Llenguatges d'especialitat i terminologia Codi:  07.540    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i resultats d'aprenentatge   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura  

Què diferencia un text de la llengua general, produït en una situació quotidiana, d'un text científic, tècnic o jurídic? Quines característiques tenen el català científic o el català jurídic? Són diferents les paraules dels termes especialitzats? Per què en català l'equivalent de bullying és la forma assetjament escolar? Aquests interrogants són alguns dels que us plantejarem en aquesta assignatura, amb l'objectiu que arribeu a conèixer les característiques principals dels anomenats llenguatges d'especialitat, fent un èmfasi especial en la redacció de textos científics i tècnics en català; paral·lelament, ens iniciarem en l'estudi de la terminologia en tant que camp de coneixement teòric i aplicat que té com a objecte d'estudi el terme o unitat lèxica especialitzada; això ens permetrà abordar l'elaboració de vocabularis i diccionaris especialitzats (l'anomenada metodologia del treball terminogràfic) i també conèixer els nombrosos recursos terminològics que actualment ens ofereix Internet.

Amunt

En aquesta assignatura, a més dels objectius específics relacionats amb els continguts de la matèria, es treballaran els objectius següents:

-          Conèixer els principals corrents teòrics i metodològics de l'estudi de la llengua.

-          Saber quins són els nivells d'anàlisi interna d'una llengua, quins en són els objectius i les aplicacions, i quines categories i mètodes d'anàlisi es fan servir.

-          Saber com s'analitza l'estructura formal i significativa d'un text i saber-ho fer per al català d'acord amb un marc teòric o metodològic determinat.

-          Analitzar les relacions entre les produccions lingüístiques i el context.

-          Conèixer la terminologia relativa a la disciplina i utilitzar-la de manera adient.

 

Aquests objectius responen al treball de les següents competències específiques del grau en Llengua i Literatura Catalanes:

-          (4) Identificació, en un estudi o treball sobre la llengua, del seu marc, els seus antecedents teòrics i les seves aportacions originals.

-          (6) Anàlisi de textos en català i/o en altres llengües en els diferents nivells estructurals.

-          (16) Expressió oral i escrita per a la vida acadèmica i professional.

 

La metodologia docent serà eminentment aplicada, tot i que amb una base teòrica i reflexiva important: diverses PAC que combinin activitats variades acompanyades d'una part de preguntes de reflexió sobre els continguts dels mòduls, i una prova final de síntesi.

 

 

Amunt

Llenguatges d'especialitat i terminologia PDF
Llenguatges d'especialitat i terminologia Web

Amunt