Sistemes distribuïts Codi:  05.589    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Aquesta assignatura està bàsicament enfocada a conèixer els principals conceptes relacionats amb els sistemes i aplicacions distribuïdes a escala Internet. Les aplicacions distribuïdes són sistemes formats per alguns, varis o molts ordinadors interconnectats en una xarxa i amb processos que interaccionen entre si de forma complexa, compartint recursos i serveis.

Amunt

(Enginyeria Informàtica) Es recomana haver superat xarxes i aplicacions Internet, sistemes operatius, i disseny i programació orientada a objectes (ja que les pràctiques es fan en java)

(Tecnologies de la Telecomunicació) Es recomana haver superat Sistemes d'Internet.

La pràctica de l'assignatura es fa en Java. Si trobes que necessites pràctica en aquest llenguatge et recomanem que practiquis Java abans de matricular-te a l'assignatura. En qualsevol cas, hi ha l'opció de superar l'assignatura fent només les parts teòriques de la pràctica.

Es recomana haver superat les assignatures d'anglès ja que l'assignatura s'impartirà en anglès. Tant el material de referència com la resta de material de l'assignatura també estarà en anglès.

Encara que els enunciats de les PAC, la pràctica o l'examen estiguin en anglès els estudiants no estan obligats a utilitzar l'anglès a l'hora de resoldre-les. Els missatges que enviïn al fòrum o al consultor tampoc han de ser obligatòriament en anglès.

Amunt

L'objectiu principal de l'assignatura és que l'alumne conegui l'organització dels sistemes distribuïts, les seves problemàtiques amb els principals algorismes i mecanismes que s'usen per abordar-les, així com exemples d'aplicacions distribuïdes populars.

Els objectius generals es resumeixen en:

  1. Conèixer els models d'organització de blocs d'un sistema o aplicació distribuïda i la relació entre ells.
  2. Comprendre les dificultats i els avantatges que es poden obtenir d'explotar les "aparents" debilitats de la distribució
  3. Conèixer els aspectes i algorismes fonaments sobre aspectes com el temps, la coordinació, el consens i la replicació en sistemes distribuïts
  4. Conèixer els aspectes principals d'algunes aplicacions distribuïdes populars

 

Competències transversals

  • [3] Capacitat de comunicació en llengua estrangera

Les competències específiques que es treballaran són:

  • [14] Capacitat per analitzar l'arquitectura i organització dels sistemes i aplicacions informàtiques en xarxa.
  • [15] Conèixer les tecnologies de comunicacions actuals i emergents i saber-les aplicar convenientment per a dissenyar i desenvolupar solucions basades en sistemes i tecnologies de la informació.
  • [19] Capacitat per aplicar les tècniques específiques de tractament, emmagatzematge i administració de dades
  • [20] Capacitat per a proposar i avaluar diferents alternatives tecnològiques per a resoldre un problema concret

Amunt

Mòdul 1. Introducció i conceptes generals
Mòdul 2. Fonaments de sistemes distribuïts
Mòdul 3. Middleware i casos d'ús

Amunt

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar únicament mitjançant la realització d'un examen final (EX), la nota del qual es combina amb la nota final de pràctiques obligatòries (Pr). Si nota final de la pràctica és diferent a N (no presentat), la nota de l'assignatura serà diferent a N (no presentat). La nota d'avaluació contínua (AC) complementa la nota combinada de l'examen final (EX) i la part pràctica (Pr). La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: (EX + Pr) + AC.

 
 

Amunt