Dret i noves tecnologies II Codi:  03.078    :  4,5
Consulta de les dades generals   Descripció   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Llista dels materials de què disposa l'assignatura   Materials  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

a) Enfocament conceptual.

La realitat cada cop més evident i propera de la implantació de les comunicacions electròniques ha comportat una reflexió molt extensa sobre les peculiaritats que els problemes jurídics tradicionals presenten en el context virtual, i també sobre els problemes nous que emergeixen precisament en el marc de les relacions caracteritzades per l'ús de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC). La nostra assignatura (dividida en dues parts, Dret i Noves Tecnologies I i II) pretén recollir de forma sistematitzada els principals elements materials del que s'ha anomenat "Dret d'Internet", o "Dret de la Societat de la Informació".

b) Relació de l'assignatura amb d'altres del Pla d'estudis

El caràcter absolutament transversal de l'assignatura fa que es tractin qüestions relacionades amb diferents matèries, com ara el Dret Civil, el Dret Mercantil,  el Dret Penal, o el Dret Internacional Privat.

c) Camps professionals en què es projecta

Malgrat els ensurts de tantes iniciatives econòmiques que no fa pocs anys van irrompre de manera espectacular en el sector de les noves tecnologies, la consolidació d'Internet i en general de les comunicacions i de les relacions contractuals per via electrònica és ja un fet difícilment reversible. És per això que molts despatxos d'advocats han creat departaments especialitzats en dret de les noves tecnologies, essent aquest un camp que ja s'ha consolidat com una especialitat de la professió. Igualment, els serveis jurídics de les companyies de l'anomenada 'nova economia' precisaran d'advocats amb formació específica en aquest àmbit. De fet, fins i tot les empreses 'tradicionals', que s'estan servint cada cop més de les noves tecnologies, precisen d'advocats amb bona formació en aquesta matèria. I de manera general, la formació d'un jurista cada cop menys podrà prescindir dels coneixements bàsics per a tractar assumptes relacionats amb les noves tecnologies. L'assignatura està pensada amb el propòsit que l'expertesa en aquest camp sigui un tret definitori dels llicenciats en Dret a la UOC i, per tant, un dels actius que els permeti obtenir avantatges competitius en el mercat.

Amunt

És recomanable haver superat Dret i noves tecnologies I, Dret penal I, Dret penal II, Dret processal I  i Dret internacional privat.
És aconsellable haver superat Anglès I i Anglès II.

Amunt

- Comprendre els problemes jurídics que plantegen les noves tecnologies en el camp de la propietat intel·lectual, i conèixer la regulació interna i comunitària sobre la matèria.

- Assolir un coneixement suficient sobre el funcionament del sistema de noms de domini d'internet i dels mecanismes de resolució de conflictes en aquest camp.

- Identificar les activitats que tenen rellevància penal en el camp de les noves tecnologies i conèixer la normativa interna aquesta matèria i els principis de política criminal en el context tecnològic a nivell internacional.

- Comprendre els problemes que les comunicacions electròniques plantegen en matèria de llei aplicable i de jurisdicció competent, i els principis de solució que aporta el Dret Internacional Privat.

Amunt

Mòdul 1.- Propietat intel·lectual.

Mòdul 2.- Introducció al règim jurídic dels noms de domini.

Mòdul 3.- Dret Penal i societat de la Informació.

Mòdul 4.- Qüestions de Dret internacional privat.

Amunt

Dret i noves tecnologies II Web
Dret i noves tecnologies II PDF

Amunt

Els materials bàsics de l'assignatura són els mòduls didàctics, que s'editen en paper i s'ofereixen també en suport electrònic a través de la web de l'assignatura.  

Com és lògic, caldrà recórrer també molt sovint a la lectura de textos d'interès que es poden trobar a la xarxa, i que els consultors aniran indicant oportunament. Atès que es tracta d'una matèria en canvi constant, cal assumir que els mòduls didàctics d'aquesta assignatura seran -valgui la paradoxa- permanentment provisionals. És per això que de ben segur durant el semestre caldrà tenir en compte algunes novetats i modificacions legislatives, que els consultors aniran advertint oportunament, en particular a través de les Guies d'Estudi.

Amunt