TFG-Videojocs Codi:  06.587    Crèdits:  12
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura   Materials i eines de suport   Bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Actualment el mercat dels videojocs és un dels més importants a escala mundial. En aquest sentit, Espanya sempre ha estat un bressol de companyies de videojocs, si no gegants, si emblemàtiques. D'acord al llibre blanc, la previsió d'ocupació en aquest sector (pg. 44) és que s'incrementi anualment un 21% fins els 2107, passant d'entre 3.320 llocs de treball (2104) a 5.271 (2015). A la mateixa vegada, els pressupostos i la complexitat a nivell tècnic d'alguns dels videojocs actual no tenen res a envejar als projectes de desenvolupament més ambiciosos en altres àmbits vinculats a la informàtica. Per tant, és lògic que un estudiant pugui desenvolupar un videojoc dins el seu treball final, com a prova de la seva expertesa adquirida durant els estudis.

El tema és lliure i l'escull l'estudiant, que en cas de no tenir cap idea prèvia per implementar pot inspirar-se a partir d'un conjunt de propostes que li faran el professorat de l'assignatura. Evidentment, per la càrrega en crèdits, l'objectiu no serà fer un videojoc de darrera generació, sinó quelcom més pròxim a l'escena "indie" o independent, on és típic que una sola persona, on un equip molt reduït (dissenyador + programador + grafista) el desenvolupi en un espai curt de temps.

Amunt

Aquesta àrea de projectes completa qualsevol dels itineraris de Desenvolupament del programari, Computació o Tecnologia de la informació. Es treballen competències d'enginyeria del programari i programació; d'intel·ligència artificial (en cas de programació de videojocs), i d'integració de tecnologies.

Amunt

Aquest tipus de projecte treballa dins dels camps del desenvolupament del programari i de la computació, fent èmfasi (depenent de la tipologia) en el desenvolupament de videojocs, o aspectes vinculats (intel.ligència artificial, gràfics, multijugador). Per tant, el camp professional on es projecta és el de desenvolupament de programari.

Amunt

Depenent de la tipologia del projecte, és important haver treballat anteriorment amb llenguatges de programació, sobretot Java o C (depenent de la plataforme escollida).

Amunt

La creació d'un videojoc pot ser una tasca complexa. Això vol dir que calen uns coneixements molt sòlids de programació.

Amunt

Per una banda, el TFG posa de manifest i avalua explícitament la capacitat de l'estudiant per saber utilitzar de manera adequada i convenient les competències transversals treballades al llarg del Grau:

 • Capacitat de comunicació escrita en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Capacitat de comunicació en llengua estrangera.
 • Treball en equip.
 • Capacitat per adaptar-se a les tecnologies i als futurs entorns actualitzant les competències professionals.
 • Capacitat per innovar i generar noves idees.

 Per altra, dins el TFG es treballen les següents competències específiques del Grau:

 • Capacitat per planificar i gestionar projectes en l'entorn de les TIC.
 • Capacitat per avaluar solucions tecnològiques i elaborar propostes de projectes tenint en compte els recursos, les alternatives disponibles i les condicions de mercat.

Amunt

Material Suport
Competència compromís ètic i global (Infografia) PDF

Amunt

Cal dir però que, en l'actualitat, molts videojocs es desenvolupen mitjançant l'ajut de eines de suport o "middlewares" que gestionen les parts més complexes dels motors interns del joc, com pot ser la física (gravetat, col.lisions, etc.) o els gràfics (inclusió d'sprites, animació, etc.). Per tant, en cas de triar fer-ne ús (molt recomanable) caldrà estudiar-los i veure com funcionen.

Alguns exemples d'aquests middlewares, entre moltíssims d'altres, són:

    Unity3D (l'estàndar "de facto" atualment)
    Unreal (centrat en videojocs 3D, complex)
    GameMaker (entorn molt visual, orientat sobretot a 2D)
    Cocos2D (biblioteques per fer jocs 2D)
    RPGMaker (exclussivament per crear jocs de rol 2D estil japonès)
    Novelty (generador de novel.les visuals)

Molts d'ells tenen una versió gratuïta per ús personal.

Amunt

Hi ha incontables llibres sobre desenvolupament de jocs a tots els nivells tècnics. Alguns exemples:

 • The Indie Game Developer Handbook, Richard Hill-Whittall
 • Introduction to Game Design, Prototyping, and Development: From Concept to Playable Game with Unity and C#, Jeremy Gibson
 • Game Programming Patterns, Robert Nystrom
 • AI for GAme Developers, Bourg & Seemann
 • Data Structures for Game Programmers, Penton

També, la majoria dels "middlewares" disposen de tutorials i foros de suport.

Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura són diferents i específics per a cada una de les àrees de TFG i per a cada treball en particular. Tot i així els productes resultants són comuns a totes elles.

 

 1. La Memòria del treball.
 2. Qualsevol altre producte obtingut en el desenvolupament del Treball.
 3. La Presentació i defensa virtual del treball.
 4. L'informe d'autoavaluació del Treball

 

La Memòria del TFG és el document que mostra el treball realitzat per l'estudiant durant el semestre. El document de la Memòria s'ha d'anar treballant conjuntament amb el consultor durant la realització del projecte. A diferència d'altres assignatures, on l'estudiant realitza un treball de manera individual i el lliura al consultor per tal de ser avaluat, el document de la Memòria del TFG és un document que l'estudiant va desenvolupant amb la supervisió continua del consultor. Per tant, per poder lliurar la Memòria a final de semestre, és necessari que el consultor doni el seu vist i plau.

