TFG - Arduino Codi:  06.584    Crèdits:  12
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El Treball fi de carrera (TFC) és una assignatura que està pensada per a realitzar un treball de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures de la carrera i que requereixi posar-los en pràctica conjuntament en un treball concret. Normalment el TFC és un treball eminentment pràctic i vinculat a l'exercici professional de la informàtica encara que en alguns casos pot ser, o incloure, un treball de recerca.

Amunt

Com a treball de síntesi que és, el TFC és una assignatura que està pensada per ser la darrera que cursi un estudiant en la seva carrera. Això no vol dir, però, que no pugui realitzar-se simultàniament amb alguna altra assignatura.

Amunt

Material Suport
Presentació de documents i elaboració de presentacions PDF
Redacció de textos científicotècnics PDF

Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura són diferents i específics per a cada una de les àrees de TFG i per a cada treball en particular. Tot i així els productes resultants són comuns a totes elles.

 

1. La Memòria del treball.

2. Qualsevol altre producte obtingut en el desenvolupament del Treball.

3. La Presentació i defensa virtual del treball.

4. L’informe d’autoavaluació del Treball

 

La Memòria del TFG és el document que mostra el treball realitzat per l'estudiant durant el semestre. El document de la Memòria s'ha d'anar treballant conjuntament amb el consultor durant la realització del projecte. A diferència d'altres assignatures, on l'estudiant realitza un treball de manera individual i el lliura al consultor per tal de ser avaluat, el document de la Memòria del TFG és un document que l'estudiant va desenvolupant amb la supervisió continua del consultor. Per tant, per poder lliurar la Memòria a final de semestre, és necessari que el consultor doni el seu vist i plau.

 

L'objectiu de la Presentació virtual és sintetitzar el treball realitzat en una presentació que permeti al Tribunal d'avaluació tenir una perspectiva del TFG i formular les preguntes que considerin necessàries. Aquesta presentació virtual consistirà en un vídeo amb so, d'una duració màxima de 20 minuts, on l'estudiant ha de sintetitzar de forma clara i concisa el treball realitzat al llarg del semestre i els resultats obtinguts. Es valorarà l'aportació crítica i descriptiva dels aspectes més rellevants del projecte, i no la mera lectura del contingut de la presentació virtual. En definitiva, aquesta presentació oferirà una perspectiva general del TFG i ha de permetre al Tribunal d'avaluació (vegeu l'apartat d'avaluació), si ho considera necessari, formular les preguntes oportunes a l'estudiant.

 

L’informe d’autoavaluació del Treball  és un document que descriu els criteris que determinen la bona execució d'un TFG i permet avaluar els resultats assolits: pla de treball, memòria, presentació, etc. El consultor publicarà la plantilla per aquest informe a l'inici del semestre i els estudiants l'hauran de lliurar junt amb la resta d'elements del lliurament final.

 

Al finalitzar el treball haureu de dipositar-ne una còpia al repositori institucional de la UOC (O2), on quedarà arxivat i serà de lliure consulta pel seu ús docent i de divulgació. La única excepció permesa són els casos on es pugui justificar que hi ha dades confidencials a protegir (propietat intel·lectual de tercers, dades personals, etc.).

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt