Sociologia Codi:  04.556    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

Aquesta assignatura vol ser una introducció a l'aparició i característiques de la mirada pròpia de la sociologia. No vol oferir una visió comprensiva de la disciplina, sinó un punt de partida per obrir les portes a aquesta ciència social i la mirada que proposa a la realitat social, que és indestriable de la nova mirada pròpia de la modernitat. Per fer-ho, farem tres coses: 1) ens endinsarem en els principals mecanismes de funcionament d'allò que anomenem societat; 2) a partir de les principals aportacions que feren els clàssics de la disciplina i les generacions posteriors reflexionarem sobre el context històric en el qual apareix aquesta i altres ciències socials, per entendre el fort lligam entre modernitat i sociologia; i 3) clarificarem el tipus de coneixement que proporciona la sociologia.

Amunt

L'assignatura de sociologia procura no caure en una visió estretament academicista i corporativa del que és la sociologia i, sense renunciar a la centralitat de les aportacions de la disciplina, resta oberta a tota mena de connexions amb les disciplines frontereres com poden ser la història, l'antropologia, la ciència política, la psicologia, l'economia, la geografia, la filosofia i altres moltes. De fet, en tant que analitza l'aparició de la disciplina en el marc de la gran transformació social i intel·lectiual que anomenem "modernitat", l'assignatura s'ha d'entendre com estretament entrellaçada no només amb les altres ciències socials sinó també amb la història, la filosofia i l'art moderns.

Amunt

La mirada sociològica és una excel·lent eina d'anàlisi critica del complex món social contemporani, i com a tal pot ser molt útil no només en el camp de la recerca social, sinó també del treball social, l'educació, la producció cultural, el periodisme, l'art o les polítiques públiques.

Amunt

No es necessiten coneixements previs específics. L'assignatura està preparada per a explicar la sociologia a un nivell inicial i introductori de la disciplina.

Amunt

Com es diu en la introducció dels materials de l'assignatura i es repetirà al llarg del curs, la sociologia proporciona una nova perspectiva, una nova mirada, sobre els afers quotidians de la vida. D'aquí que un dels objectius principals sigui aconseguir tant entendre perquè apareix aquesta mirada en el moment què ho fa com, també, conèixer aquesta nova aproximació al món social i el que ens pot aportar a la nostra comprensió de la nostra vida quotidiana i col·lectiva.

Les competències que treballa l'assignatura faran referència a l'elaboració i defensa d'arguments escrits; l'ús dels coneixements de la disciplina des d'una mirada interdisciplinària, i l'aplicació la mirada sociològica a l'hora d'analitzar les relaciones entre individus, grups i institucions.

A nivell d'organització de l'aprenentatge, l'assignatura constarà de quatre blocs, cadascun amb una PAC, amb els següents objectius d'aprenentatge:

Bloc 1: La dialèctica social

  • Conèixer les principals característiques de la perspectiva sociològica.
  • Desenvolupar una mirada a la relació entre individu i societat que, a partir de la comprensió del seu caràcter dialèctic, concebi de manera complexa l'equilibri entre autonomia i heteronomia dels individus.

Bloc 2: Modernitat i sociologia

  • Comprendre la impossibilitat d'entendre la ciència social en general, i la sociologia en particular, sense la modernitat.
  • Reflexionar sobre la novetat que suposa una mirada racional i científica a l'organització i el canvi social que apareix amb la Il·lustració.
  • Identificar les línies mestres a través de les quals els clàssics de la sociologia van entendre la modernitat a partir de la divisió del treball, la racionalització i les relacions de producció..
  • Conèixer el lligam entre canvis estructurals i el seu impacte en la consciència que amaguen els conceptes d'anomia, alienació i desencantament del món.

Bloc 3: Sociologia i poder

  • Indagar en la relació entre sociologia i poder i aplicar-ho a un exemple contemporani.

Bloc 4: Sociologia i món actual

  • Conèixer alguns dels canvis més rellevants de la modernitat durant les darreres dècades que han modificat o aprofundit les formes d'organització social que van estudiar els autors clàssics de la sociologia.
  • Aplicar la imaginació sociològica a un aspecte contemporani.

Amunt

Els mòduls de l'assignatura es poden agrupar en parelles. Una que tracta dels mecanismes de funcionament d'allò que en diem la societat (mòduls 2 i 3), una altra que tracta sobre d'allò que han estat les aportacions fonamentals del pensament sociològic (mòduls 4 i 5), i una tercera, en forma d'introducció i conclusió que fan una iniciació a la perspectiva sociològica, un, i inviten a fer una aproximació epistemològica a la pràctica de la sociologia, l'altre (mòduls 1 i 6). Podem dir, doncs, que els mòduls centrals expliquen la sociologia, mentre que el primer i el darrer parlen de la sociologia com a forma de coneixement i adopten, per tant, una perspectiva reflexiva que obliga a prendre una certa distància en relació a la disciplina.

A la vegada, tant el mòdul 4 dedicat als clàssics com les lectures que teniu en paper de Hamilton i de Muniesa us serviran per treballar el lligam entre la sociologia i la modernitat.

 

Amunt

El procés de socialització Audiovisual
Material complementari de Sociologia Web
L'autenticitat: una mirada sociològica Audiovisual
Una història ben curiosa. Les transformacions de la curiositat i el sorgiment de la sociologia Audiovisual
Sociologia. Lectures Web
Sociologia. Lectures PDF
Sociologia Web
Sociologia PDF
La paradoxa i la sociologia Audiovisual

Amunt