Disseny de bases de dades Codi:  05.585    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura   Materials i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Un element clau en el desenvolupament de sistemes d'informació són les bases de dades. Concretament, dins d'aquest desenvolupament, el disseny de la base de dades hi juga un paper fonamental donat que condiciona la posterior explotació de dades.

Atès que el disseny de bases de dades és un procés complex, que permet obtenir una implementació d'una base de dades a partir dels requeriments inicials dels usuaris del sistema d'informació, aquest procés s'abordarà en diferents etapes.

En aquesta assignatura s'estudiaran les diferents etapes de disseny de bases de dades i s'aplicarà en concret al cas de les bases de dades relacionals. La seva implementació física es farà sobre un sistema de gestió de bases de dades concret i per tant, caldrà fer una adaptació d'aquest disseny a la base de dades en qüestió. Un cop creada la base de dades es procedirà a la seva explotació i en concret, estudiarem el processament de consultes i vistes per tal d'optimitzar-ne aquest procés i aconseguir així que l'explotació de dades sigui el més eficient possible.

En conseqüència, en aquesta assignatura l'estudiant aprendrà com es realitza el procés de disseny de les bases de dades i com millorar-lo mitjançant l'ús de vistes i el processament de consultes, assegurant-ne la idoneïtat del disseny.

Amunt

Disseny de Bases de Dades (DBD) és una assignatura obligatòria per als estudiants del grau d'Enginyeria Informàtica i optativa en el cas del grau de Tecnologies de la Telecomunicació. En ambdós casos l'objectiu fonamental és aprendre a dissenyar bases de dades.

A més a més, aquesta assignatura forma part d'un itinerari constituït per assignatures de l'àrea de coneixement de les bases de dades i es recomana cursar-la com a segona assignatura dins d'aquest itinerari. En concret, en el grau d'Enginyeria Informática és requisit haver superat l'assignatura Ús de bases de dades. I en el grau de Tecnologies de la Telecomunicació és recomanable haver cursat prèviament l'assignatura Bases de dades. Totes dues són equivalents en els seus estudis.

Ús de Bases de Dades / Bases de dades. Es tracta d'una assignatura obligatòria que introdueix l'estudiant dins del món de les bases de dades des de la perspectiva del seu ús. Inclou la creació i manipulació de la base de dades utilitzant SQL interactiu i hostatjat.

Després de cursar Disseny de bases de dades hi ha possibilitat d'ampliar coneixements de l'àrea en altres assignatures més específiques:

Arquitectura de Bases de Dades. Es tracta d'una assignatura optativa de l'itinerari de Tecnologies de la Informació. L'assignatura cobreix, per una banda, l'estudi d'aspectes relatius a la implementació dels SGBD relacionals i la problemàtica afegida per la distribució i reproducció de dades. També s'estudien alternatives a les BD relacionals.

Data Warehouse. Es tracta d'una assignatura optativa dedicada a l'estudi dels magatzems de dades i models multidimensionals. Presenta, entre d'altres, la seva utilitat per a la presa de decisions a les organitzacions i destaca les seves diferències amb les BD operacionals (aquestes BD són les que s'estudien a la resta d'assignatures).

Altres assignatures prèvies també poden ser cursades en el grau de Tecnologies de la Telecomunicació. En aquest cas, però, es tracta d'assignatures optatives.

Amunt

És imprescindible haver cursat l'assignatura Ús de bases de dades o tenir coneixements sobre el model relacional i el llenguatge estàndard d'accés a bases de dades.

Amunt

L'objectiu d'aquesta assignatura és comprendre el procés de disseny de bases de dades i preparar l'estudiant perquè sigui capaç de dissenyar bases de dades relacionals de qualitat, tot partint d'un conjunt de requeriments del sistema d'informació i procurant que l'explotació de les dades es pugui dur a terme correctament i eficient.

Així doncs, les principals competències que l'estudiant ha d'adquirir cursant aquesta assignatura són les que s'indiquen a continuació:

· Saber en què consisteix el procés de disseny de bases de dades, quins són els seus objectius i les etapes que integren aquest procés.

· Saber els fonaments del disseny conceptual de bases de dades i ser capaç de representar models de dades mitjançant diagrames de classes UML.

· Ser capaç de realitzar un bon disseny lògic mitjançant la transformació del model conceptual a model relacional, prèvia eliminació de possibles paranys de disseny i, aplicant la teoria de la normalització.

· Saber l'estructura física que utilitza la base de dades per a emmagatzemar les dades de forma no volàtil.

· Ser capaç de fer el disseny físic de la base de dades adaptat a les característiques d'un SGBD concret, a partir del disseny lògic.

· Saber definir els índexs necessaris i convenients en cada taula per tal que les aplicacions tinguin un bon rendiment quan accedeixen a la base de dades.

