Història de la cultura contemporània Codi:  M5.200    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i resultats d'aprenentatge   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

Història de la cultura contemporània pren l'accepció més àmplia de cultura, entesa com a procés que implica, a més de les manifestacions artístiques i científiques, el seu context de canvi social, polític i econòmic, i el seu impacte transformador. En aquest sentit, s'examinaran contextos culturals concrets per la seva especial rellevància i per evidenciar la connexió entre canvi social i polític, procés d'urbanització, avenç científic i canvi cultural (per exemple «Viena final de segle»). Aquesta aproximació més intel·lectual o d'alta cultura s'acompanyarà de l'examen de les transformacions en la cultura de masses i els mitjans de comunicació moderns que l'han sustentat, així com la seva gradual expansió.

L'assignatura vol presentar una visió diacrònica de la cultura contemporània occidental. Per tal de comprendre la naturalesa de la contemporaneïtat i la seva evolució, ens centrarem en l'estudi dels grans moments de fractura. Així, es prestarà especial atenció al caràcter urbà i a la consolidació d'una societat de masses en l'experiència contemporània.

 

Amunt

OBJECTIUS

  • Comprendre la relació existent entre els diferents productes culturals i l’entorn on es produeixen.
  • A partir de lectures contextualitzades de textos de distinta naturalesa, identificar la reflexió general a l’exemple concret a través de l’elaboració d’assaigs centrats en l’estudi de cas.
  • Familiaritzar-se amb les eines pròpies de la disciplina (recopilació de informació, anàlisi crític …), i especialment amb el debat sobre les interpretacions del fenomen de la cultura contemporània.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

COMPETÈNCIES TRASVERSALS

Capacitat per realitzar i interpretar materials de naturalesa complexa i a vegades ambigua, i sintetitzar idees i argumentacions relatives als objectes d’estudi i als debats i a les problemàtiques rellevants, i comunicar-les de manera clara, rigorosa i precisa.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

Identificar i reconèixer les perspectives filosòfiques, els marcs teòrics i conceptuals i els anàlisis històrics que intenten explicar l’evolució de la cultura contemporània.

Descriure i analitzar els processos culturals en la societat contemporània.

Amunt

Història de la cultura contemporània pren l'accepció més àmplia de cultura, entesa com a procés que implica, a més de les manifestacions artístiques i científiques, el seu context de canvi social, polític i econòmic, i el seu impacte transformador. En aquest sentit, s'examinaran contextos culturals concrets per la seva especial rellevància i per evidenciar la connexió entre canvi social i polític, procés d'urbanització, avenç científic i canvi cultural (per exemple «Viena final de segle»). Aquesta aproximació més intel·lectual o d'alta cultura s'acompanyarà de l'examen de les transformacions en la cultura de masses i els mitjans de comunicació moderns que l'han sustentat, així com la seva gradual expansió.

L'assignatura vol presentar una visió diacrònica de la cultura contemporània occidental. Per tal de comprendre la naturalesa de la contemporaneïtat i la seva evolució, ens centrarem en l'estudi dels grans moments de fractura. Així, es prestarà especial atenció al caràcter urbà i a la consolidació d'una societat de masses en l'experiència contemporània.

  1.     Del XIX al XX
  2.     El repte del totalitarisme
  3.     La crisi dels setanta
  4.     La revolució digital

Amunt

Amunt