Dret d'Internet Codi:  03.520    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Llista dels materials de què disposa l'assignatura   Materials  
Nota important: La informació d'aquesta pàgina té valor orientatiu, no és vinculant en cap dels apartats i correspon a les característiques de l'assignatura en el darrer semestre actiu amb docència. Per a poder concretar la informació referent als objectius, els continguts, els materials, la metodologia, l'avaluació i les dates clau d'aquesta assignatura heu de consultar el Pla docent, que tindreu disponible a l'aula corresponent al començament del semestre, dins de l'apartat Planificació.
Presentació de l'assignatura:
 
L'assignatura Dret d'Internet estudia un seguit d'aspectes jurídics de la societat de la informació. L'extensió de les tecnologies de la informació i de la comunicació, i en particular d'Internet, ha plantejat nous reptes als juristes, tant pel que fa a l'anàlisi de la manera en què els problemes jurídics tradicionals es presenten ara en el context virtual, com també pel que fa a les noves qüestions que emergeixen precisament en el marc de les relacions caracteritzades per l'ús intensiu d'aquestes tecnologies.
 
Com es natural, en una assignatura de 6 crèdits no és possible tractar en profunditat totes les matèries jurídiques on les TIC estan tenint una incidència rellevant. Hem seleccionat, doncs, cinc àmbits materials que resulten especialment significatius: el comerç electrònic i la prestació de serveis de la societat de la informació; la protecció de la intimitat i de les dades de caràcter personal; el govern i l'administració electrònica; la propietat intel·lectual, i la delinqüència informàtica o cibercrim.
 
 
 Competències:
 
Competències específiques:
 
- Cerca, obtenció i ús de les fonts jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals)
- Aplicació dels principis del dret i la normativa jurídica a supòsits fàctics
 
Competències transversals:
 
- Ús i aplicació de les TIC
 
  Objectius d'Aprenentatge:
 
- Conèixer els aspectes jurídics rellevants del comerç electrònic i en general de la prestació de serveis de la societat de la informació. Aprofundir en el règim de responsabilitat dels intermediaris a Internet.
 
- Assolir un coneixement sòlid de la normativa vigent en matèria de protecció de dades, i les seva aplicació a la xarxa.
 
- Conèixer les possibilitats i experiències pel que fa a l'ús de les noves tecnologies amb relació a l'activitat de les Administracions i amb relació a la participació política dels ciutadans.
 
- Comprendre els problemes jurídics que plantegen les noves tecnologies en el camp de la propietat intel·lectual, i conèixer la regulació interna i comunitària sobre la matèria.
 
- Identificar les activitats que tenen rellevància penal en el camp de les noves tecnologies i conèixer la normativa interna aquesta matèria i els principis de política criminal en el context tecnològic.
 
 
                                       
Metodologia de l'assignatura (elements metodològics):
Sistema d'avaluació continuada
 
 
Relació de l'assignatura amb d'altres del Pla d'Estudis:
És recomanable haver superat Dret civil I, II, Dret administratiu I, i Dret Penal I i II

Amunt

És molt recomanable haver superat: Dret Administratiu I, Dret Civil I i II, Dret Penal I, Introducció al Dret de la Unió Europea i Sistema Constitucional espanyol.


Es aconsellable haver superat: Dret Administratiu II, Dret Civil III, Dret Constitucional i Dret Penal II.

Amunt

Objectius

1. Identificar els problemes que plantegen les Noves Tecnologies en l'àmbit del Dret.

2. Conèixer el règim jurídic de la signatura electrònica i de la prova.

3. Assolir un coneixement sòlid de la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

4. Conèixer els aspectes jurídics rellevants del comerç electrònic i en general de la prestació de serveis de la societat de la informació. Aprofundir en el règim de responsabilitat dels intermediaris a Internet.

5. Comprendre les implicacions jurídiques dels sistemes de teletreball i de l'ús de les tecnologies de la informació en el lloc de treball.

6. Conèixer les possibilitats i experiències pel que fa a l'ús de les noves tecnologies amb relació a l'activitat de les Administracions i amb relació a la participació política dels ciutadans.

 

Competències específiques:

1. Recerca, obtenció i ús de les fonts jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals)

2. Interpretació dels textos jurídics des d'una perspectiva interdisciplinària i utilitzant els principis jurídics com a eina d'anàlisi.

 

Competències transversals:

1. Ús i Aplicació de les TIC's.

Amunt

Els continguts de l'assignatura es troben distribuïts en els mòduls següents:
Mòdul 1. Marc jurídic dels serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic
Mòdul 2. Intimitat i dades personals a Internet
Mòdul 3. Propietat intel·lectual
Mòdul 4. Govern i Administració electrònica

Amunt

Dret d'internet Web
Dret d'internet PDF

Amunt

El material bàsic per al seguiment de l'assignatura són els mòduls didàctics que s'entreguen en format paper i que estan penjats a l'aula.

Com és lògic, caldrà recórrer també molt sovint a la lectura de textos d'interès que es poden trobar a la xarxa, i que els consultors aniran indicant oportunament. Atès que es tracta d'una matèria en canvi constant, cal assumir que els mòduls didàctics d'aquesta assignatura seran -valgui la paradoxa- permanentment provisionals. És per això que de ben segur durant el semestre caldrà tenir en compte algunes novetats i modificacions legislatives, que els consultors aniran advertint oportunament, especialment a través de les Guies d'Estudi de cada mòdul. A l'aula estaran les lleis més significatives que heu de consultar als mòduls.

Amunt