Administració de xarxes i sistemes operatius Codi:  05.575    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura   Materials i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis

 
Enfocament conceptual de l'assignatura
L'assignatura  Administració de xarxes i sistemes operatius té un enfocament constructiu; és a dir, a traves dels materials dissenyem, construïm i tenim cura d'un entorn informàtic tot veient-ne els avantatges, però també els problemes de dur a terme una tasca d'aquestes dimensions. Aprenem a fer la direcció, la gestió i la presa de decisions per departaments informàtics d'organitzacions.

Aquest enfocament constructiu es basa en l'idea de crear un sistema informàtic des de l'inici. Comencem pel disseny, després hi posem "complements imprescindibles" (seguretat, permisos, web,  ...), i finalment ens preocupem de la presa de decisions d'alt nivell. Això ho fem sempre des del punt de vista de Directors d'informàtica i/o administradors de sistemes ; el que serem sempre en aquesta assignatura.
L'assignatura, per tant, està orientada a com planificar, administrar i tenir cura d'un sistema informàtic en xarxa per a fer-lo eficient, i també de com podem fer funcionar el 'departament d'informàtica' dins de l'organització de la que en forma part. La informació és molt valuosa i no es pot perdre ni tenir escletxes de seguretat  i els usuaris han d'estar satisfets amb el sistema. La nostra responsabilitat serà llavors poder aconseguir ambdues fites.
Hem volgut tenir cura en especial de dues qüestions, el vessant legal i el vessant de seguretat en l'administració i gestió de sistemes, ja que pensem que els coneixements sobre aquestes àrees són imprescindibles.
 
Relació de l'assignatura amb d'altres
Es una assignatura clarament orientada a cobrir l'aspecte de L'ADMINISTRACIO, GESTIÓ I DIRECCÓ de xarxes d'ordinadors, usant tota la informàtica, i molt en especial els sistemes operatius per a aconseguir els objectius que ens proposem.  Per tant, es relaciona amb moltes assignatures de la carrera d'Informàtica com a coneixement de base, de la que es nodreix com a font, però també agafa coneixements de dret civil i penal (necessitat legal),  d'economia (plans estratègics) i fins i tot n'hi podríem veure de psicologia (CAU, relacions amb l'usuari, intencionalitat dels cibercriminals,...), de les que no son necessaris coneixement previs. La gestió global d'un sistema informàtic és en l'actualitat ja tant interessant com amplia, i una forta necessitat del mercat informàtic. D'aquí la gran importància de tenir professionals molt ben preparats.
Aquesta assignatura parteix d'un coneixement general sobre sistemes operatius i la manera en que treballen. A partir d'aquí, la treballem com a eina per crear un entorn informàtic d'una organització.

Al llarg de l'assignatura surten força referències a altres temes i/o assignatures, ja que l'administració de sistemes permet veure i sovint aplicar molts altres camps de l'enginyeria informàtica. Això no vol dir que s'hagi de ser un expert en aquestes altres matèries, sinó que permet a l'estudiant veure algunes aplicacions pràctiques d'altres assignatures d'aquesta titulació. Així, per exemple, té relació amb xarxes (assignatures de transmissió de dades), de creació i explotació de dades (Bases de Dades), i en els seus últims mòduls amb assignatures d'enginyeria del programari (creació i gestió de projectes de programari).
 
Camps professionals en què es projecta
L'administració de sistemes informàtics és avui dia una de les necessitats bàsiques de totes les organitzacions, ja que els ordinadors estan interconnectats, i ja existeixen servidors en aquestes organitzacions. La xarxa, les estacions de treball, la informació, la seguretat, els servidors, ... el sistema informàtic en general necessita ser administrat correctament per una persona per a treure'n un rendiment òptim, per evitar riscs de seguretat, i per a evitar treball innecessari. No és gratuït dir que una bona gestió del sistema informàtic estalvia molts milers d'hores treballador / any en una organització.

Els materials cobreixen específicament les funcions d'Administrador de Sistemes i de Cap de departament d'Informàtica, ja que donem una visió general de la informàtica com a eina per a ser administrada en una organització.  El nostre objectiu és donar un escenari en el que veurà les decisions a prendre, veurà el sistema informàtic com una eina dins l'organització i a sabrà com gestionar els recursos i usar els sistemes operatius. També com aplicar la seguretat necessària, les aplicacions i el conjunt de maquinari per a fer-lo el més eficient i segur possible. Aquesta responsabilitat molt probablement serà una de les que tindrà un enginyer informàtic en algun moment de la seva trajectòria professional, ja que la informàtica juga un paper clau en tots els sectors professionals d'avui dia.

