Lobbisme i grups d'influència Codi:  16.545    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
L'assignatura Lobbisme i grups d'influència aporta els coneixements i les competències requerits per dissenyar i implantar una estratègia de lobbisme, incloent l'elaboració d'una argumentació convincent i eficaç per influir a la presa de decisions dels poders públics. Per a això, aborda una part essencial de les relacions institucionals (sector especialitzat, alhora, de les relacions públiques) consistent en l'establiment, manteniment i/o modificació de les relacions entre les organitzacions i els poders públics d'acord amb els pertinents preceptes ètics.

El nom de l'assignatura al·ludeix a dos fenòmens indefectiblement units: el procés del lobbisme (lobbying, en anglès), com a estratègia comunicativa, i els grups d'influència, com a promotors-emissors d'aquest procés. Grups d'influència i lobbisme són, per tant, les dues cares d'una mateixa moneda: la moneda amb què costegem participació de la societat civil a la presa de decisions o, dit d'una altra manera, la democràcia participativa.

Amunt

Lobbisme i grups d'influència és una assignatura optativa del grau de Comunicació i forma part de la menció en Comunicació Corporativa i Relacions Públiques. S'adreça a tots aquells futurs professionals de les relacions públiques que tinguin un interès en els afers públics i els processos polítics a diversos nivells. En aquesta assignatura l'estudiant adquirirà els coneixements teòrics i pràctics necessaris per a l'aplicació de les diferents estratègies i accions que conformen el lobbisme i l'activitat dels grups d'influència.

Amunt

L’assignatura es projecta a la pràctica professional del lobbisme, tant en grups d'influència com en empreses, en organitzacions no governamentals o en negocis de consultoria. El professional de les relacions públiques pot optar per dedicar-se a les relacions institucionals i especialitzar-se en lobbisme. Li convé una bona base teòrica i pràctica i una visió general d'aquest sector als àmbits espanyol, europeu i internacional.

Amunt

Cursar aquesta assignatura requereix la comprensió de l'anglès escrit ja que s'emprarà com a documentació addicional algun text en llengua anglesa.

Amunt

Els objectius que l'alumnat ha d'assolir amb aquesta assignatura són:
 
1. Entendre el paper capital de les relacions públiques en la dinàmica dels grups d'influència.
2.  Comprendre la funció dels grups d'influència en la construcció europea, així com les diferents formes d'accés als poders públics de la Unió Europea.
3. Reconèixer el fenomen del lobbisme com una estratègia de les relacions institucionals, i la seva legitimitat i dimensió ètica.
4. Adquirir les habilitats per elaborar i implantar un projecte de relacions estratègiques amb els poders públics.
5.  Dominar les diferents tècniques del lobbisme, especialment les directes.
Amunt

Mòdul 1: Grups d'influència
1. Delimitació conceptual i terminològica
2. Elements i tipologia
3. Dimensió comunicativa i legitimitat: grups d'influència i relacions públiques
4. Els think tanks i els advocacy tanks

Mòdul 2: Grups d'influència i construcció europea
1. El context: el procés de presa de decisions en la Unió Europea
2. Els grups d'influència en la construcció europea
3. L'accés a les institucions

Mòdul 3: Lobbisme
1. Conceptualització
2. Estructura de la pràctica professional
3. Legitimitat, regulació i límits del lobbisme

Mòdul 4: Relacions estratègiques amb els poders públics
1. Investigació
2. Planificació
3. Execució
4. Avaluació

Amunt

Toolkit de gènere Web

Amunt