Disseny de personatges Codi:  06.585    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura   Indicacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

L'assignatura dóna a l'estudiant els coneixements necessaris per afrontar la creació de mons virtuals orientats bàsicament a videojocs o realitat augmentada. Es tenen en compte les tècniques de modelatge tridimensional adequades específicament a les temàtiques esmentades així com també els procediments relacionats amb la il·luminació, l'animació dels personatges i els recorreguts virtuals.

Amunt

 

L'assignatura de Disseny de Personatges és optativa dins del pla d'estudis. Forma part de la menció de Comunicació visual i creativitat. És requisit indispensable per a la seva realització haver superat anteriorment l'assignatura de Gràfics 3D. Tot i no ser del tot necessari és també aconsellable haver cursat l'assignatura d'Animació.

Aquesta asignatura té una relació directa tant amb l'assignatura d'Animació 3D com amb la creació de videojocs.

 

Amunt

L'assignatura es dirigeix bàsicament al professional de la multimèdia amb l'objectiu de capacitar-lo per en el disseny, creació, gestió i manipulació de mons virtuals i personatges de videojocs.

Amunt

Per cursar aquesta assignatura és imprescindible haver fet anteriorment l'assignatura de Gràfics 3D d'Animació

Amunt

El programari amb que es treballa és Character Generator, Mudbox i Maya. En cas de no disposar d'aquests softwares l'estudiant pot descarregar-los des de la web d'Autodesk seguint les intruccions d'un pdf que trobarà a l'aula.

Amunt

Competències

Competències comunes al grau

 • Ús i aplicació de les TIC a l'àmbit professional i acadèmic
 • Capacitat d'adaptar-se a les tecnologies i als futurs entorns actualitzant les comptenències professionals
 • Capacitat d'innovar i de generar noves idees

Competències específiques de l'assignatura

 • Capacitat per a concebre i realitzar personatges d'acord amb els llenguatges i tècniques apropiades
 • Capacitat per crear, modelar i preparar per a l'animació personatges.

Objectius

 • Saber dissenyar i crear personatges per tal de fer-los aptes per a diferents entorns.
 • Comprendre i saber confeccionar l'estructura funcional que ha de tenir qualsevol personatge.
 • Ser capaç de crear els controladors que permetin moure un personatge com si es tractés d'una marioneta.
 • Aprendre a adaptar la forma del personatge a la seva estructura funcional.
 • Ser capaç d'aplicar colors, mapes i textures a personatges.

Amunt

 1. Conceptes bàsics d'anatomia humana.
 2. El procés creatiu del personatge.
 3. El cap i el coll.
 4. El tors.
 5. Els braços i les mans.
 6. Les cames i els peus.
 7. Els cabells, la indumentària i altres elements.
 8. Les funcions emocionals del color i la iluminació del personatge
 9. Arquetips i estereotips.

Amunt

Material Suport
Modelado humano 3D y animación Llibre-manual

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt