la qualitat del treball, les implicacions per a la conciliació de la vida personal amb la professional i el cas particular dels treballadors eventuals.

Amunt

El treball a la societat del coneixement PDF

Amunt