Electrònica de comunicacions Codi:  11.515    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura   Materials i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

 

Actualment no podem concebre el nostre món sense tenir en compte les comunicacions sense fils. La societat demana poder estar comunicada des de qualsevol lloc del planeta i tenir mobilitat. Només cal fixar-se en l'evolució, en aquests darrers anys, de la telefonia mòbil respecte la telefonia fixa. Alhora, la demanda va encaminada a tenir accés a diversos sistemes integrats en un mateix terminal i de forma simultània (telefonia, transmissió de dades, posicionament, etc.).

Aquesta assignatura està orientada a fer un repàs dels principals elements que formen un sistema de radiocomunicacions. Cal tenir present que els sistemes ràdio treballen a freqüències altes per a poder tenir més capacitat i, alhora, per a poder disposar de terminals més petits, amb els problemes que això comporta de disseny dels seus elements.

 

Amunt

 

Electrònica de comunicacions és la continuació natural de les assignatures Circuits Electrònics i Sistemes de Comunicació I. Aquesta assignatura és, a la vegada, assignatura final del grau.

 

 

Amunt

Aquesta assignatura ens ha de permetre tenir una visió dels diferents subsistemes que hi ha presents dins d’un sistema de radiocomunicacions i poder-ne analitzar i entendre les funcions. Aquests coneixements són bàsics i ben valorats per qualsevol sortida professional en l’àmbit de l’electrònica i les telecomunicacions.

Amunt

Electrònica de comunicacions és una assignatura que té els següents prerequisits previs:
 • Coneixement d'anàlisis de circuits i de filtres.
 • Coneixement d'electrònica bàsica i d'amplificadors.

Amunt

Aquesta assignatura té el requisit d'haver cursat les següents assignatures:

 • Teoria de circuits.
 • Circuits electrònics.
 • Sistemes de comunicació I.

 

Amunt

 1. Presentar el concepte d’emissor, receptor i canal. Entendre la importància que té el soroll, present en major o menor mesura en totes les transmissions, i veure com es propaga a través de les diferents parts del sistema. Entendre les regles correctes de disseny dels equips per a gestionar correctament el soroll.
 2. Entendre la distorsió que sofreix el senyal producte de les no-linealitats dels subsistemes i aprendre a caracteritzar-les. Saber determinar els marge de bon funcionament de cada subsistema d’un equip de comunicacions.
 3. Entendre els conceptes més importants relacionats amb els emissors i els receptors analògics.
 4. Presentació dels subsistemes analògics més importants i entendre el seu mode de funcionament, incloent subsistemes tant importants com els amplificadors, els mescladors, els oscil·ladors, els filtres i els circuits PLL.
 5. Entendre les diferents tècniques que permeten modular els senyals i efectuar transmissions analògiques.
 6. Entendre els conceptes més importants relacionats amb els emissors i els receptors digitals.
 7. Presentació de la notació més adequada dels senyals per a la descripció dels processos interns i estudiar les implicacions de la conversió analògica digital (A/D) i digital analògica (D/A) en aquests equips.
 8. Presentació dels subsistemes digitals més importants i entendre el seu funcionament.
 9. Entendre les diferents tècniques que permeten modular els senyals dels sistemes de comunicacions digitals, començant per transmissions banda base i continuant per les principals tècniques implicades en la transmissió passa-banda.
 10. Conèixer les diferents tecnologies utilitzades a l’actualitat per a la implementació de sistemes de comunicacions digitals.


A continuació es presenten les competències específiques que s'han d'assolir en aquesta assignatura:

 • Capacitat d'analitzar i especificar els paràmetres fonamentals d'un sistema de comunicacions.
 • Capacitat per a avaluar els avantatges i els inconvenients de diferents alternatives tecnològiques de desplegament o implementació de sistemes de comunicacions, des del punt de vista de l'espai del senyal, les pertorbacions i el soroll i els sistemes de modulació analògica i digital.
 • Capacitat d'utilitzar diferents fonts d'energia i en especial la solar fotovoltaica i tèrmica així com els fonaments de l'electrotècnia i de l'electrònica de potència.

 

Amunt

El temari que es tractarà durant l'assignatura d'Electrònica de comunicacions es divideix en els següents grans mòduls:

 • Mòdul 1 – Introducció als sistemes de comunicacions
  • Emissors i receptors
  • Paràmetres característics
  • Soroll
  • Distorsió
 •  Mòdul 2 – Subsistemes de radiocomunicacions analògics
  • Circuits d’adaptació d’impedàncies
  • Amplificadors de RF
  • Filtres de RF
  • Mescladors
  • Oscil·ladors
  • El PLL
  • Modulacions analògiques
 • Mòdul 3 – Els sistemes de comunicacions digitals
  • L’emissor i el receptor digitals
  • Subsistemes digitals
  • Modulacions digitals
  • Tecnologies digitals 


Amunt

Amunt

 

Tots els mòduls estan en suport pdf i l'estudiant tindrà accés a ells com a material docent de l'assignatura. Aquests seran la referència bàsica per al seguiment de l'assignatura. Alhora, es disposarà d'una col·lecció d'exercicis resolts per a cadascun dels mòduls per tal de poder practicar la resolució de problemes.

En alguns temes es desenvoluparan materials complementaris que estaran disponibles al Campus Virtual.

A continuació es presenten els requisits mínims de maquinari i programari per tal de treballar amb el programari per tal de portar a terme les activitats proposades al llarg del semestre:

Necessites un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a Internet per banda ampla i un monitor amb una resolució mínima de 1024x768 píxels. Per a poder consultar alguns dels materials també necessites un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (ja sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

Així mateix, en relació al sistema operatiu a fer servir, és recomanable l'ús de Windows 7 o Ubuntu.

Per últim, caldrà seguir les instruccions que s'indicaran durant el semestre.

 

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació continuada (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt