Comunicació cultural Codi:  04.507    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

L'objectiu principal de l'assignatura Comunicació Cultural és introduir a l'estudiant en un aspecte de les humanitats cada cop més destacat en el nostre àmbit de coneixement. Per acomplir amb aquest objectiu, els continguts van ser dissenyats des d'una doble vessant: la teòrica i la pràctica.

La base teòrica permetrà a l'estudiant conèixer l'evolució històrica d'alguns elements i conceptes de la comunicació cultural i alguns dels seus principals teòrics. Aquest repàs teòric i històric, els donarà les bases per comprendre l'aparició de diferents fenòmens culturals com poden ser les industries culturals. Aquest recorregut històric proporcionarà a l'alumne elements sòlids que li permetran construir projectes realistes i ben fonamentats, així com apropar-se al món de la recerca, complementant l'experiència adquirida en l'exercici quotidià, amb la vessant teòrica. 

Amunt

Comunicació cultural és una assignatura obligatòria de l'itinerari de Gestió Cultural del grau d'Humanitats (Adaptat  a l'Espai Europeu d'Educació Superior). Consta de sis crèdits ECTS. I es complementa amb les altres assignatures de l'itinerari: Institucions, empreses i entitats culturals; Museologia i Museografia, i, Polítiques culturals: estratègia i cooperació. Tot el conjunt d'assignatures proporciona les eines més adequades per a enfrontar el món laboral del gestor cultural d'avui des de qualsevol de les seves vessants.

Amunt

El seguiment d'aquesta assignatura permetrà a l'estudiant assumir diferents rols: en primer lloc, l'acadèmic, des de la recerca dels diferents productes culturals, la relació amb el públic, el desenvolupament de noves formes i eines de comunicació no tradicionals, etc.

En segon lloc, en el camp pràctic, l'estudiant tindrà la capacitat per ser cap de comunicacions, de premsa, de publicitat, de màrqueting, etc. o formar part dels seus equips. Això implica treballar en el sector públic o privat en institucions relacionades amb qualsevol àrea de la cultura: des de la ciència, fins a l'art digital. Podrà dissenyar campanyes, avaluar projectes, estratègies per els mitjans de difusió i que fer davant les necessitats de la institució, fer consultories, etc.

Amunt

No es requereixen.

Amunt

Objectiu principal:

L' assignatura pretén mostrar una panoràmica de la comunicació cultural des de les dues vessants: la més teòrica i la pràctica per tal de proveir a l'estudiant de bases per desenvolupar la feina professional amb una mirada crítica.

Objectius específics:

a. Comprendre les bases teòriques de la relació cultura, societat i comunicació.

b. Donar elements conceptuals de la cultura, la comunicació, el màrqueting cultural, entre d'altres.

c. Aplicar els conceptes apresos en altres assignatures com Itinerari de Gestió cultural, Institucions, empreses i entitats culturals, Polítiques culturals: estratègies i cooperació, entre d'altres.

d. Assolir les competències necessàries per la comprensió crítica de la comunicació cultural dins la societat del coneixement.

e. Introduir  els diferents mitjans per la comunicació cultural: periodisme cultural i la cultura a la xarxa, especialment.

f. Adquirir habilitats per desenvolupar plans de comunicació, estratègies de màrqueting i altres eines del món de la comunicació cultural incloses les necessàries per projectes a la xarxa.

g. Valorar la importància de la comunicació cultural com una sortida professional.

COMPETÈNCIES

Transversal
Capacitat per a identificar i explotar una oportunitat comprometent els recursos necessaris i assumint el risc que comporta, amb l'objectiu de realitzar un projecte viable i sostenible per un mateix en el si d'una organització existent.


Teòrica

Capacitat per a identificar i comprendre els processos de reproducció i transformació socials en les interaccions humanes.

Metodològica i procedimental
Capacitat d'intervenir críticament en la relació entre cultura i societat des del coneixement del potencial transformador de la cultura i de les produccions culturals.

Amunt

Per treballar els continguts s'han de llegir els materials corresponents, més les lectures obligatòries que s'assenyalen en cadascú dels cinc mòduls. Per aprofundir en el contingut del mòdul és aconsellable llegir alguna de les lectures recomanades de cada apartat.

L'assignatura s'estructura en cinc mòduls que expliquem a continuació.

Mòdul 1. Fonaments teòrics de la comunicació

Aquest mòdul introdueix a l'estudiant en els conceptes bàsics de la comunicació i les principals escoles de comunicació i les característiques dels productes culturals.

Mòdul 2. Màrqueting i publicitat cultural

El mòdul 2 pretén aclarir un seguit de conceptes que sovint es relacionen amb el món de la comunicació cultural. També s'aclareix l'aplicació del màrqueting i la publicitat aplicats als projectes culturals. El mòdul s'encarrega de situar a l'estudiant en el consum cultural, com sorgeix?, com ha evolucionat?

Mòdul 3. Les eines de la gestió de la comunicació

Aquest mòdul aborda elements pràctics la utilitat dels quals veurà l'estudiant a la seva vida professional. Així doncs, pot aprendre a dissenyar un pla de comunicació, els indicadors culturals, conèixer què són i per a què serveixen els estudis de públic i l'avaluació de projectes culturals.

Mòdul 4. Els canals de la difusió cultural

El quart mòdul es fixa en els canals més usuals per difondre la informació cultural des de les institucions, així com el tipus de comunicació: tant interna com externa.

Mòdul 5. La comunicació digital

El mòdul final de l'assignatura fa un repàs pels mitjans per fer comunicació cultural amb les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), i la forma d'avaluar aquestes eines.

Amunt

Comunicació cultural PDF
Comunicació cultural Web

Amunt