Pragmàtica i discurs Codi:  07.549    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Llista dels materials de què disposa l'assignatura  
Nota important: La informació d'aquesta pàgina té valor orientatiu, no és vinculant en cap dels apartats i correspon a les característiques de l'assignatura en el darrer semestre actiu amb docència. Per a poder concretar la informació referent als objectius, els continguts, els materials, la metodologia, l'avaluació i les dates clau d'aquesta assignatura heu de consultar el Pla docent, que tindreu disponible a l'aula corresponent al començament del semestre, dins de l'apartat Planificació.
En aquesta assignatura estudiarem el llenguatge des del punt de vista del seu ús en societat. En lingüística ha predominat històricament l'estudi de llenguatge com a estructura i com a conjunt de recursos formals. En canvi, l'estudi del llenguatge com a instrument d'acció social ha quedat en segon terme, especialment a partir del moment en què la retòrica restà associada als estudis literaris. En els darrers temps, però, els estudis lingüístics s'han tornat a diversificar. Dos nous camps d'estudi, la "pragmàtica" i "l'anàlisi del discurs" han recobrat la pregunta de "què fem" amb el llenguatge. Aquesta pregunta planteja no només la necessitat de reformular el que entenem per significat, sinó també d'apreciar el fet que el llenguatge és l'element constitutiu de les relacions socials i, per tant, de tota l'estructura social. Quan parlem no només produïm descripcions de la realitat, sinó que de fet produïm, reproduïm i transformem la realitat social des de multitud de perspectives. La consciència d'aquest fet ha tingut també un impacte en totes les ciències humanes i socials, en què el "discurs" es considera un element central: és l'anomenat "gir lingüístic" de les ciències humanes i socials.

En aquesta assignatura estudiarem els components bàsics de la pragmàtica i l'anàlisi del discurs i aprendrem a analitzar textos des d'aquesta perspectiva d'una forma que veiem com aquesta anàlisi és aplicable a l'estudi de tota mena de qüestions socials i polítiques (incloent-hi qüestions sociolingüístiques, literatura i altres formes de producció cultural).

Amunt

Competències i objectius:

 4. Identificació, en un estudi o treball sobre la llengua, del seu marc, els seus antecedents teòrics i les seves aportacions originals.
4.1. Conèixer els principals corrents teòrics i metodològics de l'estudi de la llengua.
4.2. Conèixer les característiques de les principals línies de reflexió sobre el llenguatge i el significat.
5. Identificació de les relacions de la lingüística amb les altres ciències, humanes, socials o experimentals, i, al mateix temps, caracterització del que la distingeix i singularitza com a ciència.
5.2. Relacionar l'estudi del llenguatge amb la semiòtica i l'estudi de la comunicació.
6. Anàlisi de textos en català i/o en altres llengües en els diferents nivells estructurals.
6.5. Saber com s'analitza l'estructura formal i significativa d'un text i saber-ho fer per al català d'acord amb un marc teòric o metodològic determinat.
6.6. Analitzar les relacions entre les produccions lingüístiques i el context.
6.11. Ser conscient de les diferents lectures o interpretacions que es poden fer d'un text i saber com analitzar-lo i estudiar-lo.
 11. Coneixement de les relacions que estableixen amb les llengües els diferents grups socials: funcions socials i funcions comunicatives.
11.1. Conèixer els canvis de concepció sobre la llengua en la història.
11.2. Conèixer la variació que el llenguatge experimenta d'acord amb les diferents funcions i els àmbits d'ús, comunicatius, socials i professionals, amb els seus gèneres i registres corresponents.
11.3. Conèixer com diverses concepcions de la llengua responen a diverses formes d'organització social i
exercici del poder.
11.8. Conèixer la posició diferenciadora de les habilitats comunicatives i les llengües dintre de les diverses formes d'activitat econòmica.
11.9. Conèixer les relacions entre extracció social i capital lingüístic.
16. Expressió oral i escrita per a la vida acadèmica i professional.
16.1. Entendre el caràcter retòric i dialògic del treball acadèmic, és a dir, les maneres en què s'intercanvien idees i punts de vista mitjançant ginys lingüístics, amb el propòsit de persuadir els interlocutors.
6. Treball individual i en equip.
6.2. Treballar i aprendre de manera autònoma, i decidir amb criteri propi les estratègies per assolir els objectius previstos.

Amunt

ÉS IMPORTANT LLEGIR AQUEST TEXT INTRODUCTORI, QUE ES POT CONSIDERAR QUE CONTINUA EN LES DIVERSES ACTIVITATS.

En aquest curs estudiarem els fenòmens lingüístics des d'una perspectiva diferent de la tradicional. La lingüística s'ha ocupat tradicionalment de la llengua, de descriure-la i de provar d'entendre el seu funcionament: quines formes pren, com representa la realitat i com s'estructura la frase o el text. Aquí ens fixarem bàsicament en allò que fem amb la llengua. És un punt de vista que també té la seva tradició, bàsicament els estudis de retòrica que durant molts segles havien acompanyat els de gramàtica (que, en llenguatge d'avui, equivalia a l'estudi del llatí). L'aparició de la lingüística moderna a partir del segle XIX va representar una redefinició de la disciplina, que se centrà en la llengua com a objecte de coneixement més lligat al que eren els estudis de gramàtica. Aleshores la retòrica restà com una disciplina auxiliar bàsicament dels estudis literaris quan tradicionalment havia tingut un àmbit de projecció molt més gran, això és, l'estudi de i l'ensinistrament en les pràctiques discursives de la vida pública. Amb tot, aquesta assignatura no és un revival de la retòrica. Els conceptes i les motivacions dels estudis del discurs tenen poc a veure amb aquesta disciplina antiga més enllà del fet que se centra en el llenguatge com a element de l'actuació de les persones en la societat.

Per tant, els estudis de discurs no es demanen ni com funciona la llengua en sí, ni quina és la relació entre el llenguatge -o les llengües- i la realitat; sinó que volen entendre com les persones utilitzen el llenguatge amb determinades intencions i produint determinats efectes. Normalment aquestes intencions o efectes els podríem classificar en dos: ideacionals i interpersonals. Per una banda, els llenguatge no és un reflex de la realitat, sinó que l'utilitzem per emetre representacions de la realitat (ideacional). Per l'altra, amb el llenguatge també definim i redefinim la relació entre els participants en l'acte comunicatiu (interpersonal)[i]. En el fons, l'element interpersonal es podria incloure dins l'ideacional, en el sentit que el podem tractar com una determinada representació de les relacions entre els interlocutors (i amb una argumentació més complexa, podríem fins i tot defensar la postura oposada). Però mantindrem aquesta distinció al llarg del curs bàsicament perquè és bo no oblidar cap dels dos aspectes quan analitzem una producció lingüística: amb el llenguatge organitzem la nostra pròpia versió de la realitat i la nostra posició dins aquesta realitat; però aquest treball lingüístic només té efectes quan es fa amb relació amb un interlocutor (real o imaginari), cosa que vol dir, aleshores, que el posicionament que construïm no és només en relació a un eventual món físic sinó també en relació al món social: qui som i qui són els altres.

Estrictament parlant, tot això no és nou. Dono per suposat que tots haureu hagut d'estudiar, en algun moment de la vida, les famoses "funcions del llenguatge" definides per Roman Jackonson (http://ca.encydia.com/es/Roman_Jakobson, http://disenando.wordpress.com/2008/02/28/linguistica-y-poetica/, http://en.wikipedia.org/wiki/Jakobson%27s_functions_of_language). Es podria dir que les funcions referencial i metalingüística s'inclourien dins el component ideacional; i que l'expressiva, conativa i fàtica restarien dins l'interpersonal. La funció poètica, equivalent al que Halliday anomena, amb un significat més ampli, la funció textual és un aspecte que en aquest curs tocarem més tangencialment, ja que fa referència precisament a la forma lingüística. Amb tot, aquest esquema s'ha utilitzat bàsicament com a recurs pedagògic en classes de llengua, com una plantilla per identificar les diverses parts d'un text o aprendre a redactar, i s'ha aprofundit poc en els conceptes tal i com estan definits. S'ha aprofundit poc, en definitiva, en el fet que l'actuació lingüística s'exerceix sempre en un context social determinat i esdevé un fet constitutiu de la realitat social. Aquest és l'aspecte en què ens centrarem en aquest curs.


[i] Els termes "ideacional", "interpersonal" i "textual" provenen de Halliday (1978)

Amunt

Pragmàtica i discurs Web
Pragmàtica i discurs PDF
Llengua catalana III Web
Llengua, text i discurs PDF
La pragmàtica. Una perspectiva sobre l'ús lingüístic PDF
Àrees d'estudi de la pragmàtica PDF

Amunt