Programació web Codi:  06.513    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura   Consulta del model d'avaluació   Avaluació final  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
L'assignatura Programació Web introdueix a l'estudiant a la programació en els navegadors d'Internet. Per a això, s'usa el llenguatge de programació JavaScript amb el qual es realitzaran aplicacions que faran servir els conceptes de programació apresos per l'estudiant en l'assignatura de Programació. En Programació Web s'expliquen els conceptes bàsics de la Programació Orientada a Objectes necessaris per entendre el seu funcionament en JavaScript.

També es veurà que manera el llenguatge pot interactuar amb el navegador web de l'usuari, per a això s'estudiarà el DOM (Document Object Model), el model d'objectes dels navegadors.

En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç d'aprendre qualsevol llenguatge de programació estudiant solament les seves particularitats específiques, així com de fer aplicacions que accedeixin al DOM del navegador.

Amunt

L'assignatura Programació Web introdueix a l'estudiant a la programació en els navegadors. Per a això, s'usa el llenguatge de programació JavaScript amb el qual es realitzaran aplicacions que usaran els conceptes de programació apresos per l'estudiant en l'assignatura de Programació. En Programació Web s'expliquen els conceptes bàsics de la Programació Orientada a Objectes necessaris per entendre el seu funcionament en JavaScript.

També es veurà que manera el llenguatge pot interactuar amb el navegador web de l'usuari, per a això s'estudiarà el DOM (Document Object Model), el model d'objectes dels navegadors.

En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de fer aplicacions dinàmiques accedint al DOM del navegador.

Aquesta assignatura requereix tenir coneixements de programació, així com de llenguatges i estàndards web.

Amunt

  • Conèixer el llenguatge de script JavaScript i saber fer programes amb ell.
  • Conèixer els fonaments de la Programació Orientada a Objectes i com s'usa en el llenguatge JavaScript.
  • Conèixer els objectes que formen el model d'objectes dels navegadors web i la seva programació mitjançant JavaScript.
  • Aprendre a crear pàgines web dinàmiques utilitzant el llenguatge JavaScript.

Amunt

Mòdul didàctic 1
Programació en el costat del client: llenguatges script en els navegadors

1. Introducció
2. Característiques bàsiques, situació de codi i primers passos
3. Variables, operadors i estructures
4. Funcions i objectes bàsics

Mòdul didàctic 2
Introducció a la programació orientada a objectes

1. Introducció
2. Conceptes i característiques principals
3. Programació orientada a objectes en els diversos llenguatges de programació

Mòdul didàctic 3
Orientació a objectes en JavaScript

1. La programació orientada a objectes en JavaScript
2. Crear i usar objectes en JavaScript
3. Objectes predefinits
4. Expressions regulars i ús de galetes

Mòdul didàctic 4
Introducció al DOM

1. Naixement i evolució del DOM
2. El model estàndard d'objectes
3. Els objectes del BOM
4. Els objectes del DOM
5. Gestió d'esdeveniments

Mòdul didàctic 5
Manipular el DOM amb JavaScript

1. Manipular la pàgina web
2. Formularis dinàmics
3. Posicionament dinàmic

Amunt

Material Suport
Guia d'aprenentatge de Eloquent JavaScript Web
MDN Web Docs- JavaScript Web
JavaScript Web

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via:

- A partir de les activitats fetes al llarg del curs i la realització d'una prova de síntesi (PS):

La combinació de la nota final de les activitats d'avaluació contínua (AC) i la qualificació final de les activitats pràctiques (Pr) dóna com a resultat la qualificació final d'avaluació contínua (FC: AC + Pr).
Per a tenir dret a fer la PS, la qualificació final d'avaluació contínua (FC) ha de ser igual o superior a 5. La nota final de l'assignatura s'obtindrà posteriorment creuant la nota de la PS amb la FC.

- Mitjançant la realització d'un examen final (EX):

Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. Per aquesta via, la qualificació final de l'assignatura s'obté creuant la nota de l'EX amb la qualificació final de les activitats pràctiques (Pr).

En qualsevol de les dues vies és obligatori fer les activitats pràctiques (Pr).

La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: (AC + Pr) + PS o EX + Pr.


Ponderació de les qualificacions

Opció seguint i superant la FC: (AC + Pr) + PS

Final Continuada: (FC) = AC + Pr

AC = 40%

Pr = 60%

Notes mínimes:

· Pr = 4

· AC = 4

En cas de no assolir la nota mínima a la Pr, la nota obtinguda en la fórmula correspon a l'obtinguda a la Pr, o el que indiqui el model d'avaluació.


Nota final d'assignatura: FC + PS

FC = 70%

PS = 30%

Notes mínimes:

· PS = 3,5

Quan la nota obtinguda a la PS sigui inferior als mínims establerts per a cada fórmula, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a la PS.

Opció amb EX: (EX+Pr)+AC

Final d'Examen (FE) = EX + Pr

EX = 60 %

Pr = 40%

Notes mínimes:

· Pr = 4

En cas de no assolir la nota mínima a la Pr, la nota obtinguda en la fórmula correspon a l'obtinguda a la Pr, o el que indiqui el model d'avaluació.


Nota final d'assignatura: FE + AC

FE = 65%

AC = 35%

Notes mínimes:

· EX = 4

Aquesta fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a l'EX. Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4 o la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a l'EX, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX.

En el cas d'assignatures amb pràctiques (Pr) que creuïn amb l'examen (EX), la fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a FE (FE=EX+Pr). Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4, la qualificació resultant de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX. Quan la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a FE, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a FE.

Amunt

El model de l'assignatura és (AC+Pr) + PS o (EX+Pr)

L'assignatura es pot superar mitjançant una de les opcions següents:

  1. A partir de l'avaluació continuada (AC), la pràctica (Pr) i la prova de síntesi (PS).

  2. Mitjançant la pràctica (Pr) i un examen final presencial (EX).

La nota final de l'assignatura es calcularà de la següent manera:

  1. En el cas d'estudiants que hagin optat per l'avaluació continuada, la pràctica i la prova de síntesi, cal seguir dos passos per obtenir la nota de l'assignatura:

1r. pas:

FC = Nota AC i Pràctica = 0,4 * (Nota AC) + 0,6 * (Nota Pràctica).

Només es farà aquest càlcul si la nota de la pràctica és igual o superior a 4. Si la nota de la pràctica és inferior a 4, l'assignatura està suspesa. Per poder realitzar la prova de síntesi, la nota FC ha de ser igual o superior a 5. Si la FC és inferior a 5, l'assignatura està suspesa.

2n. pas:

NFA = Nota Final Assignatura = 0,7 * (Nota FC) + 0,3 * (Nota de la prova de síntesi).

Només es farà aquest càlcul si la nota de la prova de síntesi és igual o superior a 3,5. Si la nota de la prova de síntesi és inferior a 3,5, l'assignatura està suspesa.

  1. En el cas d'estudiants que hagin optat per la pràctica i l'examen final cal seguir dos passos per a obtenir la nota de l'assignatura:

1r. pas:

NF = Nota de l'examen i Pràctica = 0,4 * (Nota de la pràctica) + 0,6 * (Nota de l'examen).

Només es farà aquest càlcul si la nota de la pràctica és igual o superior a 4 i la nota de l'examen és igual o superior a 4. Si la nota de la pràctica o de l'examen és inferior a 4, l'assignatura està suspesa.

2n. pas:

  • En el cas d'estudiants que no hagin fet l'avaluació continuada

            Nota Final Assignatura = NFA = NF

  • En el cas d'estudiants que hagin fet, a més, l'avaluació continuada

Nota Final Assignatura = 0,35 * (Nota d'AC) + 0,65 * (Nota de l'examen i pràctica).

Aquest cas només s'aplicarà quan la nota de l'examen sigui igual o superior a 4 i la nota d'AC millori la nota de l'examen i pràctica. És a dir, l'AC només pot millorar o deixar igual la nota obtinguda de l'examen i pràctica (NF).

Amunt