Competències TIC en llengua i literatura catalanes Codi:  07.562    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Secretaria / Matrícula / Horaris proves d'avaluació final.

L'assignatura Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació (CTIC), de 6 crèdits ECTS, que forma part del bloc de matèries de formació bàsica del Grau de Llengua i Literatura Catalanes, i transversal de la universitat, té com a principal finalitat iniciar-vos de forma gradual i integrada en l'adquisició de la competència pròpia de la UOC "Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional". Aquesta competència comprèn l'ús racional i crític de les TIC per a treballar i estudiar en la societat de la informació.

 

L'assignatura es basa en la metodologia de treball per projectes en xarxa. Mitjançant la realització d'un projecte digital en grup, sobre un tema vinculat a l'àmbit de la Llengua i Literatura Catalanes, es pretén treballar de forma integrada un conjunt de competències específiques en TIC que anireu aprofundint en les altres assignatures al llarg del grau i que consolidareu en el treball/projecte final de carrera.

Amunt

Els camps professionals en què es projecta aquesta assignatura són els propis del grau de Llengua i Literatura Catalanes

Amunt

Es recomanen uns mínims coneixements de les TIC a nivell usuari.

Amunt

Es recomana que curseu l'assignatura CTIC durant el primer semestre dels estudis de Llengua i Literatura Catalanes. Atenent als seus continguts de tipus competencial, és necessari que els adquiriu quan més aviat millor per facilitar un bon procés d'aprenentatge a la resta d'assignatures del Grau.

Amunt

Aquesta assignatura té per objectiu dotar-vos d'una base de coneixements i competències en TIC a nivell acadèmic i professional treballant les següents competències específiques:

 • Cerca i selecció de la informació a la xarxa.
 • Tractament i elaboració de la informació digital.
 • Presentació i difusió de la informació digital.
 • Nocions bàsiques de tecnologia digital.
 • Planificació del treball en un entorn virtual.
 • Gestió del projecte digital.
 • Estratègies de comunicació a la xarxa.
 • Treball en equip en xarxa.
 • Actitud digital.

 

Amunt

L'assignatura treballa un conjunt de continguts de tipus reflexiu, metodològic i instrumental que faciliten l'adquisició de les competències específiques en TIC. Els continguts més instrumentals no posen l'èmfasi en el domini de l'eina, sinó en la seva aplicació en situacions específiques de l'àmbit de estudi.  

Continguts reflexius:

 • Ús racional i crític de les TIC
 • Aplicació de les TIC en l'àmbit de l'estudi
 • La xarxa social
 • L'actitud digital

 Continguts metodològics:

 • Planificació del treball en entorn virtual
 • Gestió d'un projecte digital en equip.
 • Treball en equip en entorns virtuals
 • Estils de comunicació en xarxa

 Continguts instrumentals:

 • Nocions bàsiques de la tecnologia
 • Cerca, tractament i presentació de la informació digital

Amunt

Guia d'eines ofimàtiques Web
Els marcadors socials Web
Guia de gestors bibliogràfics: Zotero Web
La wiki com a suport del treball col·laboratiu Web
Nocions de tecnologia digital Web
Competències informacionals Web
Eina de gestió: introducció a Excel Web
Google Drive com a suport del treball col·laboratiu Web
@ctitud digit@l Web
Orientacions sobre els debats virtuals PDF
L'expressió social a la xarxa global: Web 2.0 Web
El projecte digital en equip Web
Procés de cerca i localització de la informació per Internet Web
Treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic PDF
Tractament digital de dades numèriques amb CALC Web

Amunt