 

L'objectiu de la Presentació virtual és sintetitzar el treball realitzat en una presentació que permeti al Tribunal d'avaluació tenir una perspectiva del TFG i formular les preguntes que considerin necessàries. Aquesta presentació virtual consistirà en un vídeo amb so, d'una duració màxima de 20 minuts, on l'estudiant ha de sintetitzar de forma clara i concisa el treball realitzat al llarg del semestre i els resultats obtinguts. Es valorarà l'aportació crítica i descriptiva dels aspectes més rellevants del projecte, i no la mera lectura del contingut de la presentació virtual. En definitiva, aquesta presentació oferirà una perspectiva general del TFG i ha de permetre al Tribunal d'avaluació (vegeu l'apartat d'avaluació), si ho considera necessari, formular les preguntes oportunes a l'estudiant.

 

L'informe d'autoavaluació del Treball és un document que descriu els criteris que determinen la bona execució d'un TFG i permet avaluar els resultats assolits: pla de treball, memòria, presentació, etc. El consultor publicarà la plantilla per aquest informe a l'inici del semestre i els estudiants l'hauran de lliurar junt amb la resta d'elements del lliurament final.

 

Al finalitzar el treball haureu de dipositar-ne una còpia alrepositori institucional de la UOC (O2), on quedarà arxivat i serà de lliure consulta pel seu ús docent i de divulgació. La única excepció permesa són els casos on es pugui justificar que hi ha dades confidencials a protegir (propietat intel·lectual de tercers, dades personals, etc.).

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

Al tractar-se d'una assignatura basada en l'avaluació continua, cal lliurar satisfactòriament totes les PAC. No es pot superar el projecte simplement amb el lliurament final.

Amunt

L'estudiant ha de desenvolupar el Treball seguint les indicacions del seu consultor i els diferents lliuraments que s'indicaran i que s'han de fer al llarg del curs. Els productes resultants d'aquest desenvolupament han de ser:

 1. La Memòria del Treball.
 2. Qualsevol altre producte obtingut en el desenvolupament del Treball.
 3. La Presentació virtual del Treball.
 4. Un autoinforme de competències transversals.

La Memòria del TFG és el document que mostra el treball realitzat per l'estudiant durant el semestre.

El document de la Memòria s'ha d'anar treballant conjuntament amb el consultor durant la realització del projecte. A diferència d'altres assignatures, on l'estudiant realitza un treball de manera individual i el lliura al consultor per tal de ser avaluat, el document de la Memòria del TFG és un document que l'estudiant va treballant amb la supervisió continua del consultor. Per tant, per poder lliurar la Memòria a final de curs, és necessari que el consultor doni el seu vist i plau.

L'estructura de la Memòria del TFG ha de seguir la plantilla que el consultor proporcionarà a l'inici del semestre.

Alguns TFG, a més de la memòria, poden tenir com a resultat un producte. Aquest pot ser:

 • Implementació
 • Aplicació
 • Estudi comparatiu
 • Altres

En el cas de la present àrea de projectes, aquest producte serà el codi generat per a resoldre el problema inicial: un joc, un conjunt de plugins, un conjunt de serveis implementats en Java, etc.

L'objectiu de la Presentació virtual és sintetitzar el treball realitzat en una presentació que permeti al Tribunal d'avaluació tenir una perspectiva del TFG i formular les preguntes que considerin necessàries.

Aquesta presentació virtual es basarà en un vídeo amb so, d'una duració màxima de 20 minuts, on l'estudiant ha de sintetitzar de forma clara i concisa el treball realitzat al llarg del semestre i els resultats obtinguts. Es valorarà l'aportació crítica i descriptiva dels aspectes més rellevants del projecte, i no la mera lectura del contingut de la presentació virtual. El vídeo de presentació s'haurà de lliurar a l'eina Present@.

L'Autoinforme de competències transversals és un document que analitza l'aplicació de les competències transversals dins del TFG de l'estudiant.

Les competències transversals fan referència a habilitats com ara la competència comunicativa, l'ús de les TIC o la competència en una llengua estrangera. A diferència de les competències tècniques que estan vinculades a una assignatura concreta, les competències transversals es desenvolupar al llarg de totes les assignatures del Grau. Per aquest motiu, l'avaluació del nivell d'assoliment en aquestes competències es realitza en una assignatura finalista com és el TFG.

El consultor publicarà la plantilla per aquest autoinforme a l'inici del semestre i els estudiants l'hauran de lliurar junt amb la resta d'elements del lliurament final. Junt amb l'autoinforme, disposareu d'informació addicional sobre la definició d'aquestes competències (rúbriques) que us ajudaran a entendre aquestes competències i elaborar l'informe.

Al finalitzar el treball haureu de dipositar-ne una còpia al repositori institucional de la UOC (O2), on quedarà arxivat i serà de lliure consulta pel seu ús docent i de divulgació. Com autors, en conservareu la propietat intelectual i podreu escollir la llicència en que es publicarà en obert, així com restringir la seva visibilitat als membres de la comunitat UOC. Rebreu més informació sobre aquest procés al final del semestre a través del vostre consultor.

Amunt

Després de cada activitat, el consultor donarà un retorn personalitzat a través del Registre d'Avaluació Continuada. El retorn indicarà els punts forts i febles del lliurament respecte a diferents indicadors de qualitat i proporcionarà comentaris i suggeriments per la millora del treball. Es recomana molt vivament seguir aquestes indicacions en la resta del treball.

El conjunt d'indicadors que es tindran en compte a cada lliurament i els criteris d'avaluació de cadascun es donaran a conèixer al tauler de l'aula a l'inici del semestre. Recomanem també revisar-los a l'inici del semestre i tenir-los en compte a l'hora de preparar cada lliurament.

Amunt