Llengua, cultura i societat Codi:  04.543    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Llista dels materials de què disposa l'assignatura   Materials  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

L'assignatura Llengua, cultura i societat forma part del bloc de matèries de Formació bàsica dels graus d'Humanitats i de Llengua i Literatura Catalanes de la UOC, i té assignats 6 crèdits ECTS, equivalents a una càrrega lectiva d'unes 150 hores.

Aquesta assignatura se centra en la dimensió social i cultural de la llengua: la interrelació entre llengua i cultura, el paper de la llengua en la construcció de les identitats, i la comunicació, especialment pel que fa a les formes del discurs no literari i els llenguatges d'especialitat en el camp de les ciències humanes i socials. Al mateix temps que aprendreu aquests continguts, anireu treballant la competència d'expressió escrita (especialment en relació amb els diversos processos cognitius que hi intervenen, com ara l'anàlisi i la síntesi, la formulació de preguntes o l'argumentació) mitjançant una sèrie d'activitats avaluables i no avaluables. En aquesta assignatura el treball de l'escriptura acadèmica està completament integrat amb l'estudi dels continguts.

Amunt


Aquesta assignatura pertany al bloc de 36 crèdits ECTS de matèries de formació bàsica dels graus d'Humanitats i de Llengua i Literatura Catalanes de la UOC, i correspon a la matèria de Llengua (comuna a la branca de coneixement d'Arts i Humanitats). És obligatòria per a tots els estudiants dels dos graus.

Per cursar aquesta assignatura, cal saber escriure català amb una certa correcció. L'assignatura ajuda a millorar també aquest aspecte, però no és el seu objectiu principal. Tota la comunicació amb els consultors i els treballs escrits es faran en català.

Amunt

 1. Conèixer la variació que el llenguatge experimenta en funció de les diferents funcions i àmbits d'ús, comunicatius, socials i professionals, amb els seus corresponents gèneres i registres.
 2. Conèixer com diverses concepcions de la llengua responen a diverses formes d'organització social i exercici del poder.
 3. Conèixer la diferent posició de les habilitats comunicatives i les llengües dins les diverses formes d'activitat econòmica.
 4. Conèixer les relacions entre extracció social i capital lingüístic.
 5. Comprendre i analitzar els processos de construcció de les identitats a través de la cultura, i les conteses simbòliques al voltant d'aquests processos.
 6. Entendre el caràcter retòric i dialògic del treball acadèmic, és a dir, les maneres com s'intercanvien idees i punts de vista mitjançant artefactes lingüístics, amb el propòsit de persuadir els interlocutors.
 7. Produir textos escrits clars, cohesionats i ben estructurats, a partir d'uns paràmetres especificats, adaptant-los a un registre predeterminat, social o professional, i a les necessitats i característiques del futur receptor.
 8. Produir textos escrits normativament correctes i formalment coherents (que segueixin les convencions estilístiques més conegudes i acceptades).
 9. Argumentar idees complexes de forma clara, coherent i persuasiva sobre textos, discursos i fenòmens lingüístics i culturals, fent ús dels diversos gèneres existents en la disciplina.
 10. Conèixer la terminologia relativa a la disciplina i usar-la de forma adequada.
 11. Anàlisi i interpretació de material (dades o textos) de naturalesa complexa i en ocasions ambigua.
 12. Sintetitzar idees i argumentacions relacionades amb els objectes d'estudi de la disciplina, i comunicar-les de forma clara i acurada.
 13. Cercar informació i gestionar fonts documentals de manera eficaç i eficient.
 14. Aprendre i actualitzar-se permanentment a partir de la reflexió sobre el propi aprenentatge, i en funció de les pròpies necessitats personals i professionals, presents i futures.

Tot assolint aquests objectius, anireu unes  COMPETÈNCIES, que s'han definit de manera diferent segons el grau que estigueu estudiant. Pel que fa al Grau d'Humanitats:

 • Capacitat per a la comunicació escrita de manera reflexiva i argumentativa (també en un entorn virtual).
 • Capacitat per a l'anàlisi i la síntesi.
 • Capacitat de cerca, gestió i ús de la informació.
 • Capacitat d'aprendre i actualitzar-se i poder aprofundir en coneixements permanentment.
 • Capacitat per adquirir competència lingüística instrumental acadèmica i professional en la llengua pròpia.
 • Capacitat per assolir una competència inicial en les ciències del llenguatge.
Pel que fa al Grau de Llengua i Literatura Catalanes:
 • Conèixer les diverses relacions amb les llengües que tenen diversos grups socials: funcions socials i funcions comunicatives.
 • Comprensió i anàlisi de la relació entre cultura i identitat.
 • Expressió oral i escrita per a la vida acadèmica i professional.
 • Cerca, gestió i ús de la informació.
 • Exercici de l'anàlisi i la síntesi.
 • Actualització permanent i adaptació a noves situacions.

Amunt

Mòdul 1
Introducció: Què és una llengua?

Fa una presentació i una caracterització general de la llengua com a objecte d'estudi, per tal d'emmarcar l'anàlisi dels diferents aspectes socials de la llengua que es fa als mòduls següents. És, doncs, la introducció a l'assignatura.

Mòdul 2
Llengua i Cultura

Presenta les relacions entre llengua i realitat. Tant els models de discurs com els textos d'especialitat són formes que organitzen aquestes relacions.

Mòdul 3
Llengua i identitat

Explora les diverses i complexes relacions entre la llengua i els processos de construcció de les identitats, des del gènere fins a la classe social, passant pel sentiment de pertinença nacional.

Mòdul 4
Llengua i comunicació I: Tipus de textos

Ofereix els patrons i els recursos dels discursos no literaris, tot centrant-se en les diferents tipologies textuals al nostre abast.

Mòdul 5
Llengua i comunicació II: Els llenguatges d'especialitat en les humanitats

Situa els llenguatges d'especialitat de les ciències humanes i socials en el conjunt de la llengua i els caracteritza des del punt de vista lingüístic: sintaxi, terminologia, etc.

Expressió oral i escrita

Aquesta assignatura va acompanyada d'uns altres materials, Expressió oral i escrita, que podeu considerar com un manual per al treball de les competències comunicatives durant tot el grau. El manual consta de tres mòduls. Al primer, es plantegen les relacions entre comprensió i expressió, i entre el llenguatge oral i l'escrit, i descriu, amb una clara orientació pràctica, el procés de composició escrita. El segon mòdul reflexiona sobre l'expressió oral, la comunicació corporal i oral, i els tipus de comunicacions orals. Finalment, el tercer mòdul descriu la varietat de gèneres textuals, especialment en l'àmbit humanístic, i insisteix en aspectes pràctics de redacció

Amunt

Llengua i comunicació I PDF
Llengua i identitat Llibre-manual
Mundialitzacio, interculturalitat i multilingüisme Llibre-manual
Composició I PDF

Amunt


L'assignatura disposa de dos tipus de materials. D'una banda, els mòduls en paper, amb el gruix dels continguts que l'estudiant haurà de dominar, que inclouen exercicis d'autoavaluació, activitats i una bibliografia per completar i ampliar els coneixements. D'altra banda, la documentació complementària (web, lectures en format PDF), que enriqueix i il·lustra diversos aspectes desenvolupats en els mòduls.

Amunt