Introducció a la literatura europea Codi:  04.538    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i resultats d'aprenentatge   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Secretaria / Matrícula / Horaris proves d'avaluació final.

 

No podem parlar d'Europa estrictament com un continent configurat de manera perfecta o, encara menys, d'un departament "ètnic" ni d'una formació política definida i reconeguda. Europa és, per damunt de tot, una unitat històrica conformada a l'edat mitjana i on la cultura hi té un pes fonamental. La literatura d'aquell període va generar uns processos d'identificació més enllà d'unes fronteres polítiques, lingüístiques o socials que en bona mesura persisteixen en l'imaginari actual. Disposem d'una gran quantitat d'imatges del món medieval europeu. El ventall comprèn des de la més absoluta negativitat, expressada per alguns pensadors renaixentistes, fins a la sublimació que en va fer el Romanticisme. En aquesta assignatura es proposa a l'estudiant una aproximació a la literatura medieval europea; a la societat que la va produir i la va consumir; i a la repercussió que va tenir a posteriori en les arts i en la cultura occidental en general. És per això que insistirem en la lectura de les fonts originals i en la reflexió filològica, hermenèutica, que els crítics literaris han fet d'aquestes fonts.


Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura són d'una gran transversalitat dins dels estudis d'Humanitats i de Llengua i Literatura catalanes. De manera especial, Introducció a la literatura europea té evidents correspondències amb les assignatures d'Història, Història de Catalunya i Història de l'Art, dels estudis d'Humanitats; i amb Introducció a l'Estudi de la Literatura, Literatura Catalana Medieval, Narrativa Medieval Catalana, dels de Llengua i Literatura Catalanes. 

Amunt

Moltes professions han estat des de sempre relacionades amb la literatura. Més enllà de les estrictament educatives, basades en la transmissió i la pedagogia de la literatura, s'obren nous camins en els àmbits editorial (des de la coordinació, elaboració, estructuració i revisió de textos fins a la seva correcció o traducció), periodístic (col·laboracions literàries, crítiques, pàgines culturals, etc.), gestió cultural (organització de certàmens culturals, producció i comissariat d'exposicions), publicitari, etc.

Introducció a la literatura europea en particular i les humanitats en general ajuda a fornir els estudiants de molts dels recursos que demana el mercat laboral, com són una sòlida formació teòrica en llengua i literatura, la capacitació per treballar amb eines informàtiques, un alt nivell de competència en la construcció de textos, la facilitat per treballar en equip i la capacitat d'aprenentatge continu i d'adaptació a les noves situacions i necessitats. A aquests coneixements i habilitats, a més, cal sumar-los també el bagatge cultural que ha de ser inherent a l'hàbit i al gust per la lectura, l'aptitud per al pensament abstracte, la capacitat de comprensió i d'expressió oral i escrita, la capacitat analítica i crítica, etc.; destreses que són necessàries en moltes professions dels nostres dies.

 A més, l'ús de les tècniques que proposarem per abordar l'assignatura (consulta a fonts digitals, comentari filològic de textos, literatura comparada, recensions, debats virtuals, etc.) ajudaran l'estudiant a disposar d'eines metodològiques per abordar altres matèries.

Amunt


Amunt

Objectiu general de l´assignatura

L'assignatura estudiarà la formació i consolidació de les principals tradicions literàries europees en llengües romàniques.

 

Objectius específics

1. Establir relacions entre les obres literàries i les diverses tradicions culturals europees en llengües romàniques.

2. Conèixer el desenvolupament de la literatura europea medieval a través dels seus textos i de la crítica literària posterior.

3. Distingir els principals gèneres literaris medievals i les fonts de les quals es nodreixen.

4. Reconèixer les principals obres i autors de la literatura europea medieval.

5. Comentar algunes de les obres més significatives i relacionar-les amb el seu context.

6. Conèixer l'evolució literària i ideològica de la lectura de les obres més destacades i la seva incidència en la societat de l'època.

7. Establir lligams entre la matèria d'estudi i altres manifestacions artístiques i culturals, tant del passat com de l'actualitat.

8. Aprendre a usar les principals bases d'informació sobre els període, tant en suport bibliogràfic com multimèdia.

 

Competències

A. Coneixement de la història, els moviments literaris, les obres i els autors principals de la literatura medieval.

- Conèixer els processos de recepció de textos i discursos vinculats a la tradició literària medieval.

- Comprendre i analitzar l'evolució estètica i ideològica d'autors, períodes i moviments literaris.

 

B. Anàlisi i comentari crític d'obres literàries.

- Aplicar el pensament crític a la lectura, descripció i anàlisi dels textos.

 

C. Anàlisi crítica de textos, productes i pràctiques culturals.

- Analitzar els diferents tipus de textos i productes a partir de les condicions materials i institucionals de producció, distribució i consum de la cultura.

- Analitzar els diferents tipus de textos i productes a partir d'una comprensió dels processos narratius, gèneres i maneres de representació que intervenen en la seva creació o producció.

- Analitzar els diferents tipus de textos i productes en funció dels processos de recepció que els afecten.

 

D. Expressió oral i escrita per a la vida acadèmica i professional.

- Produir textos orals i escrits clars, cohesionats i estructurats adequadament, a partir d'uns paràmetres especificats, tot adaptant-los a un registre predeterminat, social o professional, i a les necessitats i característiques del futur receptor.

