Lingüística cognitiva Codi:  07.536    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura   Materials i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Secretaria / Matrícula / Horaris proves d'avaluació final.

L'objectiu bàsic d'aquesta assignatura és conèixer, reflexionar i treballar amb els principals plantejaments d'aquesta escola d'estudi de la lingüística, la Lingüística Cognitiva.

A les assignatures "L'estructura de les llengües" i "Llengua catalana: semàntica i lexicologia" heu conegut diferents aspectes de la Lingüística Cognitiva i us heu introduït en la teoria. Aquesta assignatura la dedicarem a explorar-ne la part aplicada. Concretament hi treballarem dues dimensions: la de la metàfora conceptual i la de les construccions i frases fetes, tot i que també entrarem en contacte amb d'altres aspectes de la teoria, com els Image schemas i la teoria de prototips, per exemple.

Amunt

Lingüística cognitiva és una assignatura optativa, i per tant avançada, del mòdul de Llengua i lingüística del Grau. Forma part de la menció lingüística. (Hom es pot graduar en alguna d'aquestes tres mencions d'optativitat: Literària, Lingüística o Cultura i social).

Amunt

Aquesta és una assignatura fonamentalment orientada a la recerca; per tant és especialment adequada per als estudiants interessats en cursar en el futur estudis universitaris de segon i tercer cicle. A més, els seus continguts poden ser molt útils per als futurs professionals de l'ensenyament de llengua i de llengües; i la dinàmica de treball a l'aula vol també capacitar al futurs professionals de la redacció de continguts. En qualsevol cas, les capacitats d'argumentació, anàlisi i síntesi d'idees que posa en joc l'assignatura són útils, o més aviat diríem imprescindibles, en qualsevol professió en la societat actual.

Amunt

Cal haver cursat les assignatures obligatòries de llengua i lingüística, especialment L'estructura de les llengües i Llengua catalana: semàntica i lexicologia.

Amunt

En aquesta assignatura es treballen les següents competències i objectius del grau de Llengua i literatura catalanes (els objectius són concrecins de les competències):

COMPETÈNCIES:

- Identificació, en un estudi o treball sobre la llengua, del seu marc, els seus antecedents teòrics i les seves aportacions originals.
- Identificació de les relacions de la lingüística amb les altres ciències i, al mateix temps, caracterització del que la distingeix i singularitza com a ciència.
- Anàlisi de textos en català i en altres llengües.
- Exercici de l'anàlisi i la síntesi.

OBJECTIUS:

- Conèixer un dels principals corrents teòrics i metodològics de l'estudi de la llengua i una de les principals línies de reflexió sobre el llenguatge i el significat.
- Saber com es relacionen l'estudi del llenguatge i l'estudi de la ment.
- Saber com s'analitzen mots, oracions i textos i saber-ho fer per al català, d'acord amb el marc teòric definit.
- Analitzar les relacions entre les produccions lingüístiques i el context.
- Sintetitzar idees i argumentacions relacionades amb els objectes d'estudi de la disciplina, i comunicar-les de manera clara i precisa en diferents registres i gèneres. 

El conjunt de competències i objectius del grau de Llengua i literatura catalanes de la UOC -- els que acabem d'esmentar i els propis de la resta d'assignatures del pla d'estudis -- es treballen a tres nivells, en funció del tipus d'assignatura. El pla d'estudis els defineix de la següent manera:

"En les matèries de nivell 1, els estudiants aprenen els conceptes bàsics de la disciplina i s'inicien en la seva utilització coherent. En les matèries de nivell 2, desenvolupen una capacitat crítica bàsica i aprenen a analitzar i construir
arguments amb assistència, així com a presentar-los de manera estructurada i a explicitar-ne els principis. En les matèries de nivell 3, han de desenvolupar un coneixement complex en uns camps de coneixement específics, apreciar les possibilitats de diferents perspectives, construir el seu propi criteri i adquirir la capacitat d'aplicar els seus coneixements amb assistència mínima".

Lingüística cognitiva, pel fet de ser una assignatura optativa, i per tant avançada, és una assignatura de nivell 3. En conseqüència, s'espera un grau alt d'autonomia de l'estudiant en la construcció del coneixement i d'aplicació raonada del propi criteri acadèmic i científic.

Amunt

Els materials de l'assignatura consten de dues parts:

 

1.- Articles disponibles en format digital a l'apartat Fonts d'informació de l'aula:

Cuenca, M.J. & J. Hilferty (1999), Introducción a la lingüística cognitiva, Ariel. "Capítulo 1. La aparición de un nuevo paradigma".

PPT i Transcripció conferència 2009 Roger Pérez i Brufau: "Els principis fonamentals de la lingüística cognitiva".

*Opcional: Geeraerts, D. & H. Cuyckens (2007), Oxford Handbook of Cognitive Linguistics, Oxford University Press, "Chapter 1: Introducing Cognitive Linguistics".

Hilferty, J (1995), "Metonímia i metàfora des d'una perspectiva cognitiva", Caplletra.

Pérez i Brufau, R. (2007), "Internet: una xarxa de metàfores", Dighitum, 9, UOC. [Text en línia].

Goldberg, A. (2003), "Construccions: una nova aproximació teòrica al llenguatge". Dins S. Climent (comp.), Lectures essencials de lingüística cognitiva. UOC.

Pérez i Brufau, R. (2009), "Metàfores i frases fetes que fan mal", Linred. [Text en línia]

Espinal, M.T. & J. Mateu (2005), "La llengua a les frases fetes", Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, v. 36.

*Opcional: Espinal, M.T. & J. Mateu (2009), "On classes of idioms and their interpretation". Journal of Pragmatics.

Peña Cervel, S. (2012), "Los esquemas de imagen". Dins Ibarretxe-Antuñano, Iraide y Javier Valenzuela. Lingüística Cognitiva. Anthropos.

Lakoff, G. (1987),"Models cognitius i teoria de prototips". Dins S. Climent (comp.), Lectures essencials de lingüística cognitiva. UOC

 

2.- El llibre-manual: Ibarretxe-Antuñano, Iraide y Javier Valenzuela (2012). Lingüística Cognitiva. Anthropos.  que els estudiants rebran a casa seva.

Amunt

Lingüística Cognitiva Llibre-manual
Presentació Lectures essencials de lingüística cognitiva PDF

Amunt

Veure l'apartat "Continguts".

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt