Ensenyar i aprendre en línia Codi:  M1.030    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Llista dels materials de què disposa l'assignatura   Materials  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

L'assignatura ensenyar i aprendre en línia presenta diferents elements clau per contextualitzar l'aprenentatge en línia tant al marc històric i la seva situació actual a nivell mundial, en relació amb les principals teories d'aprenentatge, així com presentant els nous rols dels actors implicats en els processos de l'aprenentatge en línia.

 L'assignatura, pel seu caràcter introductori, té un plantejament especialment conceptual a fi d'oferir als estudiants coneixements i arguments suficients per fonamentar i justificar un projecte d'intervenció en la formació en línia en un determinat àmbit professional.

 "Ensenyar i aprendre en línia" s'estructura en tres blocs diferenciats de continguts a partir dels quals es pretén:

- contextualitzar l'educació a distància establint un marc històric i actual, sabent distingir les diverses concepcions d'educació a distància i analitzar-les críticament.
- relacionar les principals teories de l'aprenentatge amb l'enfocament d'aplicació de les TIC en l'educació i, en especial, en l'educació a distància.
- conèixer els nous rols dels actors del procés educatiu a partir de la incorporació dels entorns virtuals d'aprenentatge.

Partint d'elements conceptuals i epistemològics presentem aspectes generals sobre l'estat de l'educació a distància al món, algunes definicions sobre l'educació a distància, elements històrics que configuren el que s'ha construït al voltant de les esmentades pràctiques, així com una revisió d'aspectes tecnològics relacionats amb el desenvolupament de l'educació a distància. Els continguts continuen proposant-nos conèixer les teories en l'educació a distància (teoria de l'estudi independent, teoria de la industrialització, teoria de la interacció i de la comunicació, etc.) i reflexionar sobre la relació entre les teories d'aprenentatge i l'aplicació educativa de les TIC, per tancar analitzant els nous perfils del docents i els estudiants ens els processos de formació en línia.

Amunt

L'objectiu d'aquesta assignatura és donar a conèixer l'educació a distància i les teories d'aprenentatge a fi de facilitar una pauta d'actuació en l'exercici de la docència en un entorn virtual.

Les competències que es desenvolupen són:

 • Reflexionar sobre les característiques, l'evolució històrica i les teories de l'educació a distància.
 • Relacionar  els coneixement teòric -pràctics  de  l'ensenyament a distància i de les principals teories d'aprenentatge per després poder-les aplicar de manera eficaç.
 • Utilitzar els conceptes relatius a l'ensenyament i aprenentatge de manera apropiada.
 • Diferenciar el paper que juguen els actors del procés d'aprenentatge  en línia.
 • Identificar les característiques rellevants dels actors dels processos d'ensenyament i aprenentatge en línia.

Amunt- Breu història de l'educació a distància
- Estat de l'educació a distància
- Desafiaments i oportunitats de l'educació a distància
- Tendències actuals en l'aprenentatge obert i a distància- Aprendre en línia
- Ensenyar i aprendre en línia: canvi de rol dels agents implicats en els processos educatius en el context de l'educació superior:
     · Els entorns virtuals d'aprenentatge: asincronia espai-temporal
     · L'estudiant en línia: actiu, col·laboratiu i que aprèn al llarg de la vida
     · El docent en línia: facilitador de processos d'aprenentatge

Amunt

Ensenyament i aprenentatge en l'era digital Web
Xarxes socials - L'ús de Twitter Web
Guia bàsica d'edició de vídeo Web
Guia d'elaboració d'un guió documental Web
Els paradigmes psicològics en l'ensenyament-aprenentatge amb les tecnologies de la informació i la comunicació PDF

Amunt

Tenint en compte la metodologia descrita, els recursos d'aprenentatge que es facilitaran en aquest mòdul són els següents:

 • BARBERÀ, E. LEVIN, E. (2005) Canvis en l'acció docent: de les classes presencials a les classes virtuals. Barcelona: UOC.
 • BORGES, F. (2007) L'estudiant d'entorns virtuals. una primera aproximació. Digithum, 9.
 • PÉREZ-MATEO, M.; GUITERT, M., (2010) Aprender y enseñar en línea. Barcelona: UOC.
 • HERNÁNDEZ REQUENA, S. (2008). El modelo constructivista con las nuevas tecnologías: aplicado en el proceso de aprendizaje. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento (RUSC). Vol. 5,n.º 2. UOC.http://www.uoc.edu/rusc/5/2/dt/esp/hernandez.pdf
 • JONASSEN, J (2005) Processos d'aprenentatge mitjançant les TIC. Barcelona: UOC.
 • SIMONSON,  M. (2005) Teoria, Investigació i  educació a distància. Barcelona: UOC.
 • SIMONSON, M.  (2005) Concepcions sobre l'educació oberta i a distància. Barcelona: UOC.
 • URBINA, S. (1999) Informática y teorías del aprendizaje. En: Píxel-Bit: Revista de mitjans i educació.

http://www.sav.us.es/pixelbit/pixelbit/articulos/n12/n12art/art128.htm

Amunt