 

E. Treball individual i en equip.

- Planificar l'estudi i gestionar el temps de manera que l'activitat acadèmica sigui compatible amb altres activitats i responsabilitats.

- Treballar i aprendre de manera autònoma, i decidir amb criteri propi les estratègies per assolir els objectius previstos.

 

F. Actualització permanent i adaptació a noves situacions.

- Aprendre i actualitzar-se permanentment a partir de la reflexió sobre el propi aprenentatge i en funció de les pròpies necessitats personals i professionals, presents i futures.

Amunt

Mòdul 1

 1. Europa a l'Edat Mitjana
 2. Llegir la literatura a l'Edat Mitjana
 3. Sobre el concepte "medieval"
 4. El segle XII
 5. Emergència i regionalització de les cultures romàniques
 6. Literatura comparada i filologia romànica
 7. Cultures orals i escrites
 8. Cavalleria
 9. Estètica
 10. Amor
 11. Teoria de la recepció i gèneres
 12. Estructures antropològiques i literatura medieval

Aquest mòdul pretén fornir l'estudiant dels coneixements contextuals necessaris previs a la lectura de les obres literàries que treballarem en els següents mòduls. Convé que es familiaritzi, així mateix, amb els conceptes que s'hi tracten per tal que els incorpori als seus comentaris en els Debats i les PAC corresponents.

Mòdul 2

 1. Èpica; mite o realitat?
 2. Ideologies i teories
 3. Orígens de la literatura heroica europea
 4. L'èpica germànica en llatí: el "Waltharius"
 5. L'èpica germànica: "Beowulf"
 6. "La cançó de Rotllan"
 7. Interludi: la vida d'un sant
 8. "La cançó de Guillem"
 9. "El cantar de mio Cid"

El segon mòdul se centra en l'èpica. Tot i que analitzarem amb cert deteniment la "Chanson de Roland", tindrem en compte aspectes més generals de l'èpica. L'anàlisi de l'obra de referència es farà no solament des del punt de vista filològic, sinó també antropològic i històric. També establirem relacions temàtiques amb altres tipus de manifestacions artístiques del moment.

Mòdul 3

 1. Lírica pretrobadoresca
 2. Els gèneres de la lírica medieval
 3. La lírica dels trobadors provençals
 4. La lírica dels "trouvères" francesos
 5. Els trobadors galaicoportuguesos
 6. La poesia italiana anterior a Dant

A principis del segle XII comença a cultivar-se al migdia de les Gàl·lies la lírica trobadoresca, una poesia culta d´una alta perfecció tècnica i escrita en llengua d´occ per professionals de la cançó, que suposa una gran novetat en el context de les literatures en llengües romàniques. El tercer mòdul està dedicat a aquesta tradició poètica. S´analitzarà primer l´univers ficcional de la fin´amors, els principals gèneres i models en què es va dividir i l´obra d´alguns dels millors trobadors occitans. A continuació, se n´estudiarà la difusió a la corona catalanoaragonesa, a partir dels cançoners de Guillem de Berguedà i de Cerverí de Girona. Finalment, s´estudiarà les causes històriques de la liquidació de la cultura occitana arran de la croada albigesa i les conseqüències que va tenir la invasió militar en la lírica trobadoresca.

Mòdul 4

 1. La teatralitat medieval
 2. El solc litúrgic
 3. Cap a un teatre urbà

El teatre medieval ha de tenir el seu espai en els estudis de literatura europea malgrat ens costi apropar-nos a una pràctica ("performance") pretèrita. L'origen d'aquest teatre té un component clarament religiós, però cal buscar altres elements en la seva gènesi. La funció social d'aquesta manifestacióartística farà que amb el creixement urbà baixmedieval prengui una nova deriva laica. Poligènesi, participació de l'espectador i barreja de gèneres són alguns dels aspectes que estudiarem en aquest apartat.

Mòdul 5

 1. La novel·les de matèria antiga o "romans antiques"
 2. La matèria de Bretanya. Els "Lais"
 3. La matèria de Bretanya. El "Tristany"
 4. La matèria artúrica. Chrétien de Troyes
 5. L'herència de Chrétien de Troyes: el "roman" artúric al segle XIII
 6. Estètica realista i nous corrents narratius al segle XIII

Al segle XII es gesta entorn de les corts europees, especialment a les d´Aquitània del sud i Normandia del nord, una literatura culta en llengua romànica. Sorgeix, en aquest moment, un nou gènere literari, el roman, terme amb què al principi es designava tot relat en llengua vulgar destinat a ser llegit. S'analitzaran els factors socioculturals que van originar aquest nou fenomen literari, i s´identificaran algunes de les principals formes en què es pot dividir, des de les primeres traduccions d´obres llatines, passant pels romans antics, centrats en temes de l´Antiguitat, fins a la matèria de Bretanya, formada pel conjunt d´obres inspirades en relats procedents d´Anglaterra alhora inspirats en la mitologia i el folklore celta. Estudiarem la producció narrativa de Chrétien de Troyes, que té com a centre la cort del rei Artur de Bretanya i, com a protagonistes, els cavallers de la Taula Rodona. Se n´analitzaran, doncs, les obres principals en el context de la llegenda artúrica, de les quals s´estudiarà, a més, l´arquitectura complexa, que donà naixement al gènere novel·la.


Amunt

Introducció a la literatura europea PDF
Introducció a la literatura europea Web

Amunt