Literatura i tradició Codi:  M5.203    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   Coneixements previs   Objectius i resultats d'aprenentatge   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

L'assignatura pretén explorar i qüestionar aspectes diversos del concepte "tradició literària" per mitjà de la lectura interpretativa de textos literaris contemporanis i de l'anàlisi de l'operativitat d'elements de l'anomenada "tradició clàssica". Alhora se situa el concepte de “tradició” en el marc de les perspectives teòriques actuals, a través de la lectura de textos crítics, en especial sobre el concepte de “recepció”.  Es duen a terme estudis de cas sobre literatura catalana, però l'estudiant pot optar per aplicar el seu treball a altres àrees culturals. 

Amunt

No hi ha requisits específics, però en tractar-se d'una assignatura de màster s´aconsella tenir coneixements sobre literatura clàssica i contemporània. 

Amunt

Objectius - Situar el fet literari en el conjunt de les produccions culturals i saber interpretar-lo a partir de les perspectives teòriques actuals.  - Conèixer i problematitzar la noció de tradició aplicada a l'àmbit literari així com les condicions per a la seva creació, modalitats, usos, etc.  - Analitzar de forma crítica i comparativa produccions literàries en relació amb l'ús que fan d'aspectes de determinades tradicions literàries.  - Exposar de forma raonada i clara les conclusions de la seva anàlisi. 

Competències
- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions –i els coneixements i raons últimes que les sustenten– a públics especialitzats i no especialitzats d´una manera clara i sense ambigüitats.

- Expressió escrita per a la vida acadèmica i professional. - Valorar críticament els objectes d'estudi de les disciplines humanístiques i les idees i els judicis, propis i aliens, sobre aquests objectes, a partir del coneixement dels debats i problemàtiques en el si d'aquestes disciplines. - Analitzar críticament textos de diversa índole, imatges, discursos i pràctiques culturals. 

Amunt

- El concepte de tradició literària. Problematització i perspectives d´anàlisi - La “tradició clàssica”. Tradició i recepció. Metodologia. - Anàlisi i aplicació:    Estudi de cas I:  Antígona i antígones, de Sòfocles a S. Espriu.   Estudi de cas II: Selecció de lírica catalana contemporània.

 

 

Amunt

Mimesis: la representación de la realidad en la literatura occidental Llibre-manual
Rotger, Neus (coord). L'ABC dels Estudis Literaris. Termes crítics per a l'estudi de la literatura. Barcelona: Oberta Publishing, 2016. Audiovisual

Amunt