Literatura i espai Codi:  M5.204    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i resultats d'aprenentatge   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Més enllà de l'habitual mirada cronològica al desenvolupament de la literatura, aquesta matèria pretén introduir, de manera tematitzada, la relació entre la pràctica literària i l'espai, entès com a territori (i territoris), desplaçaments, fronteres i identitats associades, les ciutats i les seves representacions, etc. PATATA

Amunt

Objectius

- Llegir amb detall textos literaris contemporanis provinents de diferents cultures.

- Posar en relació textos literaris i teòrics associats a diferents contextos geogràfics.

- Aplicar coneixements teòrics a l'anàlisi de les obres literàries.

- Analitzar críticament i de forma productiva les relacions entre temàtiques, realitats o àrees de coneixement aparentment alienes.

 

Competències

Competències bàsiques

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.


Competències específiques

- Valorar críticament els objectes d'estudi de les disciplines humanístiques i les idees i els judicis, propis i aliens, sobre aquests objectes, a partir del coneixement dels debats i problemàtiques en el si d'aquestes disciplines.

- Descriure i analitzar els processos culturals en la societat contemporània.

- Analitzar críticament textos de diversa índole, imatges, discursos i pràctiques culturals.

Amunt

- Literatura i migracions, literatura i desplaçaments humans.

- Literatura de l'exili.

- Literatura i frontera.

- Worldliteratur i literatures nacionals.

- L'espai literari mundial.

- Representacions de la ciutat

- Espais literaris i construcció de la identitat.

- Mapes i identitats: literatura, nacionalisme, colonialisme.

Amunt