Psicologia de la salut i la qualitat de vida Codi:  10.546    Crèdits:  3
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

L'objectiu de l'assignatura és que l'alumne conegui els principals processos i variables psicològiques que influencien en l'estat de salut, així com la manera en què aquests contribueixen a la qualitat de vida i a la resposta enfront la malaltia de les persones.

Durant l'assignatura tractarem diferents trastorns i malalties, però a diferència d'altres assignatures on es parla de trastorns mentals, en aquesta assignatura parlarem de malalties i trastorns físics molt allunyats entre sí, però que es veuen influenciats, directa o indirectament, per processos psicològics. Exemples d'aquests trastorns serien el càncer, la fibromialgia, la SIDA o les drogoaddiccions. El nostre nucli d'acció serà la conducta i la seva relació amb la salut, per això ens interessarem tant per l'ús del preservatiu com per l'ús del cinturó de seguretat en el cotxe, per exemple.

De la mateixa manera, l'assignatura no s'emmarca únicament en les conductes i/o variables que afecten només a la persona malalta, sinó en aquelles variables que condueixen la persona a emmalaltir o a mantenir-se sana. A més a més, aquestes variables ens afecten no només de forma personal, sinó que la cultura en la qual ens englobem també modula tant el nostre estil de vida com la nostra salut.

Per tant, aquesta assignatura té relació amb subdisciplines de la psicologia tan diverses com la psicooncologia, la psicologia de l'activitat física, la psicogerontologia, etc.

Amunt

En el pla d'estudis del Grau en Psicologia, aquest assignatura té 3 crèdits ECTS de caràcter obligatori, és semestral i està programada pel setè semestre.

Amunt

Aquesta assignatura està vinculada amb tots els camps professionals relacionats amb la Psicologia Clínica i de la Salut, de l'Educació, de la Intervenció Social i del Treball i les Organitzacions.

Els àmbits d'intervenció i els camps professionals on es projecta aquesta assignatura són molt extensos i diversificats. A continuació en podem citar alguns a tall d'exemple:

- Prevenció de trastorns i alteracions que afecten la salut (SIDA, càncer, trastorns cardiovasculars, etc.) com a conseqüència de conductes no saludables.

- Tractament dels processos psicològics (emoció, motivació, atenció, aprenentatge, pensament, etc.) que afecten els malalts.

- Formació i orientació de professionals que es troben inclosos dins el sistema sanitari.

- Orientació psicològica a familiars de malalts.

De la mateixa manera, els aspectes tractats en l'assignatura són importants en l'aplicació dels serveis socials que fan les diferents administracions catalanes.

Amunt

Aquesta assignatura es complementa amb altres assignatures del pla d'estudis del Grau. Per una banda, els coneixements vinculats a les assignatures on es treballen els processos psicològics bàsics (motivació i emoció, psicologia del pensament, etc.) permetran aprofundir en els aspectes cognitius, emocionals i motivacionals de la salut. Per altra banda, "Psicologia comunitària i problemes socials" també està vinculada amb aquesta, ja que ens permet conèixer la perspectiva de la psicologia de la salut comunitària. Així mateix, les assignatures "Mètodes d'investigació cuantitativa", o "Tècniques d'anàlisis de dades qualitatives" permeten comprendre millor el mòdul metodològic. Finalment, l'assignatura "Ètica en psicologia" aporta aquells coneixements que permeten el psicòleg de la salut intervenir d'acord amb l'ètica i la deontologia professional.

Amunt

La seqüència recomanada dintre del pla d'estudis aconsella cursar aquesta assignatura després d'haver superat les assignatures situades entre el primer i sisè semestre. Tanmateix, no hi ha cap assignatura requisit per tal de poder matricular aquesta assignatura.

Amunt

Competències tranversals:

  • Actuar de forma ètica i d'acord amb el codi deontològic de la professió en les activitats relacionades amb la seva actuació professional.
  • Considerar diferents perspectives sobre els temes o problemes en els quals treballi, avaluar-los críticament, fonamentar les conclusions i prendre decisions.
  • Interpretar el contingut i l'abast de la informació rebuda o demanada, oralment o per escrit, i el tractament que cal donar-li segons la naturalesa del fet que es tracti.
  • Realitzar judicis i valoracions crítiques argumentades.
  • Treballar en equip i de manera compromesa amb el grup de treball en xarxa.


Competències específiques

  • Analitzar les demandes i les necessitats de persones, grups o organitzacions en diferents contexts.
  • Usar els coneixements teòrics i els avenços de la psicologia com a marc de referència per a analitzar, comprendre i explicar el comportament de les persones, grups, comunitats i organitzacions.

Amunt

Fonaments de la psicologia de la salut.
1.      Postulats i implicacions del model biomèdic.
2.      Crisi del model biomèdic.
3.      Formulació del model biopsicosocial o una concepció integral de la salut.
 
Definició i delimitació conceptual de la psicologia de la salut.
1.      Definició de psicologia de la salut.
2.      Raons i objectius de la psicologia de la salut.
3.      Relació de la psicologia de la salut amb altres disciplines comunes.
 
Models explicatius de la psicologia de la salut.
1.      Models i teories de l'expectativa de valor.
2.      Models i teories de l'autorregulació del comportament.
3.      Balanç final sobre els determinants del comportament de salut.
 
Peculiaritats metodològiques de la psicologia de la salut.
1.      Dissenys d'investigació més utilitzats en psicologia de la salut.
2.      Conceptes claus i indicadors de salut en la investigació epidemiològica.
3.      Classificació dels estudis epidemiològics.
4.      Avaluació de programes de salut.
 
El camp d'acció de la psicologia de la salut.
1.      Promoció de la salut i prevenció de la malaltia.
2.      Diagnòstic, tractament i rehabilitació de la malaltia.
3.      Millora del sistema de salut.
4.      Model dels estats de canvi (Prochaska i Diclemente).

Amunt

Material Suport
Psicologia de la salut i la qualitat de vida XML
Psicologia de la salut i la qualitat de vida DAISY
Psicologia de la salut i la qualitat de vida EPUB 2.0
Psicologia de la salut i la qualitat de vida MOBIPOCKET
Psicologia de la salut i la qualitat de vida KARAOKE
Psicologia de la salut i la qualitat de vida HTML5
Psicologia de la salut i la qualitat de vida PDF

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC + PS

Nota final d'assignatura: AC + PS

AC = 60%

PS = 40%

Notes mínimes:

· PS = 3,5

Quan la nota obtinguda a la PS sigui inferior als mínims establerts per a cada fórmula, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a la PS.

Opció amb EX: EX + AC

Nota final d'assignatura: EX + AC

EX = 65%

AC = 35%

Notes mínimes:

· EX = 4

Aquesta fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a l'EX. Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4 o la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a l'EX, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX.

En el cas d'assignatures amb pràctiques (Pr) que creuïn amb l'examen (EX), la fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a FE (FE=EX+Pr). Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4, la qualificació resultant de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX. Quan la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a FE, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a FE.

Amunt