Sintaxi catalana Codi:  07.550    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i resultats d'aprenentatge   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura  

La sintaxi és la disciplina que s'ocupa de com combinam les paraules per tal de construir oracions. Estudia, per tant, el que podríem considerar l'esquelet de la llengua: les estructures internes que serveixen de suport a les paraules que formen oracions.

Malgrat la facilitat amb què els parlants d'una llengua construïm oracions, la naturalesa de molts dels conceptes i de les classificacions emprats per a l'estudi de la sintaxi és encara motiu de debat i controvèrsia. En l'assignatura L'estructura de les llengües (o alternativament en l'assignatura Lingüística general II) vau tenir l'oportunitat de conèixer els principis de la sintaxi des del punt de vista de l'enfocament cognitivista, que va néixer a finals dels anys setanta i que es va consolidar al llarg dels anys vuitanta i noranta com una alternativa al paradigma generativista. En aquesta assignatura aprofundirem en la sintaxi catalana des d'aquest marc teòric, el de la lingüística cognitiva. Aquesta aproximació a la sintaxi parteix de la idea que els conceptes gramaticals -les categories (nom, pronom...) i les funcions (subjecte, CD...)- constitueixen classes amb elements prototípics i també amb elements perifèrics. A més, aquestes classes sovint no es poden definir mitjançant condicions necessàries i suficients, sinó a partir de feixos de trets que els elements prototípics acompleixen.

Però tot això ja ho anireu veient a mida que llegiu els excel·lents materials que ha confeccionat Maria Josep Cuenca, professora de la Universitat de València, que probablement ja coneixeu per les seves publicacions. Es tracta d'uns materials clars i entenedors, ben il·lustrats amb exemples i plens d'exercicis basats en textos reals -i no, com sovint passa en llibres sobre sintaxi, en oracions preparades ad hoc.

Amunt

L'assignatura de Sintaxi catalana aprofundeix i perfecciona l'estudi gramatical de la llengua. D'una banda, concreta i desenvolupa els conceptes bàsics introduïts en les assignatures de lingüística general, molt especialment la de L'estructura de les llengües. I d'altra banda és complementària de les assignatures específiques que aborden l'estudi de la gramàtica catalana en tots els seus aspectes: Llengua catalana: fonètica, fonologia i morfologia i Llengua catalana: semàntica i lexicologia.

Amunt

L'assignatura de Sintaxi catalana és indispensable per a l'exercici de les professions lingüístiques, tant en el vessant més teòric i d'investigació (investigació gramatical i teoria sintàctica, estudi de l'adquisició i el funcionament de la sintaxi ), com en el vessant més aplicat (sobretot ensenyament, assessorament i traducció). Actualment, la sintaxi té un paper important en àrees com la del desenvolupament d'eines lingüístiques (gramàtiques, diccionaris, manuals, correctors gramaticals, traductors automàtics, desambiguadors, sintetitzadors, etc.) i de llenguatges formals.

Més enllà de les professions estrictament lingüístiques, els coneixements de sintaxi són indispensables per als estudis literaris, per a garantir la comprensió dels textos literaris; i resulten necessaris, o si més no molt recomanables, en les professions que tenen la llengua com a eina vehicular (periodisme, publicitat, teatre, etc.).

Amunt

Cal haver superat L'estructura de les llengües (o alternativament, per als alumnes de llicenciatura, excepte per a aquells que han fet l'accés directe a 2n cicle, cal haver superat Lingüística general II).

És recomanable haver superat Llengua catalana: estructura i ús (o alternativament, per als alumnes de llicenciatura, Llengua catalana III: pragmàtica i discurs).

Amunt

L'assignatura pretén fornir uns coneixements teòrics sobre els fonaments de la sintaxi catalana i desenvolupar la capacitat i l'habilitat pràctica d'analitzar la llengua en el seu pla sintàctic. Aquests coneixements i aquestes habilitats s'impliquen mútuament i són igualment necessaris en l'estudi de la sintaxi de la llengua. Per aquesta raó, més que no pas memoritzar conceptes teòrics i procediments d'anàlisi, el que ens cal és arribar a familiaritzar-nos-hi, comprendre'ls, dominar-los i saber aplicar-los conseqüentment en l'anàlisi de qualsevol text de la llengua, sense que l'anàlisi sintàctica sigui en ella mateixa la finalitat del curs, sinó el principal instrument de treball.

 

L'objectiu últim de l'assignatura té un doble vessant: l'adquisició d'uns coneixements -els fonaments de la sintaxi catalana- i el desenvolupament de l'habilitat d'analitzar des del punt de vista sintàctic la nostra llengua. És per tant una assignatura teoricopràctica, en què, més que memoritzar conceptes, es tracta d'aprendre a emprar els conceptes teòrics com a eina per a l'anàlisi de textos reals.

Més concretament, els coneixements que ens proposem assolir són els següents:

·        Entendre la sintaxi com a interacció entre categories i funcions.

·        Saber identificar i definir les funcions oracionals.

·        Ser capaç de definir i d'identificar les categories nominals (nom, adjectiu, determinant i quantificador).

·        Saber identificar i definir les categories no nominals (especialment el verb).

·        Analitzar l'estructura dels sintagmes.

·        Familiaritzar-se amb les característiques distintives de les principals construccions sintàctiques del català.

·        Diferenciar els diversos tipus d'oracions compostes.

 

Les competències que es treballen en l'assignatura són les següents:

Específiques

·       Conèixer els principals corrents teòrics i metodològics de l'estudi de la llengua.

·       Saber com s'analitza l'estructura de les oracions i saber-ho fer per al català, d'acord amb un marc teòric o metodològic determinat.

·       Conèixer la terminologia relativa a la disciplina i utilitzar-la de manera adient.

Transversals

·        Resoldre problemes rellevants a la disciplina amb criteri i de manera efectiva, tot identificant, analitzant i definint els elements significatius.


Finalment, per la nostra part, ens proposem que el temps que hagueu de dedicar a la sintaxi sigui proporcional al nombre de crèdits de l'assignatura: una mitjana de 8-10 hores setmanals (si bé, lògicament, per a alguns pot ser una mica més o una mica menys).

Amunt

Blocs temàtics

Crèdits

Descripció

Mòdul 1

1,2

La sintaxi: conceptes i fonaments teòrics

Mòdul 2

1,2

Les funcions gramaticals

Mòdul 3

1,2

Les categories nominals

Mòdul 4

1,2

El verb

Mòdul 6

1,2

L'oració

Amunt

Sintaxi catalana PDF

Amunt