Amunt

Objectius generals

L'enfocament de l'assignatura és constructiu, i pretenem que l'estudiant adquireixi els coneixements i que aprengui a tenir un criteri per a aplicar-los. Creiem que és molt important que desenvolupi la capacitat d’elaborar decisions i d’extracció d’informació i a partir d’elements poc connexos. No és possible crear les estructures informàtiques físiques ni lògiques, i molt menys mantenir-les sense el treball en qualsevol de les seves formes, tant sigui cercant informació i fent informes o presentacions, exposant idees i discutint-les en debats o fòrums, treballant en grup una qüestió, resolent dubtes, o qualsevol manera per aconseguir resoldre un problema real o fictici que es plantegi.

Ja que la matèria aborda la situació d'una manera constructiva, el coneixement és acumulatiu, i això els hi ha de permetre arribar a conclusions i interpretacions que permetin decisions més i més complexes dins de situacions reals o simulades.

Què sabran fer al final? Doncs crear i mantenir un sistema informàtic ben integrat amb  l'empresa i els usuaris.

 

Objectius específics per mòdul

  • Conèixer les diferents tasques i responsabilitats d'un administrador de sistemes i com es poden dur a terme.
  • Conèixer els diferents sistemes operatius i les possibilitats de cadascun d'ells.
  • Conèixer les possibilitats de comunicar diferents sistemes operatius.
  • Conèixer els conceptes i eines relacionats amb l'administració de sistemes.
  • Conèixer les necessitats dels usuaris.
  • Saber com integrar programari en una organització.
  • Saber quines accions es poden prendre per maximitzar la seguretat del sistema informàtic.
  • Conèixer els límits legals i jurídics dels usuaris i dels administradors en matèria de protecció de dades.
  • Saber com actuar davant de conflictes en que la informació pot córrer perill, i conèixer el suport legal i jurídic de que es pot disposar.
  • Saber planificar tota la informàtica d'una organització.

 

Amunt


MÒDUL DIDÀCTIC 1

Introducció a l’administració de sistemes

1. El sistema informàtic i l’organització

2. Elements del sistema informàtic

3. Personal responsable del sistema informàtic

 

MÒDUL DIDÀCTIC 2

Administració de servidors

1. Desmitificant el servidor

2. Funcions del servidor

3. Elements del servidor

4. Configuracions de servidors

5. Emmagatzematge

6. Còpia de seguretat

7. Impressores

8. El corrent elèctric

9. Seguretat dels servidors

10. Aspectes legals

11. Tasques / responsabilitats


MÒDUL DIDÀCTIC  3

Administració d’usuaris

1. Disseny de l’entorn d’usuaris

2. Disseny en els servidors

3. Configuració d’estacions de treball

4. Manteniment de les estacions de treball

5. Formació de l’usuari

6. Centre d’atenció a l’usuari (CAU)

7. Responsabilitats de l’administrador d’usuaris

8. Aspectes legals


MÒDUL DIDÀCTIC 4

Administració de la xarxa


1. Importància de les xarxes

2. Elements i disseny físic d'una xarxa

3. Protocols de comunicació

4. Configuració de la xarxa en els ordinadors (client/servidor)

5. Seguretat de la xarxa

6. Responsabilitats de l'administrador


MÒDUL DIDÀCTIC  5

Administració de les dades

1. Les dades i l'organització

2. On és la informació

3. La consulta de la informació

4. Protecció de la informació

5. Tasques/responsabilitats de l’administrador


MÒDUL DIDÀCTIC  6

Administració del web

1. Els servidors web i l’organització

2. L’administrador i el servidor

3. Recursos per a crear pàgines

4. Seguretat

5. Aspectes legals

6. Tasques/responsabilitatsMÒDUL DIDÀCTIC  7

Administració de la seguretat

1. Seguretat informàtica

2. Seguretat de l’entorn

3. Seguretat del sistema

4. Aspectes legals de la seguretat informàtica. El “delicte informàtic”

5. Informàtica forenseMÒDUL DIDÀCTIC  8

El sistema informàtic dins l’organització

1. El responsable d’informàtica

2. Els plans

3. Detecció de necessitats de programari en l’organització

4. Implantació/disseny d’aplicacions

5. Aspectes legals de l'administració de xarxes

6. Tasques del responsable d’informàtica

Amunt

Amunt

Llistat dels materials didàctics utilitzats

El suport a tots els mòduls és en paper i l'estudiant ho rebrà com a material docent de l'assignatura.

Els materials complementaris que en el seu cas proposin els professors consultors estaran disponibles al Campus Virtual i els estudiants els obtindran des d'allà

 

 

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura. No es preveu fer cap prova d'avaluació final. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr.

 
 

Amunt