Matemàtiques per a multimèdia II Codi:  06.508    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura   Consulta del model d'avaluació   Avaluació final  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Al llarg de la seva activitat, el futur graduat de Multimèdia realitzarà tota una sèrie de tasques que tenen una base fortament matemàtica, que estudiarem en aquesta assignatura.

Distingirem dos grans blocs: un de dedicat al que podríem anomenar les "matemàtiques de la transmissió de la informació" i un altre dedicat a l'estadística. El primer bloc explica els fonaments dels codis que s'utilitzen per transmetre informació en qualsevol xarxa digital, de com es pot protegir aquesta informació de l'accés per part de persones no autoritzades i de com comprimir la informació per minimitzar els temps i costos de transmissió i emmagatzematge. El segon bloc ens donarà eines, sobre tot, per analitzar de manera global grans volums de dades i extreure'n informació a partir de la qual podrem prendre decisions.

Amunt

Aquesta assignatura no requereix de coneixements previs imprescindibles, tot i que assumeix que l'estudiant ha superat l'anterior Matemàtiques per a Multimèdia I.

Amunt

 • Integrar continguts digitals en aplicacions multimèdia
 • Posar en marxa, implementar i mantenir servidors de continguts, sistemes interactius 
 • Atendre adeqüadament consultes sobre el mercat, productes, tecnologies i productes multimèdia

 

 • Us i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional
 • Capacitat per a adaptar-se a les tecnologies i als futurs entorns actualitzant les competències professionals
 • Capacitat per a capturar, emmagatzemar i modificar informació d'àudio, imatge i vídeo digitals
 • Capacitat per a integrar i gestionar continguts digitals en aplicacions multimodals d'acord amb criteris tècnics i funcionals
 • Capacitat per a distribuir continguts multimèdia de manera eficient a través de les diferents plataformes disponibles
 • Capacitat per a atendre adeüadament consultes sobre projectes, tecnologies i mercat de productes multimèdia avaluant de manera precisa el seu entorn d'aplicació, les recurses i les alternatives tecnològiques disponibles
 • Capacitat d'utilitzar els fonaments matemàtics, estadístics i físics per a comprendre els sistemes TIC
 • Capacitat d'analitzar un problema en en el nivell d'abstracció adequat a cada situació i aplicar les habilitats i coneixements adquirits per a abordar-lo i resoldre'l

Amunt

L'assignatura es composa de 7 mòduls.

El primer mòdul estudia la codificació de la informació per tal de digitalitzar-la i transmetre-la de manera que es minimitzin els errors durant el seu emmagatzematge i transmissió. Introduirem els conceptes d'alfabet, dígits, distància de Hamming, redundància o bits de paritat, entre d'altres.

El segon mòdul i tercer mòduls es dediquen a la criptografia. Al segon ens centrarem a la clau privada. Alguns dels criptosistemes que s'hi veuran són el de Juli Cèsar, Vignère, Vernam, els de flux i el sistema DES. Al tercer mòdul introduirem la criptografia de clau pública. Explicarem el funcionament del sistema RSA, parlarem dels fonaments de la signatura digital i, finalment, posarem en pràctica aquests coneixements utilitzant PGP.

El mòdul quatre es dedica a la compressió de dades, tant amb pèrdua com sense. Estudiarem el mètode de Huffman, la compressió diferencial, el mètode RLL, la compressió aritmètica i la LZW, d'entre els mètodes sense pèrdua. Pel que fa als mètodes amb pèrdua, ens centrarem en els fonaments de la compressió d'imatges amb els algorismes que hi ha al darrera de GIF i JPEG.

Finalment, els darrers tres mòduls de l'assignatura es dediquen a l'estadística. Es comença a partir de l'estadística descriptiva univariant amb l'objectiu d'acabar veient les bases dels tests d'hipòtesi, una eina fonamental per a la presa de decisions basada en dades.

Amunt

Material Suport
Estadística descriptiva PDF
Probabilitat PDF

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). En qualsevol de les dues vies és necessari fer les activitats pràctiques obligatòries (Pr), la nota de les quals s'encreua amb la nota d'avaluació contínua (AC) o amb la nota de l'examen final (EX) per a obtenir la nota final de l'assignatura. Per a fer la PS cal haver superat la FC; per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: (AC + Pr) + PS o (EX + Pr).


Ponderació de les qualificacions

Opció seguint i superant la FC: (AC + Pr) + PS

Final Continuada: (FC) = AC + Pr

AC = 70%

Pr = 30%

Notes mínimes:

· Pr = 4

En cas de no assolir la nota mínima a la Pr, la nota obtinguda en la fórmula correspon a l'obtinguda a la Pr, o el que indiqui el model d'avaluació.


Nota final d'assignatura: FC + PS

FC = 70%

PS = 30%

Notes mínimes:

· PS = 3,5

Quan la nota obtinguda a la PS sigui inferior als mínims establerts per a cada fórmula, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a la PS.

Opció amb EX: (EX+Pr)+AC

Final d'Examen (FE) = EX + Pr

EX = 60 %

Pr = 40%

Notes mínimes:

· Pr = 4

En cas de no assolir la nota mínima a la Pr, la nota obtinguda en la fórmula correspon a l'obtinguda a la Pr, o el que indiqui el model d'avaluació.


Nota final d'assignatura: FE + AC

FE = 65%

AC = 35%

Notes mínimes:

· EX = 4

Aquesta fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a l'EX. Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4 o la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a l'EX, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX.

En el cas d'assignatures amb pràctiques (Pr) que creuïn amb l'examen (EX), la fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a FE (FE=EX+Pr). Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4, la qualificació resultant de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX. Quan la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a FE, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a FE.

Amunt

En el cas d'estudiants que hagin optat per fer la pràctica i l'examen final cal seguir dos passos per a obtenir la nota de l'assignatura:

 1. NF = Nota de l'examen i pràctica = 0,4 * (Nota de la pràctica) + 0,6 * (Nota de l'examen).

  Només es farà aquest càlcul si la nota de la pràctica és igual o superior a 4 i la nota de l'examen és igual o superior a 4.

  Si la nota de la pràctica o de l'examen és inferior a 4, l'assignatura està suspesa.
 2. Cal distingir dos casos:

  • En el cas d'estudiants que no hagin fet l'avaluació continuada

   Nota Final Assignatura = NF
  • En el cas d'estudiants que hagin fet, a més, l'avaluació continuada

   Nota Final Assignatura = 0,35 * (Nota d'AC) + 0,65 * (Nota de l'examen i pràctica).

   Aquest cas només s'aplicarà quan la nota de l'examen sigui igual o superior a 4 i la nota d'AC millori la nota de l'examen i pràctica. És a dir, l'AC només pot millorar o deixar igual la nota obtinguda de l'examen i pràctica (NF).
Plagi

El seguiment correcte de l'assignatura us compromet a realitzar les activitats proposades de manera individual i segons les indicacions que pauta aquest Pla Docent. En cas que no sigui així, la nota final d'avaluació continua o la nota de pràctica s'avaluaran amb una D.

Per altra banda, i sempre a criteri dels Estudis, l'incompliment d'aquest compromís pot suposar que no se us permeti superar cap altra assignatura mitjançant avaluació continuada ni en el semestre en curs ni en els següents.

Amunt