Ciència i tecnologia a la societat contemporània Codi:  04.505    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

La ciència i la tecnologia constitueixen elements clau de les societats contemporànies: la nostra cultura és, en gran part, una cultura tecnocientífica. Es per això que alguns dels fenòmens més característics de la societat contemporània (la globalització, el canvi climàtic, la crisi econòmica, la societat de la informació, etc.) tenen un lligam clar amb productes de la ciència i la tecnologia. Malgrat això, una gran part dels discursos actuals sobre el paper de la tecnologia i la ciència en la nostra societat o sobre els suposats canvis revolucionaris que comporten, tenen un evident caràcter profètic, apologètic i determinista. Aquests discursos es recolzen en idees preconcebudes sobre el caràcter inexorable i autònom del desenvolupament tecnològic, o sobre la neutralitat valorativa o política de les activitats científiques i tècniques. En aquest curs tractarem un seguit d'estudis i aproximacions teòriques que, precisament, posen en qüestió molts d'aquests supòsits. Veurem com les innovacions tecnològiques són també fruit de decisions deliberades - sovint amagades en els processos de disseny - sobre opcions socials, polítiques o ètiques; com els impactes socials de la tecnologia no es produeixen de forma mecànica o amb independència del context; com l'activitat científica no resta aïllada d'interessos externs; o com els usuaris, normalment entesos com a consumidors passius de la tecnologia, poden tenir una paper rellevant i actiu en els processos d'innovació.

Aquest curs presenta una aproximació interdisciplinària a l'estudi de les interaccions entre la ciència i la tecnologia i els diversos àmbits socials - un àmbit d'estudi que habitualment s'anomena Ciència, Tecnologia i Societat (CTS) i on participen sociòlegs, historiadors, filòsofs, politòlegs, antropòlegs i economistes, principalment. L'objectiu principal del curs és habilitar l'estudiant amb conceptes i tècniques d'anàlisi que li permetin avaluar críticament els impactes socials de la ciència i la tecnologia, així com les nombroses controvèrsies públiques que es generen al seu voltant.

El caràcter interdisciplinari del estudis CTS es reflecteix en l'enfocament que prenen els diferents mòduls que composen els materials de l'assignatura. El mòdul 1 desenvolupa una aproximació històrica dels estudis CTS, el mòduls 2 és una panòramica dels estudis socials de la ciencia i les principals tendències i escoles, els mòduls 3 i 4 ens aproximen a dos dels models d'analisi social de la tecnologia més rellevants: el programa SCOT i la Teoria de l'Actor-Xarxa, i per últim tenim el mòduls 5 on es fa una aproximació filosòfica i ética de la tecnologia.

Una altra característica important de l'assignatura és la voluntat de trencar amb les barreres acadèmiques i culturals tradicionals entre les humanitats i les disciplines científiques i tècniques. Els estudis CTS constitueixen, de fet, un fòrum de discussió permanent entre científics naturals, enginyers, científics socials i humanistes.

D'altra banda, la reflexió sistemàtica sobre la ciència i la tecnologia des de les ciències socials i humanes és un fenomen recent esperonat pels importants problemes socials, econòmics i mediambientals lligats al desenvolupament espectacular de la ciència i la tecnologia. Els estudis CTS intenten combinar la reflexió teòrica sobre la dinàmica de la ciència i la tecnologia amb la consideració de les possibilitats d'intervenció social i política.

Amunt

No calen coneixements previs específics per seguir aquesta assignatura, però si vols començar a preparar-la, aprofitant períodes no lectius, aconsellem començar per la lectura d'aquest llibre:

 Woolgar, S. 1991. Ciencia: Abriendo la Caja Negra. Barcelona: Anthropos.

Estem davant d'una obra escrita d'una manera molt senzilla i amena que ajuda de manera efectiva a realitzar una bona introducció al món de la reflexió que planteja la perspectiva CTS i, concretament, et donarà una ràpida panoràmica dels conceptes més importants en l'estudi social de la ciència.

Amunt

 • Promoure l'esperit crític sobre els discursos i afirmacions al voltant dels impactes socials de la ciència i la tecnologia, fonamentant-lo en conceptes i teories ben contrastades.
 • Analitzar la dinàmica d'algunes controvèrsies socials públiques sobre temes tecnocientífics.
 • Identificar els supòsits erronis més destacats en les visions habituals de l'activitat científica i la innovació tecnològica.
 • Entendre les relacions interactives entre el canvi social i la innovació tecnològica.
 • Conèixer els conceptes i teories més importants en l'estudi social de la ciència i la tecnologia.

 

COMPETÈNCIES

 • Capacitat  per al pensament crític i autocrític
 • Capacitat per a comprendre les interrelacions entre la cultura, la ciència i la tecnologia
 • Capacitat per a comprendre els grans processos socials i culturals en la història des d'una perspectiva actual.

Amunt

 1. Introducció. Breu història dels estudis de Ciència, tecnologia i societat
 2. L'estudi social de la ciència. De la sociologia de la ciència a la sociologia del coneixement científic.
 3. La visió constructivista de la innovació tecnològica. Una introducció al model SCOT.
 4. La Teoria de l'Actor-Xarxa: una aproximació simètrica a les relacions entre ciència, tecnologia i societat.

Amunt

Ciència i tecnologia a la societat contemporània XML
Ciència i tecnologia a la societat contemporània DAISY
Ciència i tecnologia a la societat contemporània EPUB 2.0
Ciència i tecnologia a la societat contemporània MOBIPOCKET
Ciència i tecnologia a la societat contemporània KARAOKE
Ciència i tecnologia a la societat contemporània XML
Ciència i tecnologia a la societat contemporània HTML5
Ciència i tecnologia a la societat contemporània PDF
Ciència i tecnologia a la societat contemporània OAI-MPH
Política de la ciència i la tecnologia PDF
Ètica de la ciència i de la tècnica PDF
El conocimiento científico en las controversias públicas PDF
Viure en una cultura tecnocientífica Audiovisual

Amunt