Xarxes i aplicacions Internet Codi:  05.572    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
En aquesta assignatura es presenten els conceptes bàsics de les xarxes d'ordinadors i es descriuen abastament els principis de funcionament i les aplicacions característiques de la xarxa Internet, fent especial èmfasi en el web. També s'inclou en aquesta assignatura les xarxes multimèdia així com els principis bàsic de seguretat en les aplicacions Internet.

Amunt

Grau Engineria Informàtica

Es tracta de la primera assignatura del pla d'estudis relacionada amb el món de les xarxes i única obligatòria. Els alumnes interessat en profunditzar en el coneixement de les xarxes cal que cursin Estructura de Xarxes de Computadors, on s'aprofundeix en els conceptes de transmissió de dades i en les xarxes d'àrea local, i Seguretat en Xarxes de Computadors, on es veuen tots els aspectes relacionats amb la seguretat informàtica.

Grau Tecnologies Telecomunicació

Aquesta assignatura forma part de l'Itinerari d'Enginyeria Telemàtica. Els estudiants ja han estudiat els nivells baixos de la xarxa a l'assignatura de telemàtica.

Amunt

Aquesta assignatura capacita l'estudiant per a conèixer els conceptes bàsics i principals aplicacions de la xarxa Internet, fent especial èmfasi en el web, així com conceptes bàsics de seguretat a Internet.

Amunt

Per a seguir l'assignatura convenientment es recomana tenir coneixements de sistemes operatius. Per tant, convé seguir aquesta assignatura després d'haver cursat Sistemes Operatius.

També es recomana haver fet les assignatures de programació o coneixements del llenguatge de programació java.

Amunt

Es recomana haver superat sistemes operatius i disseny i programació orientada a objectes (ja que les pràctiques es fan en java)

Per un altre costat, el material de referència així com part de l'altre material de l'assignatura està en anglès, per aquest motiu també es recomana haver superat les assignatures d'anglès.

Amunt

L'objectiu principal de l'assignatura és que l'alumne conegui els aspectes bàsics de les comunicacions a Internet, els protocols de les principals aplicacions d'intercanvi d'informació, fent especial èmfasi en el web, i aspectes bàsics de seguretat.

Grau Enginyeria Informàtica

Els objectius generals es resumeixen en:

 • Tenir una visió general de les xarxes d'ordinadors i Internet.
 • Conèixer el funcionament bàsic de diferents aplicacions en xarxa com ara el web, el correu electrònic, el servei de noms, etc.
 • Conèixer els aspectes bàsics de l'arquitectura web.
 • Conèixer diferents mecanismes de comunicació per aplicacions en xarxa.
 • Conèixer el funcionament de les aplicacions multimèdia.
 • Introduir els principis de la seguretat en les aplicacions Internet.


Les competències específiques que es treballaran són:

 • [14] Capacitat per analitzar l'arquitectura i organització dels sistemes i aplicacions informàtiques en xarxa.
 • [15] Conèixer les tecnologies de comunicacions actuals i emergents i saber-les aplicar convenientment per a dissenyar i desenvolupar solucions basades en sistemes i tecnologies de la informació.
 • [16] Capacitat per administrar i gestionar els sistemes operatius i les comunicacions d'una xarxa d'ordinadors.

Grau Tecnologies Telecomunicació

Els objectius generals es resumeixen en:

 • Conèixer el funcionament bàsic de diferents aplicacions en xarxa com ara el web, el correu electrònic, el servei de noms, etc.
 • Conèixer els aspectes bàsics de l'arquitectura web.
 • Conèixer diferents mecanismes de comunicació per aplicacions en xarxa.
 • Conèixer el funcionament de les aplicacions multimèdia.
 • Introduir els principis de la seguretat en les aplicacions Internet.


Les competències específiques que es treballaran són:

 • Capacitat de construir, explotar i gestionar serveis telemàtics, utilitzant eines analítiques de planificació de dimensionat i d'anàlisi.
 • Capacitat de descriure, programar, validar i optimitzar protocols i interfícies de comunicació en els diferents nivells d'una arquitectura de xarxes.
 • Capacitat de seguir el progrés tecnològic de transmissió, commutació i procés per a millorar les xarxes i serveis telemàtics.
 • Capacitat de programació de serveis i aplicacions telemàtiques, en xarxa i distribuïdes.

Amunt

L'assignatura consta de quatre unitats que cobreixen els objectius i competències exposats. A continuació hi ha una breu descripció d'aquestes unitats.

Unitat 1: Xarxes d'ordinadors i Internet. En aquesta unitat es presenta una visió general de les xarxes d'ordinadors i Internet. Es veuran components de totes les capes de les xarxes sempre procurant no perdre aquesta visió global.

Unitat 2: Aplicacions Internet. En aquesta unitat s'estudien els aspectes conceptuals i d'implementació de les aplicacions en xarxa. També es veu el funcionament bàsic de diferents aplicacions en xarxa com ara el web, el correu electrònic, el servei de noms, etc. Especialment es veuen els aspectes bàsics de l'arquitectura web. Finalment, es veuen diferents mecanismes de comunicació per aplicacions en xarxa.

Unitat 3: Xarxes multimèdia. En aquesta unitat, es descriuen els mecanisme i protocols de comunicació que permeten el funcionament a multimèdia de temps real.

Unitat 4: Principis de la seguretat en les aplicacions Internet. Aquesta unitat presenta els aspectes bàsics de seguretat que cal tenir presents quan s'executen aplicacions en xarxa

 

Les unitats i el grau d'assoliment de cadascuna d'aquestes serà diferent pels estudiants del Grau d'Enginyeria Informàtica i del Grau de Tecnologies de Telecomunicació. La guia d'estudi que es donarà a l'aula explicitarà aquesta informació.

Amunt

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar únicament mitjançant la realització d'un examen final (EX), la nota del qual es combina amb la nota final de pràctiques obligatòries (Pr). Si nota final de la pràctica és diferent a N (no presentat), la nota de l'assignatura serà diferent a N (no presentat). La nota d'avaluació contínua (AC) complementa la nota combinada de l'examen final (EX) i la part pràctica (Pr). La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: (EX + Pr) + AC.

 
 

Amunt