Cultura i mercat Codi:  M5.211    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i resultats d'aprenentatge   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

La generalització del consum, la mercantilització de la cultura i la creixent importància dels significats associats als articles de consum són eixos fonamentals per entendre el canvi en la societat i la cultura contemporànies. En aquesta assignatura s'analitzarà el procés històric a partir del qual emergeix la cultura de consum, la seva connexió amb les relacions socials i amb la formació de les subjectivitats modernes, amb especial atenció al desenvolupament de l'hedonisme modern, l'experiència de l'autenticitat, i la seva articulació amb les jerarquies socials.

Amunt

Aquesta és una assignatura optativa, que enllaça sobretot amb l'assignatura obligatòria Teoria social i cultura contemporànea, però també amb la Història de la cultura contemporània i la Filosofia contemporània. Treballarem sobretot des de la mirada que proporcionen les ciències socials i els estudis culturals, buscant la complementarietat amb les assignatures optatives Cultura i subjectivitat, Literatura i diversitat, Cultura i poder i Cultura i identitat, tot i que amb la intenció d'establir ponts i connexions amb totes les perspectives i assignatures del Master. 

Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura són útils per totes les professions que tenen a veure amb la recerca, la crítica, la gestió i l'acció cultural. La mirada que proposa a través de l'estudi d'un cas proprociona un marc d'interpretació útil per entendre les transformacions recents en tots aquests camps, per als quals l'encaix entre cultura i mercat és central.

Amunt

Aquesta assignatura no requereix coneixements previs. Està pensada per poder ser cursada per qualsevol tipus d'estudiant. Això no obstant, serà molt positiu tenir nocions bàsiques d'història cultural, estudi social de la cultura i, també, dels canvis socials i històrics del segle XX.

Amunt

Objectius

Els objectius d'aquesta assignatura són els següents: 

  • Relacionar els processos històrics de canvi en les pautes de consum i en les formes de subjectivitat a través de les lectures teòriques i l'aplicació dels coneixements obtinguts a l'estudi de casos empírics / concrets.
  • Buscar i analitzar fonts diverses per desenvolupar autònomament el coneixement d'un tema lligat a la cultura de consum contemporània, connectant els coneixements teòrics apresos amb una recerca bibliogràfica, empírica o documental pròpia.
  • Resumir i examinar críticament el contingut d'un text acadèmic sobre la relació entre mercat i cultura, i redactar una ressenya d'una manera clara, coherent i consistent amb els coneixements del camp.
  • Confrontar i comparar aproximacions teòriques contrastades a una mateixa realitat, en aquest cas, el paper del mercat i el consum en la cultura contemporània.
  • Reflexionar críticament sobre els propis judicis sobre la relació entre cultura i mercat i la seva relació amb les principals mirades acadèmiques a la qüestió.

Competències

L'assignatura treballarà específicament les següents competències: 

Competències bàsiques 
- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

Competències transversals
- Cercar, seleccionar i processar informació, i gestionar fonts documentals de manera eficaç i eficient, inclòs l'ús de les TIC.

Competències específiques
Valorar críticament els objectes d'estudi de les disciplines humanístiques i les idees i els judicis, propis i aliens, sobre aquests objectes, a partir del coneixement dels debats i problemàtiques d'aquestes disciplines. 
-
 Descriure i analitzar la relació entre cultura i identitat.

Amunt

Els continguts de l'assignatura, que es treballaran a partir de lectures de diferents autors clau en l'estudi del lligam entre cultura i mercat, i també de l'estudi de casos concrets, amb l'ajut del treball interactiu a l'aula i les discussions guiades sobre els materials docents, estan organitzats en tres Unitats i un Estudi de Cas que farem durant el semestre.

1. Introducció: entre la crítica i la celebració del mercat.
- La tensió bàsica entre constrenyiment i llibertat.
- Individu(alisme) i consum.

2. Mercantilització de la cultura i "culturalització" dels articles de consum.
- De l'ètica del treball a la cultura de consum fordista.
- El postfordisme.
- Els nous media, el pro-comú i el canvi de model.

3. Consum i autenticitat: l'individualisme modern.
- La lògica social del consum.
- L'autenticitat en el consum modern.
- Incògnites de futur.

ESTUDI DE CAS

Paral·lelament al treball de les lectures, des de l'inici de semestre farem un estudi de cas sobre el lligam entre cultura i el mercat en algún aspecte lligat a la música, que triarem conjuntament a l'aula.

Amunt

Cultura i mercat PDF
L'autenticitat: una mirada sociològica Audiovisual
La autenticidad: una mirada sociológica Audiovisual
Cultura y mercado PDF

Amunt