· Saber els mecanismes de processament i optimització de consultes.

· Ser capaç de fer ús de les vistes com a elements de disseny extern per tal de millorar el disseny de la base de dades.

· Saber l'abast dels mecanismes de seguretat d'una base de dades.

Aquestes competències, en el cas del grau d'Enginyeria Informàtica, es relacionen amb les competències que tot seguit es destaquen:

 • Competències específiques:
  • Capacitat per aplicar les tècniques específiques de tractament, emmagatzematge i administració de dades.
  • Capacitat per a proposar i avaluar diferents alternatives tecnològiques per a resoldre un problema concret.
 • Competències transversals:
  • Capacitat per a adaptar-se a les tecnologies i als entorns futurs actualitzant les competències professionals.
  • Capacitat per a analitzar un problema i aplicar les habilitats i els coneixements adquirits per a abordar-lo i aplicar una solució eficaç.

Per la seva banda, en el cas del Grau de Tecnologies de la Telecomunicació, les competències de l'assignatura es relacionen amb:

 • Competència de formació bàsica:
  • Coneixements bàsics sobre l'ús de la programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació a l'enginyeria.
 • Competència transversal:
  • Capacitat per a analitzar un problema i aplicar les habilitats i els coneixements adquirits per abordar-lo i aplicar una solució eficaç.

Amunt

L'assignatura consta dels mòduls didàctics següents:

Mòdul 1. Introducció al disseny de bases de dades.

Aquest mòdul presenta una visió general del procés de disseny d'una base de dades, destacant-ne les etapes més importants d'aquest procés.

Mòdul 2. Disseny conceptual de bases de dades.

El mòdul presenta l'etapa de disseny conceptual com a part del procés de disseny de bases de dades. Prenent com a punt de partida l'anàlisi de requeriments del sistema d'informació, mostra com obtenir un disseny conceptual d'alt nivell amb independència de la tecnologia. Per a la representació d'aquest mapa conceptual s'utilitza el llenguatge UML (Unified Modelling Language).

Mòdul 3. Disseny lògic de bases de dades.

En aquest mòdul s'explica com obtenir el disseny lògic de la base de dades pel cas de bases de les dades relacionals. Es revisa l' esquema conceptual de la base de dades descrit en UML per assegurar que no es caigui en determinats paranys de disseny i es procedeix a la seva traducció d'acord amb el model relacional. Finalment, la teoria de la normalització permet garantir la bona qualitat del disseny lògic obtingut.

Mòdul 4. Disseny físic de bases de dades.

Aquest mòdul presenta l'etapa de disseny físic. Seleccionat un SGBD concret, s' explica com es pot obtenir una implementació física de la base de dades a partir del corresponent esquema un lògic relacional. S'estudia també l'estructuració i emmagatzematge de bases de dades en suport físic no volàtil, així com els diferents mètodes d'accés a dades.

Mòdul 5. Processament de consultes i vistes.

En aquest mòdul es presenten les diferents estratègies de resolució de consultes que pot fer servir l'SGBD per a optimitzar el rendiment en el processament de consultes. Així mateix, s'estudien diferents mecanismes de seguretat tant per garantir el correcte accés a les dades per part d'usuaris autoritzats, com per a l'encapsulament de dades amb l'objectiu de proporcionar diferents vistes de la base de dades.

Amunt

El model relacional i l'àlgebra relacional PDF
El llenguatge SQL I PDF
Cas d'estudi: Turisme als Pirineus (3-Disseny físic) Audiovisual
Cas d'estudi: Turisme als Pirineus (2-Disseny lògic) Audiovisual
Cas d'estudi: Turisme als Pirineus (1-Disseny conceptual) Audiovisual

Amunt

El principal material de l'assignatura són els mòduls didàctics prèviament descrits. Aquests mòduls els rebreu en format paper i també els podreu descarregar en format PDF a partir de l'apartat material de l'assignatura des de l'enllaç versió per imprimir dels materials web de l'assignatura. Addicionalment, per aconseguir les competències relatives a la pràctica de disseny de bases de dades, farem servir l'SGBD Oracle 11gXEr2, l'entorn de desenvolupament SQLDeveloper 3.1 i l'entorn de modelat Magic Draw. Obtindreu informació i suport per descarregar i instal.lar el programari a l'aula de laboratori DBD-DW-ABD (GEI_GTT) .

 

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar únicament mitjançant la realització d'un examen final (EX), la nota del qual es combina amb la nota final de pràctiques obligatòries (Pr). Si nota final de la pràctica és diferent a N (no presentat), la nota de l'assignatura serà diferent a N (no presentat). La nota d'avaluació contínua (AC) complementa la nota combinada de l'examen final (EX) i la part pràctica (Pr). La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: (EX + Pr) + AC.

 
 

Amunt