Poesia catalana actual Codi:  07.547    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Secretaria / Matrícula / Horaris proves d'avaluació final.

L´alumne que cursi l´assignatura Poesia catalana actual obtindrà un bon coneixement de la producció lírica més rellevant d´arreu del domini lingüístic publicada durant els quatre darrers decennis del segle XX de poetes. Al llarg del semestre l´alumne adquirirà estratègies i eines interpretatives per tal de llegir poemaris fonamentals del període, desenvoluparà la capacitat d´elaborar discursos hermenèutics sobre textos i qüestions de naturalesa poètica, i compartirà amb els companys de l´aula experiències lectores que li permetran enriquir la multiplicitat de perspectives que possibilita (o reclama) l´exercici interpretatiu.

 

L´assignatura s´organitza en tres unitats:

 

Unitat 1. «L´articulació de la institució poètica»

Unitat 2.  «La tradició»

Unitat 3. «Els autors: subjectivitat i estètica»

 

És important fer constar que aquesta assignatura pertany tant a la Llicenciatura de Filologia Catalana (4,5 crèdits) com al Grau de Llengua i Literatura catalanes (6 crèdits ECTS), per bé que es desenrotllarà en una sola aula. La diferència de creditatge es tradueix en una menor càrrega de feina per als alumnes de llicenciatura: aquests han de realitzar les PAC 1, 2 i 3 (i no la 4), mentre que els de grau han de fer totes quatre PAC.

Amunt

Aquesta és l´única assignatura del Grau en Llengua i Literatura Catalanes dedicada exclusivament a la producció poètica -si bé en d´altres assignatures, com és lògic, també s´estudien poetes catalans. L´estudiant que cursi l´assignatura, per tant, aprofundirà molt més en el coneixement del gènere i de la creació poètica catalana contemporània, més concretament, dels darrers decennis del segle XX.

Amunt

Moltes professions han estat des de sempre relacionades amb la literatura. Més enllà de les estrictament educatives, basades en la transmissió i la pedagogia de la literatura,  s´obren nous camins en els mons editorial (des de la coordinació, elaboració, estructuració i revisió de textos fins a la seva correcció o traducció), periodístic (col·laboracions literàries, crítiques, pàgines culturals, etc.), publicitari o de les arts plàstiques (exposicions, etc.).

A aquests coneixements i habilitats, a més, cal sumar també el bagatge cultural que donen l´hàbit i el gust per la lectura, la capacitat de comprensió i d´expressió oral i escrita i l´aptitud per al pensament abstracte.

Amunt

Per a aquesta assignatura és útil, però no imprescindible, haver cursat abans Literatura catalana contemporània I i II.

Amunt

Aquesta assignatura pertany al mòdul de Literatura i Teoria literària del Grau de Llengua i Literatura Catalanes de la UOC, dins la matèria Literatura catalana. És una assignatura optativa de 6 crèdits ECTS.

 

L´assignatura també s´ofereix dins de la Llicenciatura de Filologia Catalana (LRU). És una assignatura optativa de 4,5 crèdits.

Amunt

Objectius

 

 • Conèixer els processos de recepció de textos i discursos vinculats a la tradició literària catalana.
 • Situar i relacionar obres i autors en el marc de la tradició literària i cultural catalana.
 • Posar en relació la producció literària en llengua catalana amb altres realitats culturals.
 • Aplicar el pensament crític a la lectura, descripció i anàlisi dels textos.
 • Conèixer la retòrica i la mètrica i la seva aplicació en l´anàlisi de les obres literàries.
 • Conèixer els mecanismes pels quals la institució literària estableix un procés dinàmic de formació i reelaboració d´un repertori canònic.
 • Reflexió teòrica i metacrítica en relació amb la literatura.
 • Analitzar com els textos literaris i audiovisuals i altres productes culturals reflecteixen, influeixen i participen en els processos de construcció de la subjectivitat i la identitat, especialment pel que fa al gènere, la sexualitat, la nació o la classe.
 • Argumentar idees complexes de manera clara, coherent i persuasiva per escrit sobre textos, discursos i fenòmens lingüístics i culturals, fent servir els diversos gèneres que hi ha en la disciplina.
 • Anàlisi i interpretació de textos de naturalesa complexa i de vegades ambigua.
 • Formular preguntes de recerca adequades als objectes estudiats, i aplicar de manera crítica mètodes, marcs conceptuals i recursos apropiats per a explorar i respondre les preguntes.

 

Competències

 

 • Conèixer la història, els moviments literaris, les obres i els autors principals de la literatura catalana
 • Analitzar i comentar críticament obres literàries
 • Analitzar textos, discursos i fenòmens des d´una perspectiva teòrica i comparada
 • Analitzar críticament textos, productes i pràctiques culturals
 • Desenvolupar la capacitat d´anàlisi i síntesi
 • Perfeccionar l´expressió escrita per a la vida acadèmica i professional

Amunt

L´assignatura té com a objecte l´estudi de la poesia catalana produïda arreu del domini lingüístic d'ençà de la mort de Carles Riba (1959). D´entre la nòmina d´autors que podem estudiar destaquen Vicent Andrés Estellés, Blai Bonet, Joan Vinyoli, Gabriel Ferrater, Maria Mercè Marçal, Pere Gimferrer, Joan Brossa, Miquel Martí i Pol, Narcís Comadira i Francesc Parcerisas; això és, alguns dels poetes fonamentals del període. Així mateix, s´estudiaran altres qüestions relacionades amb el gènere, com ara la institució poètica, el cànon, la tradició, i les relacions interartístiques.

 

Amunt

Introducció lectures Poesia catalana actual PDF

Amunt