Disseny i programació orientada a l'objecte Codi:  05.564    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura   Materials i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Aquesta assignatura és el punt d'entrada al paradigma de la Programació Orientada a l'Objecte. Si bé a Fonaments de Programació s'ha introduït el paradigma clàssic o procedimental, que és la introducció a les tècniques de programació, ara s'estudiarà un nou tipus de programació que inclou aquestes tècniques. Concretament, en aquest curs es veurà què és l'orientació a l'objecte, la importància que té actualment a la indústria del programari i la influència que ha exercit sobre moltes tecnologies informàtiques. Un concepte sobre el qual es farà especial èmfasi és la reutilització. La reutilització, com veurem, ens permet desenvolupar un nou sistema aprofitant parts fetes anteriorment. Durant el curs presentarem els motius pels quals l'orientació a l'objecte permet un nivell tant alt de reutilització i, al mateix temps, l'esforç suplementari que aquesta comporta.

Per a consolidar els coneixements teòrics, s'utilitzarà el llenguatge Java, tant als exemples com als exercicis de l'assignatura.

Amunt

L'assignatura està pensada com a extensió de la assignatura "Fonaments de Programació", que cobreix els fonaments bàsics de la programació en llenguatges estructurats. Concretament, s'afegeix la Orientació a l'Objecte sobre la base de les habilitats de construcció de programes que es van adquirir a aquella assignatura. A més a més, s'utilitzaran les eines d'anàlisi i disseny d'aplicacions vistes a "Enginyeria del Programari". Altres assignatures del Pla d'Estudis requeriran els coneixements d'aquesta matèria com a punt de partida, en particular, l'assignatura "Estructura de la Informació" requereix un domini dels conceptes fonamentals que es descriuen en aquest pla docent, i l'assignatura "Informàtica Gràfica" també pressuposa coneixements en orientació a l'objecte. Cal tenir en compte que la Orientació a l'Objecte actualment es troba en pràcticament totes les àrees de la informàtica, per tant apareixerà també en altres assignatures de la carrera.

Amunt

La comprensió dels conceptes de l'orientació a objectes és un requisit fonamental per a l'exercici professional en l'àmbit general del Desenvolupament de Sistemes Software, incloent les activitats d'Anàlisi, Disseny i Programació.

Dins el desenvolupament de la professi, els llenguatges de modelatge d'informació com UML són el mitjà de comunicació i documentació més difós en les empreses de desenvolupament, a causa de la proliferació d'eines d'Enginyeria del Programari Assistida per Ordinador (Computer Aided Software Engineering, CASE) basades en ells i amb les Metodologies de Desenvolupament que les utilitzen com a notació.

Addicionalment, l'enfocament orientat a objectes s'empra en àrees de gestió en l'empresa, com és el cas del Modelat o la Reenginyeria dels Processos de Negoci.

D'altra banda, els llenguatges orientats a objectes ocupen un lloc central en la indústria del programari, a causa de l'àmplia difusió de llenguatges d'aquest tipus (com Java, C+ o el més recent C#), i podem considerar que el seu coneixement és requisit imprescindible per a les activitats de desenvolupament en general.

Amunt

S'assumeix que l'estudiant té coneixements d'algorístimica i programació en llenguatges estructurats, a més a més de nocions d'anàlisi orientat a objecte i representació en llenguatge UML.

Amunt

És molt recomanable haver superat les assignatures de "Fonaments de Programació" i "Enginyeria del Programari" abans de matricular-se d'aquesta assignatura.

Amunt

Competències dins del Grau d'Enginyeria Informàtica

  • Capacitat de dissenyar i construir aplicacions informàtiques mitjançant tècniques de desenvolupament, integració i reutilització.

