Programació web Codi:  06.513    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Llista dels materials de què disposa l'assignatura  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.
L'assignatura Programació Web introdueix a l'estudiant a la programació en els navegadors d'Internet. Per a això, s'usa el llenguatge de programació JavaScript amb el qual es realitzaran aplicacions que faran servir els conceptes de programació apresos per l'estudiant en l'assignatura de Programació. En Programació Web s'expliquen els conceptes bàsics de la Programació Orientada a Objectes necessaris per entendre el seu funcionament en JavaScript.

També es veurà que manera el llenguatge pot interactuar amb el navegador web de l'usuari, per a això s'estudiarà el DOM (Document Object Model), el model d'objectes dels navegadors.

En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç d'aprendre qualsevol llenguatge de programació estudiant solament les seves particularitats específiques, així com de fer aplicacions que accedeixin al DOM del navegador.

Amunt

L'assignatura Programació Web introdueix a l'estudiant a la programació en els navegadors. Per a això, s'usa el llenguatge de programació JavaScript amb el qual es realitzaran aplicacions que usaran els conceptes de programació apresos per l'estudiant en l'assignatura de Programació. En Programació Web s'expliquen els conceptes bàsics de la Programació Orientada a Objectes necessaris per entendre el seu funcionament en JavaScript.

També es veurà que manera el llenguatge pot interactuar amb el navegador web de l'usuari, per a això s'estudiarà el DOM (Document Object Model), el model d'objectes dels navegadors.

En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de fer aplicacions dinàmiques accedint al DOM del navegador.

Aquesta assignatura requereix tenir coneixements de programació, així com de llenguatges i estàndards web.

Amunt

Objectius
 • Conèixer el llenguatge de script JavaScript i saber fer programes amb ell.
 • Conèixer els fonaments de la Programació Orientada a Objectes i com s'usa en el llenguatge JavaScript.
 • Conèixer els objectes que formen el model d'objectes dels navegadors web i la seva programació mitjançant JavaScript.
 • Aprendre a crear pàgines web dinàmiques utilitzant el llenguatge JavaScript.
Competències
 • Capacitat per fer servir de manera apropiada els llenguatges de programació i les eines de desenvolupament per a l'anàlisi i implementació d'aplicacions.
 • Capacitat per integrar i gestionar continguts digitals en aplicacions multimodals d'acord amb criteris estètics, tècnics i funcionals.
 • Capacitat per a implementar, posar en marxa i mantenir programari i maquinaria multimèdia.
 • Conèixer llenguatges i eines de programació web i multimèdia més actuals i populars.
 • Saber implementar (codificar) aplicacions multimèdia i web.
 • Saber escollir el llenguatge més adequat per a un cert tipus d'aplicació multimèdia.
 • Saber incloure una certa usabilitat a l'hora de programar una aplicació.

Amunt

Mòdul didàctic 1
Programació en el costat del client: llenguatges script en els navegadors

1. introducció
2. característiques bàsiques, situació de codi i primers passos
3. variables, operadors i estructures
4. funcions i objectes bàsics

Mòdul didàctic 2
Introducció a la programació orientada a objectes

1. Introducció
2. Conceptes i característiques principals
3. Programació orientada a objectes en els diversos llenguatges de programació

Mòdul didàctic 3
Orientació a objectes en JavaScript

1. La programació orientada a objectes en JavaScript
2. Crear i usar objectes en JavaScript
3. Objectes predefinits
4. Expressions regulars i ús de galetes

Mòdul didàctic 4
Introducció al DOM

1. Naixement i evolució del DOM
2. El model estàndard d'objectes
3. Els objectes del BOM
4. Els objectes del DOM
5. Gestió d'esdeveniments

Mòdul didàctic 5
Manipular el DOM amb JavaScript

1. Manipular la pàgina web
2. Formularis dinàmics
3. Posicionament dinàmic

Amunt

Guia d'aprenentatge d'Eloquent JavaScript Web

Amunt