Planificació de la docència en línia Codi:  M1.055    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Llista dels materials de què disposa l'assignatura  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

La planificació dels processos d'ensenyament i d'aprenentatge constitueix un dels factors principals de qualitat de la docència universitària i, per tant, una de les competències bàsiques de la pràctica professional del professorat universitari. Si la planificació té un paper significatiu en el desenvolupament de qualsevol acció formativa de qualitat, en la formació en línia pren una importància especialment rellevant.

L'assignatura Planificació de la docència en línia, de 6 crèdits ECTS, té com a finalitat principal desenvolupar en els estudiants les competències necessàries per a planificar el procés, els recursos, l'estratègia pedagògica i l'entorn d'aprenentatge per a posar en marxa una proposta d'ensenyament i aprenentatge en línia i en modalitats semi-presencials.

L'assignatura té un caràcter tant teòric com aplicat. Es parteix de l'anàlisi i reflexió al voltant dels elements que condicionen la planificació de la docència en entorns d'aprenentatge en línia mitjançant el debat i l'anàlisi de casos de diferents contextos d'accions formatives en entorns virtuals per a, posteriorment, dur a terme el (re)disseny de la planificació d'una acció de formació en línia específica.

Per aconseguir aquesta finalitat l'assignatura està organitzada al voltant de diferents activitats d'aprenentatge individuals i en grup que requereixen d'un alt nivell de participació, col·laboració i interacció entre els estudiants.

Amunt

Per a la realització d'aquesta assignatura recomanem als participants que hagin cursat satisfactòriament els crèdits fonamentals sobre l'ús de les TIC en educació i els diferents marcs teòrics que trobem per comprendre els processos d'ensenyament i aprenentatge virtuals, d'aquest mateix programa o uns altres que siguin similars.

Així mateix, recomanem que es tinguin coneixements bàsics sobre què és un procés formatiu, els seus principals elements i els diferents aspectes des dels quals valorar la seva qualitat.

Sense aquests requisits previs, pot resultar complex entrar de ple en la reflexió i la resolució de les activitats proposades.

Recomanem una disponibilitat temporal setmanal suficient per al seguiment continu de les diferents activitats, tant en les seves modalitats individuals com les col·laboratives. En cas de dificultats en el seguiment i implicació en l'assignatura, els estudiants hauran de comprometre's a informar amb la màxima antelació, per evitar dificultats de coordinació a nivell de grup classe i a nivell dels grups de treball en les activitats col·laboratives.

Amunt

L'assignatura està estructurada al voltant de continguts i activitats que permetran als estudiants desenvolupar els següents objectius competencials específics relacionats amb la planificació de processos de formació en entorns en línia:

  • Identificar les principals variables i elements que condicionen la planificació de la docència en entorns virtuals o semi-presencials de formació en comparació amb la planificació en entorns tradicionals presencials.
  • Dominar els elements fonamentals per a la planificació de processos i escenaris de formació en línia que donin resposta a necessitats formatives específiques.
  • Planejar les estratègies i recursos més adients per a l'avaluació de situacions específiques d'aprenentatge en línia.
  • Avaluar els entorns, recursos i les estratègies pedagògiques més apropiades per a facilitar l'aprenentatge dels estudiants en contextos específics de formació en línia.
  • Dissenyar activitats d'aprenentatge per a entorns virtuals (e-activitats) que fomentin la interacció, la participació i la col·laboració dels participants.

A més, l'assignatura contribueix al desenvolupament dels següents objectius competencials transversals al Máster d'Educació i TIC:

  • Comunicar i intercanviar coneixement en un entorn virtual en el marc d'una comunitat d'aprenentatge.
  • Utilitzar estratègies de treball en grup en un entorn virtual.
  • Planificar col·laborativament processos de formació en línia.

Amunt

Per assolir les competències definides anteriorment, a l'assignatura es treballaran els següents continguts:

1. Aspectes diferencials de la planificació de la docència en línia

1.1. En què consisteix i per què és tan important la planificació de la formació en línia

1.2. Elements clau a tenir en compte en la planificació de la formació en línia

1.3. Paper del docent en la planificació de l'acció formativa virtual

2. Elements i eines per a la planificació dels processos de formació en línia.

2.1.El pla docent

2.2.La guia d'aprenentatge.

3. Las activitats d'aprenentatge o e-activitats com a element clau del disseny formatiu

3.1. Variables que cal considerar en el disseny de les e-activitats

3.2.Tipologia d'e-activitats d'aprenentatge

4. L'avaluació de l'aprenentatge en línia o e-avaluació

4.1.Tipus d'avaluació

4.2.Instruments per a l'avaluació en línia

5. La planificació col·laborativa de la docència en línia.

Amunt

Les funcions i tasques de la docència amb TIC PDF
La wiki com a suport del treball col·laboratiu Web
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic PDF
Planificació de la docència en línia. Estudi de casos Web
Orientacions sobre els debats virtuals PDF

Amunt