Objectius de l'assignatura

L'objectiu principal d'aquesta assignatura és, a partir dels coneixements previs de programació que ja té l'estudiant, aprendre els conceptes d'orientació a l'objecte i saber aplicar aquests conceptes en el desenvolupament de programes orientats a l'objecte amb el llenguatge Java. Aquest objectiu es descompon i complementa en els objectius següents:

a) Aprendre i interioritzar els conceptes d'orientació a l'objecte.

b) Entendre la influència del paradigma de l'orientació a l'objecte en altres àmbits de la informàtica a més de la programació. 

c) Conèixer els beneficis que aporta l'orientació a l'objecte i les raons per les quals es produeixen.

d) Comprendre els motius pels quals en l'orientació a l'objecte s'obtenen uns nivells tan alts de reutilització i els requisits que ens imposa el fet de voler aconseguir aquesta reutilització.

e) Introduir els diagrames UML.

f) Aprendre a programar en Java els conceptes teòrics esmentats i desenvolupar un treball pràctic en aquest llenguatge utilitzant els conceptes d'orientació a l'objecte.

Amunt

L'assignatura es composa de dos grans blocs conceptuals, un de teòric i un de caire més pràctic. Ambdós blocs es duran a terme en paral·lel al llarg del curs, al complementar-se mútuament. 

Al bloc teòric es veuran els coneixements necessaris per a entendre què és l'orientació a l'objecte i com s'ha de programar en aquest paradigma.
Els coneixements d'aquest bloc es troben estructurats en els mòduls següents:

1. Introducció
2. Classes i objectes
3. Abstracció i classificació
4. Estructures d'objectes
5. Herència i polimorfisme
6. Un exemple pràctic

D'altra banda, al bloc pràctic es veurà com aplicar els coneixements teòrics en un llenguatge orientat a objectes, que en el nostre cas serà Java. Aquests coneixements pràctics s'aborden en el mòdul 7 dels apunts:

7. El llenguatge de programació Java

Amunt

Audiovisual Audiovisual
Guia de Java XML
Guia de Java DAISY
Guia de Java EPUB 2.0
Guia de Java MOBIPOCKET
Guia de Java KARAOKE
Guia de Java HTML5
Guia de Java PDF

Amunt

El material docent de l'assignatura comprèn:

  • Pla docent (aquest document)
  • Materials didàctics (mòduls 1 a 8)
  • Programari (Java Development Kit, o JDK)

El pla docent ha de servir com a punt de referència a partir del qual accedir als materials didàctics i per planificar l'estudi de l'assignatura.

Els materials didàctics inclouen els continguts de la part teòrica (mòduls 1 a 7) i de la part pràctica de l'assignatura (mòdul 8). Amb l'ajuda d'aquest pla docent, l'estudiant haurà de fer un estudi en paral·lel de tots dos blocs.

El programari JDK és necessari per dur a terme tots els exercicis de programació que es proposaran al llarg de l'assignatura. Un cop instal·lat en la màquina, proporciona l'entorn necessari per fer programes en Java.

Juntament amb la tramesa habitual de la UOC rebreu el CD de programari lliure, en el que trobareu diverses versions del JDK, així com altre programari relacionat amb el Java i l'assignatura. A la prestatgeria virtual, apartat 'programari' hi trobareu una descripció del programari relacionat amb l'assignatura i on es troba aquest programari en el CD de programari lliure. És convenient que us instal.leu la versió 6 del JDK.

A més del JDK, és recomanable que us acostumeu a fer servir un entorn integrat de desenvolupament (IDE), que us facilitarà molt el desenvolupament, sobretot quan mica en mica aneu abordant projectes més voluminosos (com per exemple la pràctica de l'assignatura). En aquest sentit, al CD de programari lliure hi trobareu l'IDE de codi obert Eclipse. A la prestatgeria virtual trobareu un tutorial que us explicarà com fer-lo anar.

No és obligatori que feu servir l'Eclipse, ni tan sols és obligatori que en feu servir cap. Únicament amb el JDK en teniu prou. Ara bé, si us recomanem que, sobretot de cara a la pràctica, feu servir un IDE. I entre les diferents possibilitats que teniu, l'Eclipse ens sembla una bona opció.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar únicament mitjançant la realització d'un examen final (EX), la nota del qual es combina amb la nota final de pràctiques obligatòries (Pr). Si nota final de la pràctica és diferent a N (no presentat), la nota de l'assignatura serà diferent a N (no presentat). La nota d'avaluació contínua (AC) complementa la nota combinada de l'examen final (EX) i la part pràctica (Pr). La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: (EX + Pr) + AC.

 
 

Amunt